pm logo

நம்மாழ்வார் அருளிய திருவாய்மொழி
(பாகம் 2 / பிரபந்த பாசுரங்கள் 3343 - 3892)
கௌசல்யா ஹார்ட் அவர்களின்
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன்


tiruvAimozi of nammAlvAr -part 2 (pAcurams 3343-3892)
English Translation by Kausalya HartAcknowledgement:
Our Sincere thanks go to Dr. Kausalya Hart and Prof. George Hart of the Univ. of California, Berkeley, CA, USA for providing a soft copy of this work and for her permission to release the work as part of
Project Madurai collections.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
This file was last updated on 20 Sept. 2015

© Project Madurai, 1998-2021.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
https://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

நம்மாழ்வார் அருளிய திருவாய்மொழி (பாகம் 2)
கௌசல்யா ஹார்ட் அவர்களின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன்
Divyaprabandham - Thiruvaymozhi - Aaraam Pathu 3343 - 3452.

திருச்சிற்றம்பலம்

திருவாய்மொழி - ஆறாம் பத்து (முதல் திருமொழி, 3343-3353)
திருவண்வண்டூர்ப் பெருமானிடம் தலைவி பறவைகளைத் தூதுவிடல் (திருவண்வண்டூர்)

3343 வைகல் பூங் கழிவாய் வந்து மேயும் குருகினங்காள்
செய் கொள் செந்நெல் உயர் திருவண்வண்டூர் உறையும்
கை கொள் சக்கரத்து என் கனிவாய்ப் பெருமானைக் கண்டு
கைகள் கூப்பி சொல்லீர் வினையாட்டியேன் காதன்மையே (1)
3343. She says, "O kurugu birds,
you come in the morning every day
and wander in the flourishing backwaters.
Go and see the lord whose mouth is as sweet as a fruit.
He carries a discus and stays in Thiruvaṇvaṇḍur
where the good paddy grows tall.
Fold your hands and worship him
and tell him that I suffer from love for him.
I have done bad karma."

3344 காதல் மென் பெடையோடு உடன் மேயும் கரு நாராய்
வேத வேள்வி ஒலி முழங்கும் தண் திருவண்வண்டூர்
நாதன் ஞாலம் எல்லாம் உண்ட நம் பெருமானைக் கண்டு
பாதம் கைதொழுது பணியீர் அடியேன் திறமே (2)
3344. She says, "O large cranes,
you wander here with your beloved mates.
He swallowed all the worlds.
Go and see our dear lord.
He is the lord of cool Thiruvaṇvaṇḍur
where the Vedas are recited loudly
when the Brahmins perform sacrifices.
Bow to his feet and tell him how I suffer from his love."

3345 திறங்கள் ஆகி எங்கும் செய்கள் ஊடு உழல் புள்ளினங்காள்
சிறந்த செல்வம் மல்கு திருவண்வண்டூர் உறையும்
கறங்கு சக்கரக் கைக் கனிவாய்ப் பெருமானைக் கண்டு
இறங்கி நீர் தொழுது பணியீர் அடியேன் இடரே (3)
3345. She says, "O flock of birds,
you all come in a crowd
and fly around everywhere on these fields.
Go and see the dear god with a whirling discus in his hand.
His mouth is as sweet as a fruit
and he is the lord of beautiful Thiruvaṇvaṇḍur
flourishing with wealth.
Fly down to the ground, bow to him
and tell him how I suffer with love for him.
I am his slave."

3346 இடர் இல் போகம் மூழ்கி இணைந்து ஆடும் மட அன்னங்காள்
விடல் இல் வேத ஒலி முழங்கும் தண் திருவண்வண்டூர்
கடலின் மேனிப்பிரான் கண்ணனை நெடுமாலைக் கண்டு
உடலம் நைந்து ஒருத்தி உருகும் என்று உணர்த்துமினே (4)
3346. She says, "O lovely swans, you join your mates
and plunge into happiness without any worries.
Go and see the god Neḍumaal, the ocean-colored Kaṇṇan.
He is the god of flourishing Thiruvaṇvaṇḍur
where the sound of the Vedas spreads everywhere.
Make him understand that there is a girl
who suffers and melts with love for him."

3347 உணர்த்தல் ஊடல் உணர்ந்து உடன் மேயும் மட அன்னங்காள்
திணர்த்த வண்டல்கள்மேல் சங்கு சேரும் திருவண்வண்டூர்
புணர்த்த பூந் தண் துழாய் முடி நம் பெருமானைக் கண்டு
புணர்த்த கையினராய் அடியேனுக்கும் போற்றுமினே (5)
3347. She says, "O lovely swans,
you know how it is to fight and make up with your mates
and you wander together happily without being apart from them.
Go and see our dear lord
whose head is adorned with a cool beautiful thulasi garland.
He stays in Thiruvaṇvaṇḍur
where the waves bring conches and pile them on the shore.
Go and bow to him, fold your hands and praise him for me also."

3348 போற்றி யான் இரந்தேன் புன்னைமேல் உறை பூங் குயில்காள்
சேற்றில் வாளை துள்ளும் திருவண்வண்டூர் உறையும்
ஆற்றல் ஆழி அங்கை அமரர் பெருமானைக் கண்டு
மாற்றம் கொண்டருளீர் மையல் தீர்வது ஒருவண்ணமே (6)
3348. She says, "O beautiful cuckoo birds.
You stay in the punnai trees.
I praise you and implore you.
He is the highest god of the gods in the sky
and he carries a powerful discus in his beautiful hands.
He is the lord of divine Thiruvaṇvaṇḍur
where the valai fish frolic in the muddy water.
Go see him and tell him how I suffer from his love.
Bring me his reply so my pain will go away."

3349 ஒருவண்ணம் சென்று புக்கு எனக்கு ஒன்று உரை ஒண் கிளியே
செரு ஒண் பூம் பொழில் சூழ் செக்கர் வேலைத் திருவண்வண்டூர்
கரு வண்ணம் செய்ய வாய் செய்ய கண் செய்ய கை செய்ய கால்
செரு ஒண் சக்கரம் சங்கு அடையாளம் திருந்தக் கண்டே (7)
3349. She says, "O lovely parrot, go directly, without wandering,
and enter Thiruvaṇvaṇḍur where my god stays
surrounded by shores with red sand
and groves blooming with lovely flowers.
He has a dark color, a red mouth, lovely eyes,
reddish hands and beautiful feet
and he carries in his hand a shining discus for fighting and a conch.
That is how you can recognize him.
Tell him that I love him."

3350 திருந்தக் கண்டு எனக்கு ஒன்று உரையாய் ஒண் சிறு பூவாய்
செருந்தி ஞாழல் மகிழ் புன்னை சூழ் தண் திருவண்வண்டூர்
பெரும் தண் தாமரைக்கண் பெரு நீள் முடி நால் தடந்தோள்
கருந் திண் மா முகில் போல் திருமேனி அடிகளையே (8)
3350. She says, "O lovely little puvai bird,
my god has large beautiful lotus eyes,
long hair, four strong arms,
and a dark divine body the color of thick clouds.
He stays in rich Thiruvaṇvaṇḍur
surrounded by mahizh, punnai, nyazhal and cherunti trees.
See him, tell him of my love
and then return and tell me what he has told you."

3351 அடிகள் கைதொழுது அலர்மேல் அசையும் அன்னங்காள்
விடிவை சங்கு ஒலிக்கும் திருவண்வண்டூர் உறையும்
கடிய மாயன் தன்னை கண்ணனை நெடுமாலைக் கண்டு
கொடிய வல்வினையேன் திறம் கூறுமின் வேறுகொண்டே (9)
3351. She says, "O swans, lotus flowers are your home.
The god, the tricky Maayan, Nedumaal, Kaṇṇan
stays in Thiruvaṇvaṇḍur
where conches are blown in the morning.
I have terrible karma.
Go, see the lord and worship him.
Talk to him secretly and tell him how I am suffering."

3352 வேறுகொண்டு உம்மை யான் இரந்தேன் வெறி வண்டினங்காள்
தேறு நீர்ப் பம்பை வடபாலைத் திருவண்வண்டூர்
மாறு இல் போர் அரக்கன் மதிள் நீறு எழச் செற்று உகந்த
ஏறு சேவகனார்க்கு என்னையும் உளள் என்மின்களே (10)
3352. She says, "O swarm of bees
flying around fragrant flowers,
I beg you to do me favor.
The god who destroyed the forts of Lanka
of the Rakshasa king Ravana whom no enemies could subdue
stays in Thiruvaṇvaṇḍur on the bank
of the northern Pampa river that flows with abundant water.
Go and tell that victorious hero that I am still alive."

3353 மின் கொள் சேர் புரிநூல் குறள் ஆய் அகல் ஞாலம் கொண்ட
வன் கள்வன் அடிமேல் குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன
பண் கொள் ஆயிரத்துள் இவை பத்தும் திருவண்வண்டூர்க்கு
இன்கொள் பாடல் வல்லார் மதனர் மின்னிடை யவர்க்கே (11)
3353. Sadagopan of Thirukuruhur composed
a thousand poems with music on the god,
the cunning thief who went to Mahabali as a dwarf
adorned with a sacred shining thread
and took over the wide world in two footsteps.
If devotees learn and recite these ten musical pasurams
on the god of Thiruvaṇvaṇḍur
they will be like Kama for women with waists thin as lightning.
--------------

திருவாய்மொழி - ஆறாம் பத்து (இரண்டாம் திருமொழி, 3354-3364)
தலைவன் காலம் தாழ்த்து வரக்கண்ட தலைவி ஊடல்கொண்டு உரைத்தல்

3354 மின் இடை மடவார்கள் நின் அருள் சூடுவார் முன்பு
நான் அது அஞ்சுவன்
மன் உடை இலங்கை அரண் காய்ந்த மாயவனே
உன்னுடைய சுண்டாயம் நான் அறிவன் இனி
அதுகொண்டு செய்வது என்?
என்னுடைய பந்தும் கழலும் தந்து போகு நம்பீ (1)
3354. She says, "You are Maayavan
and you burned the forts in Lanka of the king Ravaṇa.
I am afraid when I see the girls
whose waists are thin as lightning
that you have cheated, loving them and leaving them.
I know how you cheat.
What are you going to do now to cheat me?
O Nambi, give me back my ball and dice and then go."

3355 போகு நம்பீ உன் தாமரைபுரை கண் இணையும்
செவ்வாய் முறுவலும்
ஆகுலங்கள் செய்ய அழிதற்கே நோற்றோமே யாம்
தோகை மா மயிலார்கள் நின் அருள் சூடுவார்
செவி ஓசை வைத்து எழ
ஆகள் போகவிட்டு குழல் ஊது போயிருந்தே (2)
3355. She says, "O Nambi, go away.
Your lotus eyes, red mouth and smile bother us.
We did so much tapas to love you
but you just give us trouble.
There are other girls, as lovely as peacocks,
waiting to love you.
They want to hear the sound of your flute.
Go, graze your cows and play your flute
and go to them. Please go away."

3356 போயிருந்து நின் புள்ளுவம் அறியாதவர்க்கு உரை
நம்பீ நின் செய்ய
வாய் இருங் கனியும் கண்களும் விபரீதம் இந் நாள்
வேய் இரும் தடம் தோளினார் இத் திருவருள்
பெறுவார் எவர்கொல்
மா இரும் கடலைக் கடைந்த பெருமானாலே? (3)
3356. She says, "O Nambi, go and tell your lies
to those who do not know how you cheat girls.
Your big sweet fruit-like mouth and large eyes are dangerous!
Who among the girls with round bamboo-like arms
has enough tapas to receive your divine grace?
You are the highest god and you churned the large milky ocean."

3357 ஆலின் நீள் இலை ஏழ் உலகும் உண்டு அன்று நீ
கிடந்தாய் உன் மாயங்கள்
மேலை வானவரும் அறியார் இனி எம் பரமே?
வேலின் நேர் தடம் கண்ணினார் விளையாடு
சூழலைச் சூழவே நின்று
காலி மேய்க்க வல்லாய் எம்மை நீ கழறேலே (4)
3357. She says, "You swallowed all the seven worlds
and recline on a banyan leaf.
Even the gods in the sky do not know your magic.
O my highest lord,
you are skilled at grazing cows
while cowherd girls with large lovely spear-like eyes
stay around you and play.
Don’t try to play with me."

3358 கழறேல் நம்பீ உன் கைதவம் மண்ணும் விண்ணும்
நன்கு அறியும் திண் சக்கர
நிழறு தொல் படையாய் உனக்கு ஒன்று உணர்த்துவன் நான்
மழறு தேன் மொழியார்கள் நின் அருள் சூடுவார்
மனம் வாடி நிற்க எம்
குழறு பூவையொடும் கிளியோடும் குழகேலே (5)
3358. She says, "O Nambi, don’t lie and cheat us.
All the world and the sky know your tricks.
You carry a powerful, ancient discus.
I want to tell you something.
The girls who speak like babies
with their honey-like sweet soft words
are upset and wait for your grace.
Don’t play with our prattling puvai birds and our parrots."

3359 குழகி எங்கள் குழமணன்கொண்டு கோயின்மை செய்து
கன்மம் ஒன்று இல்லை
பழகி யாம் இருப்போம் பரமே இத் திரு அருள்கள்?
அழகியார் இவ் உலகம் மூன்றுக்கும் தேவிமை
ஈதகுவார் பலர் உளர்
கழகம் ஏறேல் நம்பீ உனக்கும் இளைதே கன்மமே (6)
3359. She says, "There is no use making faces
and doing tricks to make us think you love us.
We have been with you for a long time.
O highest god! Is this is way you give your grace?
There are many lovely women
as beautiful as goddesses of the three worlds
and worthy of your love.
Don’t play with us.
It is all right to play like this because you are young."

3360 கன்மம் அன்று எங்கள் கையில் பாவை பறிப்பது
கடல் ஞாலம் உண்டிட்ட
நின்மலா நெடியாய் உனக்கேலும் பிழை பிழையே
வன்மமே சொல்லி எம்மை நீ விளையாடுதி அது
கேட்கில் என் ஐம்மார்
தன்ம பாவம் என்னார் ஒரு நான்று தடி பிணக்கே (7)
3360. She says, "It is not right to grab the dolls
that we hold in our hands to play with.
O lord, you are faultless and you swallowed the world
surrounded by oceans.
O Neḍumaal, even if you do something wrong,
mistakes are mistakes.
You play with us and cheat us with your sweet words.
If my brothers hear what you say
they won’t consider whether it is right or not to act.
They will take sticks and come to fight with you."

3361 பிணக்கி யாவையும் யாவரும் பிழையாமல் பேதித்தும்
பேதியாதது ஓர்
கணக்கு இல் கீர்த்தி வெள்ளக் கதிர் ஞான மூர்த்தியினாய்
இணக்கி எம்மை எம் தோழிமார் விளையாடப் போதுமின்
என்னப் போந்தோமை
உணக்கி நீ வளைத்தால் என் சொல்லார் உகவாதவரே? (8)
3361. She says, "Your form is like a flood of wisdom
and you shine with endless fame.
Without fail you create both creatures that are intelligent
and creatures that are ignorant.
My friends are calling me to go play with them
but you come and attract me with your love
so I can’t join them.
If people see me with you, what will they think?"

3362 உகவையால் நெஞ்சம் உள் உருகி உன் தாமரைத்
தடம் கண் விழிகளின்
அக வலைப் படுப்பான் அழித்தாய் உன் திருவடியால்
தகவு செய்திலை எங்கள் சிற்றிலும் யாம் அடு
சிறு சோறும் கண்டு நின்
முக ஒளி திகழ முறுவல் செய்து நின்றிலையே (9)
3362. She says, "You attract us with your large lotus eyes
and you want us to fall in love with you, melting in our hearts.
You kicked and broke our small play houses with your divine feet.
That wasn’t fair.
You didn’t look at our play houses and the food we made for them.
You didn’t just stand there with your shining face and smile at us,
but you kicked over our small play houses.
That wasn’t right."

3363 நின்று இலங்கு முடியினாய் இருபத்தோர் கால்
அரசு களைகட்ட
வென்றி நீள் மழுவா வியன் ஞாலம் முன் படைத்தாய்
இன்று இவ் ஆயர் குலத்தை வீடு உய்யத் தோன்றிய
கருமாணிக்கச் சுடர்
நின்தன்னால் நலிவே படுவோம் என்றும் ஆய்ச்சியோமே (10)
3363. She says, "You have a shining crown.
You carry a mazhu weapon
that conquered and destroyed the kings of thirty-one generations.
You created this wide world in ancient times.
You are a bright dark diamond.
You were born among the cowherd families to give them moksha,
but see, you are naughty
and you always give us cowherd girls trouble."

3364 ஆய்ச்சி ஆகிய அன்னையால் அன்று வெண்ணெய்
வார்த்தையுள் சீற்ற முண்டு அழு
கூத்த அப்பன் தன்னை குருகூர்ச் சடகோபன்
ஏத்திய தமிழ் மாலை ஆயிரத்துள் இவையும் ஓர் பத்து
இசை யொடும்
நாத்தன்னால் நவில உரைப்பார்க்கு இல்லை நல்குரவே (11)
3364. Sadagopan of Thirukuruhur
composed a thousand pasurams with music
on the god, our father, the dancer
who cried when his mother Yashoda, the cowherdess,
was angry with him because he stole butter and tied him up.
If devotees learn and recite with their tongues these ten pasurams
they will have no troubles in their lives.
---------

திருவாய்மொழி - ஆறாம் பத்து (மூன்றாம் திருமொழி, 3365-3375)
தம்மை வசீகரித்தவன் ஸர்வே#வரன் என்று அருளிச் செய்தல் (திருவிண்ணகர்)

3365 நல்குரவும் செல்வும் நரகும் சுவர்க்கமும் ஆய்
வெல்பகையும் நட்பும் விடமும் அமுதமும் ஆய்
பல்வகையும் பரந்த பெருமான் என்னை ஆள்வானை
செல்வம் மல்கு குடித் திருவிண்ணகர்க் கண்டேனே (1)
3365. The god is poverty and wealth.
He is heaven and hell.
He is friend and enemy.
He is nectar and poison.
The lord is omnipresent.
He rules me—I saw my lord in Thiruviṇṇagar
where families live with abundant wealth.

3366 கண்ட இன்பம் துன்பம் கலக்கங்களும் தேற்றமும் ஆய்
தண்டமும் தண்மையும் தழலும் நிழலும் ஆய்
கண்டுகோடற்கு அரிய பெருமான் என்னை ஆள்வான் ஊர்
தெண் திரைப் புனல் சூழ் திருவிண்ணகர் நல் நகரே (2)
3366. He is joy and sorrow.
He is confusion and clarity.
He is anger and affection.
He is heat and coolness.
He is the lord no one can see.
The god of beautiful Thiruviṇṇagar,
surrounded by water with clear waves,
is my ruler.

3367 நகரமும் நாடுகளும் ஞானமும் மூடமும் ஆய்
நிகர் இல் சூழ் சுடர் ஆய் இருள் ஆய் நிலன் ஆய் விசும்பு ஆய்
சிகர மாடங்கள் சூழ் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான்
புகர் கொள் கீர்த்தி அல்லால் இல்லை யாவர்க்கும் புண்ணியமே (3)
3367. He is countries and cities.
He is wisdom and ignorance.
He is unmatched enveloping light and darkness.
He is the earth and sky.
There is no puṇṇiyam for anyone
without praising the fame of the lord
of Thiruviṇṇagar surrounded by palaces.

3368 புண்ணியம் பாவம் புணர்ச்சி பிரிவு என்று இவை ஆய்
எண்ணம் ஆய் மறப்பு ஆய் உண்மை ஆய் இன்மை ஆய் அல்லன் ஆய்
திண்ண மாடங்கள் சூழ் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான்
கண்ணன் இன் அருளே கண்டுகொள்மின்கள் கைதவமே? (4)
3368. The god is virtue and sin.
He is being together and separation.
He is remembrance and forgetfulness.
He is all that is in the world
and he is all that is not in the world.
He is existence, non-existence and nothing.
Find the sweet grace of Kaṇṇan,
our dear god of Thiruviṇṇagar
surrounded by strong palaces,
and take on yourself his cleverness.

3369 கைதவம் செம்மை கருமை வெளுமையும் ஆய்
மெய் பொய் இளமை முதுமை புதுமை பழமையும் ஆய்
செய்த திண் மதிள் சூழ் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான்
பெய்த காவு கண்டீர் பெரும் தேவு உடை மூவுலகே (5)
3369. He is bad and good.
He is black and white.
He is truth and falsehood.
He is youth and age.
He is new and old.
Our god stays in Thiruviṇṇagar surrounded by strong walls.
He is the great god of the three worlds,
and see, he will protect all the worlds.

3370 மூவுலகங்களும் ஆய் அல்லன் ஆய் உகப்பு ஆய் முனிவு ஆய்
பூவில் வாழ் மகள் ஆய் தவ்வை ஆய் புகழ் ஆய் பழி ஆய்
தேவர் மேவித் தொழும் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான்
பாவியேன் மனத்தே உறைகின்ற பரஞ்சுடரே (6)
3370. He is all the three worlds and he is not them.
He is happiness and hatred.
He is Lakshmi, the goddess on a lotus.
He is the inauspicious goddess.
He is fame and he is infamy.
The gods in the sky come to worship
the lord of Thiruvinnagar, the highest light,
and he stays in this sinner’s mind.

3371 பரம் சுடர் உடம்பு ஆய் அழுக்குப் பதித்த உடம்பு ஆய்
கரந்தும் தோன்றியும் நின்றும் கைதவங்கள் செய்தும் விண்ணோர்
சிரங்களால் வணங்கும் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான்
வரம் கொள் பாதம் அல்லால் இல்லை யாவர்க்கும் வன் சரணே (7)
3371. He takes shining divine forms.
He takes forms that are unclean.
He hides himself.
He presents himself to his devotees .
He stays in the world.
He does naughty deeds.
The gods from the sky come and worship,
bowing their heads to our god of Thiruviṇṇagar.
There is no refuge for anyone but the feet of the lord
who give boons to all.

3372 வன் சரண் சுரர்க்கு ஆய் அசுரர்க்கு வெம் கூற்றமும் ஆய்
தன் சரண் நிழற்கீழ் உலகம் வைத்தும் வையாதும்
தென் சரண் திசைக்குத் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான்
என் சரண் என் கண்ணன் என்னை ஆளுடை என் அப்பனே (8)
3372. He gives refuge to the gods.
He is cruel Yama for the Asurans.
He keeps good people beneath his feet and protects them
but he does not protect those who are bad.
Our lord stays in Thiruviṇṇagar
and protect the southern direction.
He is my father and he rules me.
My god Kanṇan is my refuge.

3373 என் அப்பன் எனக்கு ஆய் இகுள் ஆய் என்னைப் பெற்றவள் ஆய்
பொன் அப்பன் மணி அப்பன் முத்து அப்பன் அன் அப்பனும் ஆய்
மின்னப் பொன் மதிள் சூழ் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த அப்பன்
தன் ஒப்பார் இல் அப்பன் தந்தனன் தன தாள் நிழலே (9)
3373. He is my father.
He is my friend.
He is the mother who gave birth to me.
He my father is precious as gold, diamonds and pearl.
He stays in Thiruviṇṇagar
surrounded with shining golden walls.
He, the matchless god, granted me refuge beneath his feet.

3374 நிழல் வெய்யில் சிறுமை பெருமை குறுமை நெடுமையும் ஆய்
சுழல்வன நிற்பன மற்றும் ஆய் அவை அல்லனும் ஆய்
மழலை வாய் வண்டு வாழ் திருவிண்ணகர் மன்னு பிரான்
கழல்கள் அன்றி மற்றோர் களைகண் இலம் காண்மின்களே (10)
3374. He is shadow and sunlight.
He is small and great.
He is short and tall.
He is those things that move and those that are still,
and he is everything other than those things.
He stays always in Thiruviṇṇagar
where the bees sing as sweetly as babies.
I have no other refuge
than his feet ornamented with anklets.

3375 காண்மின்கள் உலகீர் என்று கண்முகப்பே நிமிர்ந்த
தாள் இணையன் தன்னைக் குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன
ஆணை ஆயிரத்துத் திருவிண்ணகர்ப் பத்தும் வல்லார்
கோணை இன்றி விண்ணோர்க்கு என்றும் ஆவர் குரவர்களே (11)
3375. Sadagopan of Thirukuruhur
composed a thousand poems on the lord
who measured the world and the sky with his two feet
and said, "O people of the world, see my feet!"
If devotees learn and recite these ten pasurams on Thiruviṇṇagar
they will become the gurus of the gods in the sky.
---------

திருவாய்மொழி - ஆறாம் பத்து (நான்காம் திருமொழி, 3376-3386)
கண்ணனது அவதாரச் செயல்களைப் பேசப் பெற்றமைக்குக் களித்தல்

3376 குரவை ஆய்ச்சியரோடு கோத்ததும்
குன்றம் ஒன்று ஏந்தியதும்
உரவு நீர்ப் பொய்கை நாகம் காய்ந்ததும்
உட்பட மற்றும் பல
அரவில் பள்ளிப் பிரான் தன் மாய
வினைகளையே அலற்றி
இரவும் நன் பகலும் தவிர்கிலன்
என்ன குறை எனக்கே? (1)
3376. Our lord danced the kuravai dance with the cowherd girls.
He carried Govardhana mountain to protect the cows.
He danced on the head of the snake Kalingan
in the pond with roaring water.
The lord sleeps on a snake bed and I prattle night and day,
telling all his magic deeds without stopping.
What bad things can happen to me from now on?

3377 கேயத் தீம் குழல் ஊதிற்றும் நிரை மேய்த்ததும்
கெண்டை ஒண் கண்
வாசப் பூங் குழல் பின்னை தோள்கள்
மணந்ததும் மற்றும் பல
மாயக் கோலப் பிரான் தன் செய்கை
நினைந்து மனம் குழைந்து
நேயத்தோடு கழிந்த போது எனக்கு
எவ் உலகம் நிகரே? (2)
3376. Our lord danced the kuravai dance with the cowherd girls.
He carried Govardhana mountain to protect the cows.
He danced on the head of the snake Kalingan
in the pond with roaring water.
The lord sleeps on a snake bed and I prattle night and day,
telling all his magic deeds without stopping.
What bad things can happen to me from now on?

3378 நிகர் இல் மல்லரைச் செற்றதும் நிரை மேய்த்ததும்
நீள் நெடும் கைச்
சிகர மா களிறு அட்டதும் இவை
போல்வனவும் பிறவும்
புகர்கொள் சோதிப் பிரான் தன் செய்கை
நினைந்து புலம்பி என்றும்
நுகர வைகல் வைகப்பெற்றேன் எனக்கு
என் இனி நோவதுவே? (3)
3378. He killed the matchless heroic wrestlers.
He grazed the herd of cows.
He killed the angry long-trunked elephant Kuvalayabeeḍam.
I think constantly and prattle about these deeds
and others like them of the radiant lord praised by all.
He gives his grace to me every day.
What suffering can there be for me now?

3379 நோவ ஆய்ச்சி உரலோடு ஆர்க்க இரங்கிற்றும்
வஞ்சப் பெண்ணைச்
சாவப் பால் உண்டதும் ஊர் சகடம்
இறச் சாடியதும்
தேவக் கோலப் பிரான் தன் செய்கை
நினைந்து மனம் குழைந்து
மேவக் காலங்கள் கூடினேன் எனக்கு
என் இனி வேண்டுவதே? (4)
3379. He cried when Yashoda tied him to a mortar.
He drank the milk of the cheating devil Puthana.
Sakaṭasuran came in the form of a cart and he kicked him.
When I think of all the heroic deeds of the beautiful god of gods
my heart melts and is constantly with the god.
What do I want any more?

3380 வேண்டித் தேவர் இரக்க வந்து பிறந்ததும்
வீங்கு இருள்வாய்
பூண்டு அன்று அன்னைப் புலம்ப போய் அங்கு ஓர்
ஆய்க்குலம் புக்கதும்
காண்டல் இன்றி வளர்ந்து கஞ்சனைத் துஞ்ச
வஞ்சம் செய்ததும்
ஈண்டு நான் அலற்றப்பெற்றேன் எனக்கு
என்ன இகல் உளதே? (5)
3380. He was born as Kaṇṇan
when the gods asked him to come and destroy the Rakshasas.
While his mother suffered and cried
his father Vasudeva took him in the darkness
to a cowherd village where he was raised.
Kamsan did not know Kaṇṇan was growing up in the cowherd village
and that his tricks would destroy him.
I prattle on thinking of all his heroic deeds.
How could there be any enemy for me?

3381 இகல் கொள் புள்ளைப் பிளந்ததும் இமில்
ஏறுகள் செற்றதுவும்
உயர் கொள் சோலைக் குருந்து ஒசித்ததும்
உட்பட மற்றும் பல
அகல் கொள் வையம் அளந்த மாயன் என்
அப்பன் தன் மாயங்களே
பகல் இராப் பரவப் பெற்றேன் எனக்கு
என்ன மனப் பரிப்பே? (6)
3381. When an Asuran came as his enemy in the form of a bird
he split open its beak and killed it.
He killed seven bulls to marry Nappinnai.
He broke the kurundam trees that grew tall in the groves.
He is the Maayan who measured the wide world at the sacrifice of Mahabali.
Night and day I praise the magical deeds of my father the god.
I will have no trouble in my heart.

3382 மனப் பரிப்போடு அழுக்கு மானிட
சாதியில் தான்பிறந்து
தனக்கு வேண்டு உருக்கொண்டு தான் தன
சீற்றத்தினை முடிக்கும்
புனத் துழாய் முடி மாலை மார்பன் என்
அப்பன் தன் மாயங்களே
நினைக்கும் நெஞ்சு உடையேன் எனக்கு
இனி யார் நிகர் நீள் நிலத்தே? (7)
3382. He showed his compassion by being born
to help the evil people of the earth.
He took any form he wished.
My father, adorned with a forest thulasi garland on his chest,
came to the earth because he was angry at the evil Rakshasas.
I think constantly of the magical deeds of my father, the lord.
Who is there as fortunate as I?

3383 நீள் நிலத்தொடு வான் வியப்ப நிறை பெரும்
போர்கள் செய்து
வாணன் ஆயிரம் தோள் துணித்ததும்
உட்பட மற்றும் பல
மாணி ஆய் நிலம் கொண்ட மாயன் என்
அப்பன் தன் மாயங்களே
காணும் நெஞ்சு உடையேன் எனக்கு
இனி என்ன கலக்கம் உண்டே? (8)
3383. He fought many terrific battles, amazing the world.
He cut off the thousand arms of Vaṇasuran.
He measured the earth and sky at the sacrifice of Mahabali.
I know all the magical deeds of my father, the Maayan
and there is no distress in my mind anymore.

3384 கலக்க ஏழ் கடல் ஏழ் மலை உலகு ஏழும்
கழியக் கடாய்
உலக்கத் தேர்கொடு சென்ற மாயமும்
உட்பட மற்றும் பல
வலக்கை ஆழி இடக்கைச் சங்கம்
இவை உடை மால்வண்ணனை
மலக்கும் நா உடையேற்கு மாறு உளதோ
இம் மண்ணின் மிசையே? (9)

3384. He swallowed all the seven seas, the seven mountains
and the seven worlds.
He drove the chariot for Arjuna with his maayam.
He carries the discus in his right hand and the conch in his left,
I prattle, praising the dark-colored god with my tongue
and that is all I want to do.

3385 மண்மிசைப் பெரும் பாரம் நீங்க ஓர்
பாரத மா பெரும் போர்
பண்ணி மாயங்கள் செய்து சேனையைப் பாழ்பட
நூற்றிட்டுப் போய்
விண்மிசைத் தன தாமமே புக மேவிய
சோதி தன் தாள்
நண்ணி நான் வணங்கப்பெற்றேன் எனக்கு
ஆர் பிறர் நாயகரே? (10)
3385. He made Arjuna fight in the terrible Bharatha war.
He performed many magic deeds and destroyed the Kaurava army.
He is a bright light in the sky and he wears the garland of victory.
I approached and worshiped him.
Who could be my lord in this world but he?

3386 நாயகன் முழு ஏழ் உலகுக்கும்
ஆய் முழு ஏழ் உலகும் தன்
வாயகம் புக வைத்து உமிழ்ந்து
அவை ஆய் அவை அல்லனும் ஆம்
கேசவன் அடி இணைமிசைக்
குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன
தூய ஆயிரத்து இப் பத்தால்
பத்தர் ஆவர் துவள் இன்றியே (11)
3386. Sagagopan of Thirukuruhur worshiped the feet
of the lord Kesavan and composed a thousand poems.
The lord of all the seven worlds swallowed them all,
kept them in his stomach and at end of the world
he spit them out from his mouth.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will become faultless devotees of the god.
-----------------

திருவாய்மொழி - ஆறாம் பத்து (ஐந்தாம் திருமொழி, 3387-3397)
தோழி தாய்மாரை நோக்கிக் கூறுதல் (தொலைவில்லிமங்கலம்)

3387 துவள் இல் மா மணி மாடம் ஓங்கு
தொலைவில்லிமங்கலம் தொழும்
இவளை நீர் இனி அன்னைமீர் உமக்கு
ஆசை இல்லை விடுமினோ
தவள ஒண் சங்கு சக்கரம் என்றும்
தாமரைத் தடம் கண் என்றும்
குவளை ஒண் மலர்க் கண்கள் நீர் மல்க
நின்று நின்று குமுறுமே (1)
3387. Her friends say,
"O mothers! She worships Tholaivillimangalam
filled with palaces studded with bright faultless diamonds.
O mothers, you took her to Tholaivillimangalam
and brought her back
and now she has fallen in love with the god and says,
‘He carries a shining conch that gives birth to pearls,
and a discus in his hands.
His big eyes are beautiful as lotuses.’
Her eyes, as beautiful as kuvalai flowers, are filled with tears
and she stands and cries."

3388 குமுறும் ஓசை விழவு ஒலித்
தொலைவில்லிமங்கலம் கொண்டுபுக்கு
அமுத மென் மொழியாளை நீர் உமக்கு
ஆசை இன்றி அகற்றினீர்
திமிர் கொண்டால் ஒத்து நிற்கும் மற்று இவள்
தேவ தேவபிரான் என்றே
நிமியும் வாயொடு கண்கள் நீர் மல்க
நெக்கு ஒசிந்து கரையுமே (2)
3388. Her friends say,
"O mothers, you took your daughter with soft words sweet as nectar
to Tholaivillimangalam where the noise of festivals is loud
and you brought her back.
She has fallen in love with the god.
She stands, unable to do anything,
and she says, ‘You are the god of gods!’
Her eyes are filled with tears and she melts with love for him."

3389 கரை கொள் பைம் பொழில் தண் பணைத்
தொலைவில்லிமங்கலம் கொண்டுபுக்கு
உரை கொள் இன் மொழியாளை நீர் உமக்கு
ஆசை இன்றி அகற்றினீர்
திரை கொள் பௌவத்துச் சேர்ந்ததும்
திசை ஞாலம் தாவி அளந்ததும்
நிரைகள் மேய்த்ததுமே பிதற்றி
நெடும் கண் நீர் மல்க நிற்குமே (3)
3389. Her friends say,
"O mothers, your daughter’s words are sweet as nectar.
You took her to Thirutholaivillimangalam
on the banks of the Thamiraparaṇi river,
with flourishing groves and cool paddy fields,
and you brought her back
even though she didn’t want to return.
She says, ‘He sleeps on the milky ocean roaring with waves.
He measured the earth and the sky.
He grazes the cows.’
She prattles on and her long eyes are filled with tears."

3390 நிற்கும் நால்மறைவாணர் வாழ்
தொலைவில்லிமங்கலம் கண்டபின்
அற்கம் ஒன்றும் அற உறாள் மலிந்தாள்
கண்டீர் இவள் அன்னைமீர்
கற்கும் கல்வி எல்லாம் கருங் கடல்
வண்ணன் கண்ண பிரான் என்றே
ஒற்கம் ஒன்றும் இலள் உகந்து உகந்து
உள் மகிழ்ந்து குழையுமே (4)
3390. Her friends say,
"O mothers, look.
You took her to Thirutholaivillimangalam
where Brahmins who know all four Vedas live.
After she returned she has forgotten how to be shy.
She doesn’t want to listen to you but says,
‘All that I have learned and know is about the dark-colored Kaṇṇan.’
She repeats this again and again, never growing tired.
In her heart she is happy and melts for him."

3391 குழையும் வாள் முகத்து ஏழையைத்
தொலைவில்லிமங்கலம் கொண்டுபுக்கு
இழை கொள் சோதிச் செந்தாமரைக் கண்
பிரான் இருந்தமை காட்டினீர்
மழை பெய்தால் ஒக்கும் கண்ண நீரினொடு
அன்று தொட்டும் மையாந்து இவள்
நுழையும் சிந்தையள் அன்னைமீர் தொழும்
அத் திசை உற்று நோக்கியே (5)
3391. Her friends say,
"O mothers, your innocent daughter has a gentle shining face.
You took her to Tholaivillimangalam
and showed her the beautiful lotus-eyed lord
adorned with shining ornaments.
Her eyes shed tears like rain.
Her mind is fascinated with the qualities of the god
and thinks only of him.
She constantly looks in the direction where god stays
and worships him."

3392 நோக்கும் பக்கம் எல்லாம் கரும்பொடு
செந்நெல் ஓங்கு செந்தாமரை
வாய்க்கும் தண் பொருநல் வடகரை
வண் தொலைவில்லிமங்கலம்
நோக்குமேல் அத் திசை அல்லால் மறு
நோக்கு இலள் வைகல் நாள்தொறும்
வாய்க்கொள் வாசகமும் மணிவண்ணன்
நாமமே இவள் அன்னைமீர்! (6)
3391. Her friends say,
"O mothers, your innocent daughter has a gentle shining face.
You took her to Tholaivillimangalam
and showed her the beautiful lotus-eyed lord
adorned with shining ornaments.
Her eyes shed tears like rain.
Her mind is fascinated with the qualities of the god
and thinks only of him.
She constantly looks in the direction where god stays
and worships him."

3393 அன்னைமீர் அணி மா மயில் சிறுமான்
இவள் நம்மைக் கைவலிந்து
என்ன வார்த்தையும் கேட்குறாள்
தொலைவில்லிமங்கலம் என்று அல்லால்
முன்னம் நோற்ற விதிகொலோ? முகில்
வண்ணன் மாயம் கொலோ? அவன்
சின்னமும் திருநாமமும் இவள்
வாயனகள் திருந்தவே (7)
3393. Her friends say,
"O mothers, your daughter is as beautiful as a peacock
and innocent as a small deer.
She refuses to listen to anything we say
but only repeats the word ‘Tholaivillimangalam.’
Is this the fruit of the tapas that she did in her last birth
or is it the magic of the cloud-colored god?
She constantly speaks of his divine name
and his discus, sword, club and conch.
Her mouth can only say the god’s names clearly."

3394 திருந்து வேதமும் வேள்வியும்
திரு மா மகளிரும் தாம் மலிந்து
இருந்து வாழ் பொருநல் வடகரை
வண் தொலைவில்லிமங்கலம்
கருந் தடம் கண்ணி கைதொழுத அந் நாள்
தொடங்கி இந் நாள்தொறும்
இருந்து இருந்து அரவிந்தலோசன
என்று என்றே நைந்து இரங்குமே (8)
3393. Her friends say,
"O mothers, your daughter is as beautiful as a peacock
and innocent as a small deer.
She refuses to listen to anything we say
but only repeats the word ‘Tholaivillimangalam.’
Is this the fruit of the tapas that she did in her last birth
or is it the magic of the cloud-colored god?
She constantly speaks of his divine name
and his discus, sword, club and conch.
Her mouth can only say the god’s names clearly."

3395 இரங்கி நாள்தொறும் வாய்வெரீஇ இவள்
கண்ண நீர்கள் அலமர
மரங்களும் இரங்கும் வகை
மணிவண்ணவோ என்று கூவுமால்
துரங்கம் வாய் பிளந்தான் உறை
தொலைவில்லிமங்கலம் என்று தன்
கரங்கள் கூப்பித் தொழும் அவ் ஊர்த்
திருநாமம் கற்றதன் பின்னையே (9)
3395. Her friends say,
"O mothers, she worries every day
and is afraid to say anything.
Her eyes are filled with tears.
When she calls out saying, ‘O dark diamond-colored god!’
even the trees feel sorry for her.
Ever since she learned the divine name of the city
she has worshiped the god folding her hands
and said, ‘That is Tholaivillimangalam of the god
who split open the Asuran’s mouth
when he came in the form of a horse.’"

3396 பின்னைகொல் நில மா மகள்கொல்
திருமகள்கொல் பிறந்திட்டாள்?
என்ன மாயம்கொலோ இவள் நெடுமால்
என்றே நின்று கூவுமால்
முன்னி வந்து அவன் நின்று இருந்து
உறையும் தொலைவில்லிமங்கலம்
சென்னியால் வணங்கும் அவ் ஊர்த்
திருநாமம் கேட்பது சிந்தையே. (10)
3396. Her friends say,
"O mothers, is she Nappinnai?
Is she the great earth goddess?
Is she beautiful Lakshmi?
She was born on this earth—what magic is this?
She calls to him loudly, ‘O Neḍumaal!’
Her heart wants to hear the divine names of the lord
of Tholaivillimangalam
and she worships him bowing her head."

3397 சிந்தையாலும் சொல்லாலும்
செய்கையினாலும் தேவ பிரானையே
தந்தை தாய் என்று அடைந்த
வண் குருகூரவர் சடகோபன்
முந்தை ஆயிரத்துள் இவை தொலை
வில்லிமங்கலத்தைச் சொன்ன
செந்தமிழ்ப் பத்தும் வல்லார்
அடிமைசெய்வார் திருமாலுக்கே (11)
3397. Sadagopan of rich Thirukuruhur
worships the god with his thoughts, words and deeds.
He praised the god, his father and mother.
He composed a thousand poems
and among them ten praise the god in Tholaivillimangalam.
If devotees learn and recite these ten pure Tamil pasurams
they will become the devotees of Thirumaal.
-----------------

திருவாய்மொழி - ஆறாம் பத்து (ஆறாம் திருமொழி, 3398-3408)
தலைவனது பிரிவால் வருந்தும் தலைமகளைக் குறித்துத் தாய் இரங்குதல்

3398 மாலுக்கு வையம் அளந்த மணாளற்கு
நீலக் கரு நிற மேக நியாயற்கு
கோலச் செந்தாமரைக் கண்ணற்கு என் கொங்கு அலர்
ஏலக் குழலி இழந்தது சங்கே (1)
3398. Her mother says,
"The god measured the world at Mahabali’s sacrifice.
My daughter is decorated with lovely flowers
dripping with honey in her hair.
She has grown thin and her conch bangles have become loose
and fallen from her arms
because she loves the beautiful god, the lotus-eyed Kaṇṇan,
the dark cloud-colored Maal."

3399 சங்கு வில் வாள் தண்டு சக்கரக் கையற்கு
செங்கனிவாய்ச் செய்ய தாமரைக் கண்ணற்கு
கொங்கு அலர் தண் அம் துழாய் முடியானுக்கு என்
மங்கை இழந்தது மாமை நிறமே (2)
3399. Her mother says,
"The god carries in his hands
a conch, bow, sword, club and a discus.
His mouth is sweet as a fruit.
His eyes are beautiful as lotuses,
and he is adorned with a cool thulasi garland
blooming with flowers that drip honey.
My daughter has lost her dark color and become pale
because she is in love with him."

3400 நிறம் கரியானுக்கு நீடு உலகு உண்ட
திறம் கிளர் வாய்ச் சிறுக் கள்வன் அவற்கு
கறங்கிய சக்கரக் கையவனுக்கு என்
பிறங்கு இரும் கூந்தல் இழந்தது பீடே (3)
3400. Her mother says,
"He, the dark god, the little thief who stole butter,
swallowed the wide world with his beautiful red mouth.
He has a whirling discus in his hand.
My girl with long beautiful hair
has lost her pride because she loves the dark-colored god."

3401 பீடு உடை நான்முகனைப் படைத்தானுக்கு
மாடு உடை வையம் அளந்த மணாளற்கு
நாடு உடை மன்னர்க்குத் தூது செல் நம்பிக்கு என்
பாடு உடை அல்குல் இழந்தது பண்பே (4)
3401. He created the famous Nanmuhan.
He measured the flourishing world
and went as a messenger to the Kauravas for the Pandavas
to ask for their lands.
My daughter has lost the beauty of her wide hips
because she loves Nambi.

3402 பண்பு உடை வேதம் பயந்த பரனுக்கு
மண் புரை வையம் இடந்த வராகற்கு
தெண் புனல் பள்ளி எம் தேவ பிரானுக்கு என்
கண்புனை கோதை இழந்தது கற்பே (5)
3402. He gave the marvelous Vedas to the world.
He came as a boar and split open the world
that is filled with sand.
He, the lord of the gods, sleeps on a bed on the clear ocean.
My daughter is precious as my eyes.
She has lost her chastity
because she loves the highest god of gods

3403 கற்பகக் கா அன நல் பல தோளற்கு
பொன் சுடர்க் குன்று அன்ன பூந் தண் முடியற்கு
நல் பல தாமரை நாள் மலர்க் கையற்கு என்
வில் புருவக்கொடி தோற்றது மெய்யே (6)
3403. His many arms are like the branches of the Karpaga garden.
He wears a beautiful crown like a shining hill.
He has lovely lotus-like hands.
It is true that my lovely daughter
who has bow-shaped eyebrows has lost her beauty.

3404 மெய் அமர் பல் கலன் நன்கு அணிந்தானுக்கு
பை அரவின் அணைப் பள்ளியினானுக்கு
கையொடு கால் செய்ய கண்ண பிரானுக்கு என்
தையல் இழந்தது தன்னுடைச் சாயே (7)
3403. His many arms are like the branches of the Karpaga garden.
He wears a beautiful crown like a shining hill.
He has lovely lotus-like hands.
It is true that my lovely daughter
who has bow-shaped eyebrows has lost her beauty.

3405 சாயக் குருந்தம் ஒசித்த தமியற்கு
மாயச் சகடம் உதைத்த மணாளற்கு
பேயைப் பிணம்படப் பால் உண் பிரானுக்கு என்
வாசக் குழலி இழந்தது மாண்பே (8)
3405. The matchless god broke the kurundam tree.
He kicked Sakaṭasuran and killed him.
He drank the milk from the breast of the devil Putana and killed her.
My daughter with fragrant hair has lost her pride
because she loves him.

3406 மாண்பு அமை கோலத்து எம் மாயக் குறளற்கு
சேண் சுடர்க் குன்று அன்ன செஞ்சுடர் மூர்த்திக்கு
காண் பெரும் தோற்றத்து எம் காகுத்த நம்பிக்கு என்
பூண் புனை மென்முலை தோற்றது பொற்பே (9)
3406. He took the form of a lovely magic dwarf
and cheated king Mahabali.
His shines like a lustrous hill.
He is the handsome Nambi of the Kahusta dynasty.
My daughter’s soft breasts
adorned with lovely ornaments have lost their beauty
because she loves him.

3407 பொற்பு அமை நீள் முடிப் பூந் தண் துழாயற்கு
மல் பொரு தோள் உடை மாயப் பிரானுக்கு
நிற்பன பல் உருவாய் நிற்கும் மாயற்கு என்
கற்பு உடையாட்டி இழந்தது கட்டே (10)
3406. He took the form of a lovely magic dwarf
and cheated king Mahabali.
His shines like a lustrous hill.
He is the handsome Nambi of the Kahusta dynasty.
My daughter’s soft breasts
adorned with lovely ornaments have lost their beauty
because she loves him.

3408 கட்டு எழில் சோலை நல் வேங்கடவாணனைக்
கட்டு எழில் தென் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்
கட்டு எழில் ஆயிரத்து இப் பத்தும் வல்லவர்
கட்டு எழில் வானவர் போகம் உண்பாரே (11)
3408. Saḍagopan of southern Thirukuruhur
composed a thousand beautiful pasurams
on the god of Venkaṭam hill
surrounded by thick beautiful groves.
If devotees learn and recite these ten pasurams well
they will go to heaven and enjoy being with gods.
--------------

திருவாய்மொழி - ஆறாம் பத்து (ஏழாம் திருமொழி, 3409-3419)
தலைவனது நகர்நோக்கிச் சென்ற மகளைக் குறித்துத் தாய் இரங்குதல் (திருக்கோளூர்)

3409 உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம்
கண்ணன் எம் பெருமான் என்று என்றே கண்கள் நீர் மல்கி
மண்ணினுள் அவன் சீர் வளம் மிக்கவன் ஊர் வினவி
திண்ணம் என் இளமான் புகும் ஊர் திருக்கோளூரே (1)
3409. Her mother says,
"My daughter, gentle as a young deer,
says, ‘The food we eat, the water we drink
and the betelnut we chew all belong to Kaṇṇan.’
Her eyes are filled with tears.
She asks where the famous god stays
and will surely go to Thirukkoḷur."

3410 ஊரும் நாடும் உலகமும் தன்னைப்போல் அவனுடைய
பேரும் தார்களுமே பிதற்ற கற்பு வான் இடறி
சேரும் நல் வளம் சேர் பழனத் திருக்கோளூர்க்கே
போரும் கொல் உரையீர் கொடியேன் கொடி பூவைகளே? (2)
3409. Her mother says,
"My daughter, gentle as a young deer,
says, ‘The food we eat, the water we drink
and the betelnut we chew all belong to Kaṇṇan.’
Her eyes are filled with tears.
She asks where the famous god stays
and will surely go to Thirukkoḷur."

3411 பூவை பைங்கிளிகள் பந்து தூதை பூம் புட்டில்கள்
யாவையும் திருமால் திருநாமங்களே கூவி எழும் என்
பாவை போய் இனித் தண் பழனத் திருக்கோளூர்க்கே
கோவை வாய் துடிப்ப மழைக்கண்ணொடு என் செய்யும்கொலோ? (3)
3411.Her mother says,
"My daughter’s puvai birds,
green parrots, balls, wood dolls and flower baskets
all call loudly the divine names of Thirumaal with her.
Will my doll-like daughter reach Thirukoḷur surrounded by cool fields?
What can she do if her lips that are like kovai fruits throb
and her eyes shed tears like rain?"

3412 கொல்லை என்பர்கொலோ குணம் மிக்கனள் என்பர்கொலோ
சில்லை வாய்ப் பெண்டுகள் அயல் சேரி உள்ளாரும்? எல்லே
செல்வம் மல்கி அவன்கிடந்த திருக்கோளூர்க்கே
மேல் இடை நுடங்க இளமான் செல்ல மேவினளே (4)
3411.Her mother says,
"My daughter’s puvai birds,
green parrots, balls, wood dolls and flower baskets
all call loudly the divine names of Thirumaal with her.
Will my doll-like daughter reach Thirukoḷur surrounded by cool fields?
What can she do if her lips that are like kovai fruits throb
and her eyes shed tears like rain?"

3413 மேவி நைந்து நைந்து விளையாடலுறாள் என் சிறுத்
தேவி போய் இனித் தன் திருமால் திருக்கோளூரில்
பூ இயல் பொழிலும் தடமும் அவன் கோயிலும் கண்டு
ஆவி உள் குளிர எங்ஙனே உகக்கும்கொல் இன்றே? (5)
3413. Her mother says,
"My little daughter, as beautiful as a goddess,
does not want to play with her toys
and only worries and worries.
Today when she reaches Thirukoḷur of Thirumaal
will her heart be happy to see
the blooming groves, ponds and the temple of the lord?"

3414 இன்று எனக்கு உதவாது அகன்ற இளமான் இனிப் போய்
தென் திசைத் திலதம் அனைய திருக்கோளூர்க்கே
சென்று தன் திருமால் திருக்கண்ணும் செவ்வாயும் கண்டு
நின்று நின்று நையும் நெடும் கண்கள் பனி மல்கவே (6)
3414. Her mother says,
"My daughter, soft as a young deer
does not want to help me in the house
and has gone to southern Thirukoḷur,
a place as important as a thilakam is for a face.
Will she stand and stand looking at the divine eyes
and the red mouth of the god
as her long eyes fill with tears and she worries?"


3415 மல்கு நீர்க் கண்ணொடு மையல் உற்ற மனத்தினளாய்
அல்லும் நன் பகலும் நெடுமால் என்று அழைத்து இனிப் போய்
செல்வம் மல்கி அவன் கிடந்த திருக்கோளுர்க்கே
ஒல்கி ஒல்கி நடந்து எங்ஙனே புகும்கொல் ஒசிந்தே? (7)
3415. Her mother says,
"My daughter says night and day ‘Neḍumaal!’
as her eyes fill with tears
and her heart fills with love for him.
She has walked to rich Thirukoḷur
where the lord sleeps on the ocean.
How could she go there walking slowly
and be able to enter his temple?"

3416 ஒசிந்த நுண் இடைமேல் கையை வைத்து நொந்து நொந்து
கசிந்த நெஞ்சினளாய் கண்ண நீர் துளும்பச் செல்லும்கொல்
ஒசிந்த ஒண் மலராள் கொழுநன் திருக்கோளூர்க்கே
கசிந்த நெஞ்சினளாய் எம்மை நீத்த எம் காரிகையே? (8)
3416. Her mother says,
"Will my daughter holding her thin waist with her hands
worry and fret as she walks,
her eyes filling with tears and her heart melting,
to Thirukoḷur where Lakshmi on a lovely lotus
stays happily with her husband?
Her heart sad, my young daughter has left me."

3417 காரியம் நல்லனகள் அவை காணில் என் கண்ணனுக்கு என்று
ஈரியாய் இருப்பாள் இது எல்லாம் கிடக்க இனிப் போய்
சேரி பல் பழி தூஉய் இரைப்ப திருக்கோளூர்க்கே
நேரிழை நடந்தாள் எம்மை ஒன்றும் நினைந்திலளே (9)
3417. Her mother says,
"When my daughter sees good things,
she says, ‘This is for my Kaṇṇan!’
and she thinks of her love for him.
Lovely with her beautiful ornaments,
she walks to Thirukoḷur and doesn’t think of me.
The village is filled with gossip about her."

3418 நினைக்கிலேன் தெய்வங்காள் நெடும் கண் இளமான் இனிப் போய்
அனைத்து உலகும் உடைய அரவிந்தலோசனனைத்
தினைத்தனையும் விடாள் அவன் சேர் திருக்கோளூர்க்கே
மனைக்கு வான் பழியும் நினையாள் செல்ல வைத்தனளே (10)
3418. Her mother says,
"O gods, I cannot think of all the things she is doing.
My young deer-like daughter has long eyes
and she doesn’t stop even for a moment
thinking of the lotus-eyed god, the ruler of the whole world.
She has gone to Thirukoḷur where he stays
and she doesn’t worry at all about the disgrace
that will come to our family."

3419 வைத்த மா நிதியாம் மதுசூதனையே அலற்றி
கொத்து அலர் பொழில் சூழ் குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன
பத்து நூற்றுள் இப் பத்து அவன் சேர் திருக்கோளூர்க்கே
சித்தம் வைத்து உரைப்பார் திகழ் பொன் உலகு ஆள்வாரே (11)
3419. Saḍagopan of Thirukuruhur
surrounded by groves blooming with bunches of flowers
composed a thousand pasurams on the god Madhusudhanan,
the wonderful treasure saved and kept by all.
If devotees learn, keep in their minds
and recite these ten pasurams on Thirukoḷur
where the god stays
they will reach the golden world of moksha and rule there.
-------------

திருவாய்மொழி - ஆறாம் பத்து (எட்டாம் திருமொழி, 3420-3430)
திருநாடு முதலியவற்றில் தலைமகள் பறவைகளைத் தூதுவிடல்

3420 பொன் உலகு ஆளீரோ புவனி முழுது ஆளீரோ
நல் நலப் புள்ளினங்காள் வினையாட்டியேன் நான் இரந்தேன்
முன் உலகங்கள் எல்லாம் படைத்த முகில்வண்ணன் கண்ணன்
என் நலம் கொண்ட பிரான் தனக்கு என் நிலைமை உரைத்தே. (1)
3420. Her daughter says,
"O birds, you do good for others,
would you do me a favor?
I have done bad karma.
I ask one thing of you.
He created all the worlds.
The dark cloud-colored Kaṇṇan
has taken my happiness away.
Go and tell him how I suffer.
If you help me
you will reach moksha and rule the golden world there,
and you will rule this whole world also."

3421 மை அமர் வாள் நெடும் கண் மங்கைமார் முன்பு என் கை இருந்து
நெய் அமர் இன் அடிசில் நிச்சல் பாலொடு மேவீரோ
கை அமர் சக்கரத்து என் கனிவாய்ப் பெருமானைக் கண்டு
மெய் அமர் காதல் சொல்லி கிளிகாள் விரைந்து ஓடிவந்தே (2)
3421. Her daughter says,
"O parrots, fly quickly and go to see the highest lord.
His mouth is sweet as a fruit
and he carries a discus in his hand.
Go and tell him that my love is true.
If you do that I will keep you among my young friends
whose sharp long eyes are decorated with kohl
and feed you sweet rice mixed with ghee."

3422 ஓடிவந்து என் குழல்மேல் ஒளி மா மலர் ஊதீரோ
கூடிய வண்டினங்காள் குருநாடு உடை ஐவர்கட்கு ஆய்
ஆடிய மா நெடும் தேர்ப்படை நீறு எழச் செற்ற பிரான்
சூடிய தண் துளவம் உண்ட தூ மது வாய்கள் கொண்டே (3)
3422. Her daughter says,
"O bees, you fly together in a swarm!
The god stood on a great tall chariot on the battlefield
and destroyed his enemies for the five Pandavas,
the rulers of Kuruksetra.
Won’t you taste the shining beautiful flowers in my hair
after tasting the cool thulasi garland that the god wears
and drinking the honey from it?"

3423 தூ மது வாய்கள் கொண்டுவந்து என் முல்லைகள்மேல் தும்பிகாள்
பூ மது உண்ணச் செல்லில் வினையேனைப் பொய்செய்து அகன்ற
மா மது வார் தண் துழாய் முடி வானவர் கோனைக் கண்டு
யாம் இதுவோ தக்கவாறு என்னவேண்டும் கண்டீர் நுங்கட்கே? (4)
3423. Her daughter says,
"O thumbi flies! You stay on my mullai flowers
and drink honey from them.
If you go to drink the honey on flowers,
see the king of the gods, adorned with a cool thulasi garland
that drips with sweet honey.
Surely, I have done bad karma.
He lied to me and left me.
Ask him, ‘Is what you do fair?
She loves you.
What do you want from her to love her back?’"

3424 நுங்கட்கு யான் உரைக்கேன் வம்மின் யான் வளர்த்த கிளிகாள்
வெம் கண் புள் ஊர்ந்து வந்து வினையேனை நெஞ்சம் கவர்ந்த
செங்கண் கருமுகிலை செய்ய வாய்ச் செழுங் கற்பகத்தை
எங்குச் சென்றாகிலும் கண்டு இதுவோ தக்கவாறு? என்மினே (5)
3424. Her daughter says,
"O parrots, I raised you.
I want to say something to you. Come to me.
I have done bad karma.
The god that rides on cruel-eyed Garuḍa
saw me and attracted my heart.
If you see the lord who is generous as a karpaga tree,
with beautiful eyes, a color dark as a cloud and a red mouth,
ask him, ‘Is what you do fair?’"

3425 என் மின்னு நூல் மார்வன் என் கரும் பெருமான் என் கண்ணன்
தன் மன்னு நீள் கழல்மேல் தண் துழாய் நமக்கு அன்றி நல்கான்
கல்மின்கள் என்று உம்மை யான் கற்பியாவைத்த மாற்றம்சொல்லி
செல்மின்கள் தீவினையேன் வளர்த்த சிறு பூவைகளே (6)
3425. Her daughter says,
"O small puvai birds, I raised you.
I have done bad karma.
The highest dark-colored Kaṇṇan,
wears a shining sacred thread on his chest.
He will not give his cool thulasi garland
that adorns his long body to anyone but me.
Wherever you fly say the words that I have taught you.
When you see him ask him, ‘Is what you do fair?’"

3426 பூவைகள் போல் நிறத்தன் புண்டரீகங்கள் போலும் கண்ணன்
யாவையும் யாவரும் ஆய் நின்ற மாயன் என் ஆழிப் பிரான்
மாவை வல் வாய் பிளந்த மதுசூதற்கு என் மாற்றம் சொல்லி
பாவைகள் தீர்க்கிற்றிரே வினையாட்டியேன் பாசறவே? (7)
3425. Her daughter says,
"O small puvai birds, I raised you.
I have done bad karma.
The highest dark-colored Kaṇṇan,
wears a shining sacred thread on his chest.
He will not give his cool thulasi garland
that adorns his long body to anyone but me.
Wherever you fly say the words that I have taught you.
When you see him ask him, ‘Is what you do fair?’"

3427 பாசறவு எய்தி இன்னே வினையேன் எனை ஊழி நைவேன்
ஆசு அறு தூவி வெள்ளைக் குருகே அருள்செய்து ஒருநாள்
மாசு அறு நீலச் சுடர் முடி வானவர் கோனைக் கண்டு
ஏசு அறும் நும்மை அல்லால் மறுநோக்கு இலள் பேர்த்து மற்றே (8)
3427. Her daughter says,
"O white kurugu bird with faultless white feathers,
have pity on me.
I no longer have any love for my relatives.
How many eons can I suffer?
Go and see the king of gods adorned with a shining crown
and a faultless dark color and tell him,
‘She doesn’t want to think of anyone but you, the faultless one.
She is waiting for you to give her your grace.’"

3428 பேர்த்து மற்று ஓர் களைகண் வினையாட்டியேன் நான் ஒன்று இலேன்
நீர்த் திரைமேல் உலவி இரை தேரும் புதா இனங்காள்
கார்த் திரள் மா முகில் போல் கண்ணன் விண்ணவர் கோனைக் கண்டு
வார்த்தைகள் கொண்டு அருளி உரையீர் வைகல் வந்திருந்தே (9)
3428. Her daughter says,
"I have done bad karma. I have no refuge but him.
O flock of cranes!
You search for food wandering near the rippling water.
Go and see the beautiful thick cloud-colored Kaṇṇan,
the king of the gods in the sky
and tell him of my love sickness.
Then come back at dawn and tell me what he told you."

3429 வந்திருந்து உம்முடைய மணிச் சேவலும் நீரும் எல்லாம்
அந்தரம் ஒன்றும் இன்றி அலர்மேல் அசையும் அன்னங்காள்
என் திரு மார்வற்கு என்னை இன்னவாறு இவள் காண்மின் என்று
மந்திரத்து ஒன்று உணர்த்தி உரையீர் மறுமாற்றங்களே (10)
3429. Her daughter says,
"O swans, you stay happily on flowers with your beloved beautiful mates,
so close to them there is no space between you.
Go to my lord on whose chest lovely Lakshmi stays
and tell him, ‘Look at her condition. She suffers for the love of you.’
Repeat that as if it were a manthra so he will understand it.
Then come back in the morning and tell me his answer."

3430 மாற்றங்கள் ஆய்ந்துகொண்டு மதுசூத பிரான் அடிமேல்
நாற்றங்கொள் பூம் பொழில் சூழ் குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன
தோற்றங்கள் ஆயிரத்துள் இவையும் ஒருபத்தும் வல்லார்
ஊற்றின்கண் நுண் மணல் போல் உருகாநிற்பர் நீராயே (11)
3430. Sadagopan of Thirukuruhur
surrounded by fragrant blooming groves
composed a thousand pasurams describing how the girls
who fall in love with Madhusudanan
send their birds to him as messengers.
If devotees learn these ten pasurams and recite them
their hearts will melt for the god
like soft sand in a spring.
-------------

திருவாய்மொழி - ஆறாம் பத்து (ஒன்பதாம் திருமொழி, 3431-3441)
கேட்டோர் நெஞ்சம் நீராய் உருகும்வண்ணம் ஆழ்வார் எம்பெருமானைக் கூப்பிடுதல்

3431 நீர் ஆய் நிலன் ஆய் தீ ஆய் கால் ஆய் நெடு வான் ஆய்
சீர் ஆர் சுடர்கள் இரண்டு ஆய் சிவன் ஆய் அயன் ஆனாய்
கூர் ஆர் ஆழி வெண் சங்கு ஏந்தி கொடியேன்பால்
வாராய் ஒருநாள் மண்ணும் விண்ணும் மகிழவே (1)
3431. O lord, you are the ocean, earth, fire, wind and the wide sky,
the bright sun and the moon, Shiva and Brahma.
I have done bad karma.
One day please come to me carrying your sharp discus
and your white conch as the earth and sky exult in joy.

3432 மண்ணும் விண்ணும் மகிழ குறள் ஆய் வலம் காட்டி
மண்ணும் விண்ணும் கொண்ட மாய அம்மானே
நண்ணி உனை நான் கண்டு உகந்து கூத்தாட
நண்ணி ஒருநாள் ஞாலத்தூடே நடவாயே (2)
3432. You, a magical one, are my mother.
You took the form of a dwarf
and took the earth and sky at Mahabali’s sacrifice.
Come to this earth one day
and I will approach you, see you and dance happily.

3433 ஞாலத்தூடே நடந்தும் நின்றும் கிடந்து இருந்தும்
சாலப் பல நாள் உகம்தோறு உயிர்கள் காப்பானே
கோலத் திரு மா மகளோடு உன்னைக் கூடாதே
சாலப் பல நாள் அடியேன் இன்னும் தளர்வேனோ? (3)
3433. You come to this earth.
walk, stand and sleep and protect the creatures of the world,
staying here happily.
I want to see you with the beautiful divine Lakshmi.
I, your devotee, have grown tired waiting so long to see you.

3434 தளர்ந்தும் முறிந்தும் சகட அசுரர் உடல் வேறாப்
பிளந்து வீய திருக்கால் ஆண்ட பெருமானே
கிளர்ந்து பிரமன் சிவன் இந்திரன் விண்ணவர் சூழ
விளங்க ஒருநாள் காண வாராய் விண்மீதே (4)
3434. You are the highest god.
Sakatasuran came as a cart
and with your legs you kicked and killed him,
breaking the cart into pieces
so the whole world would know your power.
Show yourself in the sky one day,
surrounded by Brahma, Shiva, Indra and all the gods,
so the whole world can see you.

3435 விண்மீது இருப்பாய் மலைமேல் நிற்பாய் கடல் சேர்ப்பாய்
மண்மீது உழல்வாய் இவற்றுள் எங்கும் மறைந்து உறைவாய்
எண்மீது இயன்ற புற அண்டத்தாய் எனது ஆவி
யுள் மீது ஆடி உருக் காட்டாதே ஒளிப்பாயோ? (5)
3435. You stay in the sky.
You stay in a standing form on Thiruvenkaṭam hills.
You sleep on the milky ocean.
You came to the earth in many forms.
You abide, hiding yourself.
You are above our thoughts and stay above the earth.
You are in my soul and you stay there
but you do not show your form to my eyes.

3436 பாய் ஓர் அடி வைத்து அதன் கீழ்ப் பரவை நிலம் எல்லாம்
தாய் ஓர் அடியால் எல்லா உலகும் தடவந்த
மாயோன் உன்னைக் காண்பான் வருந்தி எனைநாளும்
தீயோடு உடன்சேர் மெழுகாய் உலகில் திரிவேனோ? (6)
3436. You put one foot on this earth
and took over all the land.
You are Maayon who took the whole earth at Mahabali’s sacrifice.
I melt like wax in fire,
suffering to see you and wandering in the world.

3437 உலகில் திரியும் கரும கதி ஆய் உலகம் ஆய்
உலகுக்கே ஓர் உயிரும் ஆனாய் புற அண்டத்து
அலகில் பொலிந்த திசை பத்து ஆய அருவேயோ
அலகில் பொலிந்த அறிவிலேனுக்கு அருளாயே (7)
3437. You are all the actions of the world.
You are the refuge for all creatures of the world.
You are the world.
You are the soul on this earth.
You have no form
but you shine in all the ten directions.
I am ignorant. Give me your grace, O shining lord.

3438 அறிவிலேனுக்கு அருளாய் அறிவார் உயிர் ஆனாய்
வெறி கொள் சோதி மூர்த்தி அடியேன் நெடுமாலே
கிறிசெய்து என்னைப் புறத்திட்டு இன்னம் கெடுப்பாயோ
பிறிது ஒன்று அறியா அடியேன் ஆவி திகைக்கவே? (8)
3438. I am ignorant. Give me your grace.
You are my wise soul and you shine.
O Neḍumaal, I am your slave.
Are you playing with me, cheating me and spoiling me?
I am your slave.
You shock my heart with your games
but I know nothing else but loving you.

3439 ஆவி திகைக்க ஐவர் குமைக்கும் சிற்றின்பம்
பாவியேனைப் பல நீ காட்டிப் படுப்பாயோ?
தாவி வையம் கொண்ட தடம் தாமரை கட்கே
கூவிக் கொள்ளும் காலம் இன்னம் குறுகாதோ? (9)
3439. All my five senses hurt and shock my soul.
I am a sinner.
Why do you play with me so much and make me suffer?
You have measured the world
with your beautiful lotus feet that grew into the sky.
Won’t the time come soon when I can call you and join you?

3440 குறுகா நீளா இறுதிகூடா எனை ஊழி
சிறுகா பெருகா அளவு இல் இன்பம் சேர்ந்தாலும்
மறு கால் இன்றி மாயோன் உனக்கே ஆளாகும்
சிறு காலத்தை உறுமோ அந்தோ தெரியிலே? (10)
3440. Pleasures in the world may shrink or grow,
they may go away.
The world may end and again arise.
O Maayon, even if I join you for a little time
that is much better than all the happiness I get in this world.
I do not know when that time will come.

3441 தெரிதல் நினைதல் எண்ணல் ஆகாத் திருமாலுக்கு
உரிய தொண்டர் தொண்டர் தொண்டன் சடகோபன்
தெரியச் சொன்ன ஓர் ஆயிரத்துள் இப் பத்தும்
உரிய தொண்டர் ஆக்கும் உலகம் உண்டாற்கே (11)
3441. Saḍagopan, the devotee of the devotees
of the devotees of dear Thirumaal
who know and think only of the god
composed a thousand good poems.
If devotees learn and recite these ten poems
they will become the devotees of the god of the world.
-------------

திருவாய்மொழி - ஆறாம் பத்து (பத்தாம் திருமொழி, 3442-3452)
திருவேங்கடமுடையானது திருவடிகளில் சரணம்புகுதல் (திருவேங்கடம்)

3442 உலகம் உண்ட பெருவாயா
உலப்பு இல் கீர்த்தி அம்மானே
நிலவும் சுடர் சூழ் ஒளி மூர்த்தி
நெடியாய் அடியேன் ஆர் உயிரே
திலதம் உலகுக்கு ஆய் நின்ற
திருவேங்கடத்து எம் பெருமானே
குல தொல் அடியேன் உன பாதம்
கூடும் ஆறு கூறாயே (1)
3442. O god,
you swallowed all the worlds with your huge mouth.
O father, you have limitless fame.
You shine surrounded by the sun and moon.
You are the tall god.
You are dear life for me, your slave.
You are the great god of Thiruvenkaṭam hill
and you are like a thilakam for the world.
I am your devotee born in an ancient family.
Tell me how to reach your feet.

3443 கூறு ஆய் நீறு ஆய் நிலன் ஆகி
கொடு வல் அசுரர் குலம் எல்லாம்
சீறா எரியும் திரு நேமி
வலவா தெய்வக் கோமானே
சேறு ஆர் சுனைத் தாமரை செந்தீ
மலரும் திருவேங்கடத்தானே
ஆறா அன்பில் அடியேன் உன்
அடிசேர் வண்ணம் அருளாயே (2)
3443. You are the form of the five elements
fire, land, water. fire and wind.
You carry a divine discus
and you killed all the strong cruel Rakshasa tribes
and burned their lands.
You are the lord of Thiruvenkaṭam
where lotuses red as fire bloom from the mud in springs.
I love you without any limit.
Give me your grace and bring me to your feet.

3444 வண்ணம் மருள் கொள் அணி மேக
வண்ணா மாய அம்மானே
எண்ணம் புகுந்து தித்திக்கும்
அமுதே இமையோர் அதிபதியே
தெள் நல் அருவி மணி பொன் முத்து
அலைக்கும் திருவேங்கடத்தானே
அண்ணலே உன் அடி சேர
அடியேற்கு ஆஆ என்னாயே (3)
3444. O my father,
you, beautiful cloud-colored Maayan, enchant everyone.
You are sweet nectar and you enter my thoughts.
You are the lord of the gods whose eyes do not blink.
You are the god of Thiruvenkaṭam
where a clear waterfalls descends beautifully
scattering diamonds, gold and pearls.
You are the highest.
Give me your grace and bring me to your feet.

3445 ஆஆ என்னாது உலகத்தை
அலைக்கும் அசுரர் வாழ் நாள்மேல்
தீ வாய் வாளி மழை பொழிந்த
சிலையா திரு மா மகள் கேள்வா
தேவா சுரர்கள் முனிக்கணங்கள்
விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே
பூ ஆர் கழல்கள் அருவினையேன்
பொருந்துமாறு புணராயே (4)
3445. The Asurans troubled people
without feeling sorry for them
and you shot your fiery arrows like rain and killed them.
O divine god, you are the beloved of Lakshmi.
You are the lord of Thiruvenkaṭam
where sages and the gods in the sky love to worship you.
I have done bad karma.
Give me your grace and bring me to your lotus feet
ornamented with anklets.

3446 புணரா நின்ற மரம் ஏழ் அன்று
எய்த ஒரு வில் வலவா ஓ
புணர் ஏய் நின்ற மரம் இரண்டின்
நடுவே போன முதல்வா ஓ
திணர் ஆர் மேகம் எனக் களிறு
சேரும் திருவேங்கடத்தானே
திணர் ஆர் சார்ங்கத்து உன பாதம்
சேர்வது அடியேன் எந்நாளே? (5)
3446. You are the mighty one who, shooting one arrow,
destroyed the seven trees that were joined together.
You, the ancient one, went between the Asurans
who came as two trees.
You stay in Thiruvenkaṭam where a herd of strong elephants
looks like a group of clouds.
You carry the mighty bow Charngam.
When will I, your devotee, truly join your feet?

3447 எந்நாளே நாம் மண் அளந்த
இணைத் தாமரைகள் காண்பதற்கு என்று
எந்நாளும் நின்று இமையோர்கள்
ஏத்தி இறைஞ்சி இனம் இனமாய்
மெய்ந் நா மனத்தால் வழிபாடு
செய்யும் திருவேங்கடத்தானே
மெய்ந் நான் எய்தி எந் நாள் உன்
அடிக்கண் அடியேன் மேவுவதே? (6)
3447. You are the god of Thiruvenkaṭam
where the gods in the sky come, praise and worship
with their bodies, tongues and minds, saying,
"When will the day come when we see
the lotus feet that measured the world?"
When will the true day come
when I, your devotee, come and join your feet?

3448 அடியேன் மேவி அமர்கின்ற
அமுதே இமையோர் அதிபதியே
கொடியா அடு புள் உடையானே
கோலக் கனிவாய்ப் பெருமானே
செடி ஆர் வினைகள் தீர் மருந்தே
திருவேங்கடத்து எம் பெருமானே
நொடி ஆர் பொழுதும் உன பாதம்
காண நோலாது ஆற்றேனே (7)
3448. You are my nectar.
and I, your devotee, enjoy worshipping you.
You are the lord of the gods and you carry an eagle flag.
O highest one, your beautiful mouth is as sweet as a fruit.
You are the remedy for cruel karma.
You are the god of Thiruvenkaṭam.
I suffer wanting to see your feet every moment
and I cannot bear it.

3449 நோலாது ஆற்றேன் உன பாதம்
காண என்று நுண் உணர்வின்
நீல் ஆர் கண்டத்து அம்மானும்
நிறை நான்முகனும் இந்திரனும்
சேல் ஏய் கண்ணார் பலர் சூழ
விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே
மாலாய் மயக்கி அடியேன்பால்
வந்தாய் போலே வாராயே (8)
3449. Shiva who has a dark neck,
faultless Nanmuhan, Indra
and beautiful fish-eyed women
join together in Thiruvenkaṭam
and worship you, saying "We cannot wait to see your feet!"
You came to the earth as Maal and fascinated everyone.
Won’t you come to us
just as you have always come to the world?

3450 வந்தாய் போலே வாராதாய்
வாராதாய் போல் வருவானே
செந்தாமரைக் கண் செங்கனி வாய்
நால் தோள் அமுதே எனது உயிரே
சிந்தாமணிகள் பகர் அல்லைப்
பகல் செய் திருவேங்கடத்தானே
அந்தோ அடியேன் உன பாதம்
அகலகில்லேன் இறையுமே (9)
3450. It seems as if you are coming,
but you do not come to me.
It seems you are not coming, but you do come to me.
You have lovely lotus eyes
and a red mouth like sweet fruit or nectar.
You are my life.
You are the god of Thiruvenkaṭam
where chintamaṇi jewels turn night into day.
Alas, I am your slave.
I cannot be away from your feet even for a moment.

3451 அகலகில்லேன் இறையும் என்று
அலர்மேல் மங்கை உறை மார்பா
நிகர் இல் புகழாய் உலகம் மூன்று
உடையாய் என்னை ஆள்வானே
நிகர் இல் அமரர் முனிக்கணங்கள்
விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே
புகல் ஒன்று இல்லா அடியேன் உன்
அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே. (10)
3451. Lakshmi on a lotus says,
"I will not go away from you even for a moment"
and stays on your chest.
Nothing compares to your fame.
You rule all three worlds and you are my king.
You are the lord of Thiruvenkaṭam
whom the matchless gods and sages love.
I have no other refuge.
I am your slave and I have come to you to sit beneath your feet.

3452 அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்து அடியீர்
வாழ்மின் என்று என்று அருள்கொடுக்கும்
படிக் கேழ் இல்லாப் பெருமானைப்
பழனக் குருகூர்ச் சடகோபன்
முடிப்பான் சொன்ன ஆயிரத்துத்
திருவேங்கடத்துக்கு இவை பத்தும்
பிடித்தார் பிடித்தார் வீற்றிருந்து
பெரிய வானுள் நிலாவுவரே. (11)
3452. Sadagopan of Thirukuruhur flourishing with paddy fields
composed a thousand pasurams on the matchless lord
of Thiruvenkaṭam who gives his grace, saying,
"Come and sit beneath my feet and you will be saved."
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will become the devotees of his devotees
and reach and abide in moksha in the wide sky.
-------------

நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி எழாம் பத்து (3453 - 3562)
Divyaprabhandam - Thiruvaymozhi - Eezhaam Pathu 3453 - 3562

திருவாய்மொழி எழாம் பத்து (முதல் திருமொழி, 3453-3463)
இந்திரியங்களால் இன்னும் எத்தனை நாள் துன்புறுவேன் என்று ஆழ்வார் வருந்தல்

3453 உள் நிலாவிய ஐவரால் குமைதீற்றி என்னை
உன் பாதபங்கயம்
நண்ணிலாவகையே நலிவான் இன்னும் எண்ணுகின்றாய்
எண் இலாப் பெறு மாயனே இமையோர்கள்
ஏத்தும் உலகம் மூன்று உடை
அண்ணலே அமுதே அப்பனே என்னை ஆள்வானே (1)
3453. You are still intent on giving my body
the feelings of the five senses even though they hurt me
and do not let me reach your lotus feet.
You are the great Maayan—no one knows who you are.
You are the ruler, praised by the gods, of the three worlds.
You are nectar, my father, and you rule me.

3454 என்னை ஆளும் வன் கோ ஓர் ஐந்து இவை பெய்து
இராப்பகல் மோதுவித்திட்டு
உன்னை நான் அணுகாவகை செய்து போதிகண்டாய்
கன்னலே அமுதே கார் முகில் வண்ணனே
கடல் ஞாலம் காக்கின்ற
மின்னு நேமியினாய் வினையேனுடை வேதியனே (2)
3454. You make the perceptions of my five bodily senses rule,
hurting me night and day and attacking my goodness
so I am unable to come to you.
You are as sweet as sugarcane juice and divine nectar.
You have the color of a dark cloud.
You carry a shining discus that protects the world
surrounded by oceans.
You are the lord of the Vedas and you gave me my karma.

3455 வேதியாநிற்கும் ஐவரால் வினையேனை
மோதுவித்து உன் திருவடிச்
சாதியாவகை நீ தடுத்து என் பெறுதி? அந்தோ!
ஆதி ஆகி அகல் இடம் படைத்து உண்டு
உமிழ்ந்து கடந்து இடந்திட்ட
சோதி நீள் முடியாய் தொண்டனேன் மதுசூதனனே (3)
3455. What do you get
by making the perceptions of the five senses hurt me
and increasing my bad karma,
preventing me from reaching your divine feet?
Alas, you are the ancient god.
You created this wide world, swallowed it and spit it out.
You, the shining lord took the form of a boar,
split open the ground and brought up earth goddess
when an Asuran took and hid her.
You are decorated with a shining crown.
I am your devotee.
You are Madhusudanan.

3456 சூது நான் அறியாவகை சுழற்றி ஓர் ஐவரைக்
காட்டி உன் அடிப்
போது நான் அணுகாவகை செய்து போதிகண்டாய்
யாதும் யாவரும் இன்றி நின் அகம்பால் ஒடுக்கி
ஓர் ஆலின் நீள் இலை
மீது சேர் குழவி வினையேன் வினைதீர் மருந்தே (4)
3456. See, you made the perceptions of the five senses hurt me
and I could not reach your flower-like feet.
You contain all things and creatures of the world
in your stomach and sleep on a banyan leaf as a child.
I have done bad karma.
You are the remedy that can relieve me of my karma.

3457 தீர் மருந்து இன்றி ஐந்து நோய் அடும் செக்கில் இட்டுத்
திரிக்கும் ஐவரை
நேர் மருங்கு உடைத்தா அடைத்து நெகிழ்ப்பான் ஒக்கின்றாய்
ஆர் மருந்து இனி ஆகுவார் அடல் ஆழி ஏந்தி
அசுரர் வன் குலம்
வேர் மருங்கு அறுத்தாய் விண்ணுளார் பெருமானே? ஓ (5)
3457. You make the five senses hurt me and I do not know
any remedy to counter the pain they give me.
Who can relieve me of that pain?
You destroyed the terrible tribe of the Asurans with your heroic discus.
You are the god of the gods in the sky.

3458 விண்ணுளார் பெருமாற்கு அடிமை செய்வாரையும்
செறும் ஐம்புலன் இவை
மண்ணுள் என்னைப் பெற்றால் என் செய்யா மற்று நீயும் விட்டால்?
பண்ணுளாய் கவி தன்னுளாய் பத்தியின் உள்ளாய்
பரமீசனே வந்து என்
கண்ணுளாய் நெஞ்சுளாய் சொல்லுளாய் ஒன்று சொல்லாயே (6)
3458. The five senses hurt even the devotees of the lord.
I just live in this world—how could they not hurt me?
You are in music, you are in poetry,
you are the devotion of devotees.
You, the highest god,
come and stay in my heart and in my eyes.
Speak to me and tell me something
to get rid of the feelings that the five senses give me.

3459 ஒன்று சொல்லி ஒருத்தினில் நிற்கிலாத
ஓர் ஐவர் வன் கயவரை
என்று யான் வெல்கிற்பன் உன் திருவருள் இல்லையேல்?
அன்று தேவர் அசுரர் வாங்க அலைகடல்
அரவம் அளாவி ஓர்
குன்றம் வைத்த எந்தாய் கொடியேன் பருகு இன் அமுதே (7)
3459. Unless you give me your grace,
how can I conquer the five senses,
the thieves that make me unstable?
O father, when the gods could not churn
the milky ocean with its roaring waves
you helped them and churned it with them
using the snake Vasuki and Manthara mountain.
I am cruel, and you are nectar that I can drink.

3460 இன் அமுது எனத் தோன்றி ஓர் ஐவர் யாவரையும்
மயக்க நீ வைத்த
முன்னம் மாயம் எல்லாம் முழு வேர் அரிந்து என்னை உன்
சின்னமும் திரு மூர்த்தியும் சிந்தித்து ஏத்திக்
கைதொழவே அருள் எனக்கு
என் அம்மா என் கண்ணா இமையோர் தம் குலமுதலே (8)
3460. Before, you gave me the pleasures of the five senses
and fascinated me with your magic.
Now you come as sweet nectar and utterly remove
all the joy of my senses.
Give me your grace to worship your form
and your discus, conch and club.
You are the three gods, Shiva, Brahma and Indra.
You are my mother, my dear one,
and the source of the gods in the sky.

3461 குலம் முதல் அடும் தீவினைக் கொடு வன் குழியினில்
வீழ்க்கும் ஐவரை
வலம் முதல் கெடுக்கும் வரமே தந்தருள்கண்டாய்
நிலம் முதல் இனி எவ் உலகுக்கும் நிற்பன
செல்வன எனப் பொருள்
பல முதல் படைத்தாய் என் கண்ணா என் பரஞ்சுடரே (9)
3461. The pleasures of the five senses that give bad karma
will destroy everyone in someone’s family.
You gave me a boon and destroyed those pleasures.
You created all the worlds and the creatures
that stay and move and all other things.
You are my Kaṇṇan. You are the highest light.

3462 என் பரஞ்சுடரே என்று உன்னை அலற்றி
உன் இணைத் தாமரைகட்கு
அன்பு உருகி நிற்கும் அது நிற்க சுமடு தந்தாய்
வன் பரங்கள் எடுத்து ஐவர் திசை திசை
வலித்து எற்றுகின்றனர்
முன் பரவை கடைந்து அமுதம் கொண்ட மூர்த்தி ஓ (10)
3462. You gave me the burden
of melting in love for you and worshiping your lotus feet,
crying and saying, "You are the highest light!"
The five senses stand everywhere and threaten me.
O lord, you churned the milky ocean and took nectar from it.

3463 கொண்ட மூர்த்தி ஓர் மூவராய்க் குணங்கள் படைத்து
அளித்து கெடுக்கும் அப்
புண்டரீகக் கொப்பூழ்ப் புனல் பள்ளி அப்பனுக்கே
தொண்டர் தொண்டர் தொண்டர் தொண்டன்
சடகோபன் சொல் ஆயிரத்துள் இப் பத்தும்
கண்டு பாட வல்லார் வினை போம் கங்குலும் பகலே (11)
3463. Saḍagopan, a devotee of the devotees of the devotees
of the devotees of the lord composed a thousand pasurams on the god.
Brahma stays on the lotus on his navel.
He, our father, has three forms, Shiva, Brahma and Indra.
He creates the world, protects it and destroys it.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will have no results of karma, day or night.
-----------

திருவாய்மொழி எழாம் பத்து (இரண்டாம் திருமொழி, 3464-3475)
திருவரங்கப் பெருமானிடம் தலைவி மிகவும் மோகித்திருப்பதைக்
கண்ட தாய் அரங்கரைப் பார்த்து வினாவுதல் (திருவரங்கம்)

3464 கங்குலும் பகலும் கண் துயில் அறியாள்
கண்ண நீர் கைகளால் இறைக்கும்
சங்கு சக்கரங்கள் என்று கை கூப்பும்
தாமரைக் கண் என்றே தளரும்
எங்ஙனே தரிக்கேன் உன்னைவிட்டு? என்னும்
இரு நிலம் கை துழா இருக்கும்
செங்கயல் பாய் நீர்த் திருவரங்கத்தாய்
இவள் திறத்து என் செய்கின்றாயே? (1)
3464. Her mother worries and says,
"My daughter doesn’t sleep night or day.
With her fingers, she wipes away the tears that drip from her eyes.
She folds her hands, worships and says, "Conch and discus!"
Tired, she says, "He has lotus eyes!"
She says, "How can I survive without you?"
and with her hands, she searches all over for you.
You are the god of Thiruvarangam
abundant with water where lovely kayal fish frolic.
What did you do to make her like this?"

3465 என் செய்கின்றாய் என் தாமரைக் கண்ணா?
என்னும் கண்ணீர் மல்க இருக்கும்
என் செய்கேன் எறி நீர்த் திருவரங்கத்தாய்?
என்னும் வெவ்வுயிர்த்து உயிர்த்து உருகும்
முன் செய்த வினையே முகப்படாய் என்னும்
முகில்வண்ணா தகுவதோ? என்னும்
முன் செய்து இவ் உலகம் உண்டு உமிழ்ந்து அளந்தாய்
என்கொலோ முடிகின்றது இவட்கே? (2)
3465. Her mother worries and says,
" My daughter says,
‘You are my lotus-eyed Kaṇṇan. Why do you do this to me?’
Her eyes fill with tears and she says,
‘You are the lord of Thiruvarangam
surrounded by the ocean roaring with waves.
What will I do?’ and she sighs and melts.
She says, ‘I have done much bad karma
and that is why you don’t come before me.
Is that right?’
You swallowed the world and spit it out.
What will happen to her?"

3466 வட்கு இலள் இறையும் மணிவண்ணா என்னும்
வானமே நோக்கும் மையாக்கும்
உட்கு உடை அசுரர் உயிர் எல்லாம் உண்ட
ஒருவனே என்னும் உள் உருகும்
கட்கிலீ உன்னைக் காணுமாறு அருளாய்
காகுத்தா கண்ணனே என்னும்
திண் கொடி மதிள் சூழ் திருவரங்கத்தாய்
இவள்திறத்து என் செய்திட்டாயே? (3)
3466. Her mother worries and says,
"My daughter doesn’t feel ashamed at all.
She says, ‘You have the color of blue sapphire.’
She looks at the sky and, fascinated, and she says,
‘The Asurans gave fear to all people.
You are unique and you destroyed them.’
Her heart melts.
She says, ‘No one can see you.
Give me your grace so I may see you.
You are Raman of the Kahusta dynasty.
You are Kaṇṇan.’
You stay in Thiruvarangam
surrounded by walls where flags fly.
What did you do to fascinate her?"

3467 இட்ட கால் இட்ட கையளாய் இருக்கும்
எழுந்து உலாய் மயங்கும் கை கூப்பும்
கட்டமே காதல் என்று மூர்ச்சிக்கும்
கடல்வண்ணா கடியைகாண் என்னும்
வட்ட வாய் நேமி வலங்கையா என்னும்
வந்திடாய் என்று என்றே மயங்கும்
சிட்டனே செழு நீர்த் திருவரங்கத்தாய்
இவள்திறத்து என் சிந்தித்தாயே? (4)
3467. Her mother worries and says,
"My daughter stays in one place
without moving her hands and legs.
Sometime she gets up and walks around.
She is fascinated with someone.
She folds her hands and worships.
She says, ‘Love is trouble’ and sighs.
In her delusion, she says, ‘You have the color of the ocean.
See, you are difficult.
You carry a round discus in your left hand. Come to me.’
You are a chithan. You stay in Thiruvarangam
surrounded by flourishing water.
What do you think you are doing to her?"

3468 சிந்திக்கும் திசைக்கும் தேறும் கை கூப்பும்
திருவரங்கத்துள்ளாய் என்னும்
வந்திக்கும் ஆங்கே மழைக்கண் நீர் மல்க
வந்திடாய் என்று என்றே மயங்கும்
அந்திப்போது அவுணன் உடல் இடந்தானே
அலை கடல் கடைந்த ஆர் அமுதே
சந்தித்து உன் சரணம் சார்வதே வலித்த
தையலை மையல் செய்தானே (5)
3468. Her mother worries and says,
"My daughter thinks deeply.
She folds her hands and worships all the directions.
She says, ‘You stay in Thiruvarangam,’
Her eyes fill with tears and she worships you.
She says, ‘Come to me’ and is fascinated with you.
She says, ‘Once, in the evening,
you split open the body of Hiranyan.
You are the sweet nectar that was churned
from the milky ocean rolling with waves.’
She thinks only you are her refuge and lives for you.
You have made her fall in love with you."

3469 மையல் செய்து என்னை மனம் கவர்ந்தானே
என்னும் மா மாயனே என்னும்
செய்ய வாய் மணியே என்னும் தண் புனல் சூழ்
திருவரங்கத்துள்ளாய் என்னும்
வெய்ய வாள் தண்டு சங்கு சக்கரம் வில்
ஏந்தும் விண்ணோர் முதல் என்னும்;
பை கொள் பாம்பு அணையாய் இவள்திறத்து அருளாய்
பாவியேன் செயற்பாலதுவே (6)
3469. Her mother worries and says,
"My daughter says,
‘He fascinated me and attracted my mind.’
She says, ‘You are a real Maayan.’
She says, ‘You are a diamond and your red mouth is beautiful.’
She says, ‘You stay in Thiruvarangam surrounded by cool water.’
She says, ‘You are the ancient god of gods in the sky
and you carry a strong sword, club, conch, discus and a bow.’
O god, you sleep on Adisesha. Give her your grace.
This is the only thing I ask you."

3470 பால துன்பங்கள் இன்பங்கள் படைத்தாய்
பற்றிலார் பற்ற நின்றானே
கால சக்கரத்தாய் கடல் இடம் கொண்ட
கடல்வண்ணா கண்ணனே என்னும்
சேல் கொள் தண் புனல் சூழ் திருவரங்கத்தாய்
என்னும் என் தீர்த்தனே என்னும்
கோல மா மழைக்கண் பனி மல்க இருக்கும்
என்னுடைக் கோமளக் கொழுந்தே (7)
3470. Her mother worries and says,
"My daughter says,
‘You created sorrows and happiness.
You are desire for those who have no desire.
You carry the discus that destroys those who are evil.
You have the color of the ocean and you sleep on the ocean.
You are Kannan.’
She says, ‘You stay in Thiruvarangam
surrounded by water where fish frolic.’
She says, ‘You are my sacred temple.’
She is my lovely daughter, soft as a tender shoot
and her beautiful eyes are filled with tears."

3471 கொழுந்து வானவர்கட்கு என்னும் குன்று ஏந்தி
கோ நிரை காத்தவன் என்னும்
அழும் தொழும் ஆவி அனல வெவ்வுயிர்க்கும்
அஞ்சன வண்ணனே என்னும்
எழுந்து மேல் நோக்கி இமைப்பிலள் இருக்கும்
எங்ஙனே நோக்குகேன்? என்னும்
செழும் தடம் புனல் சூழ் திருவரங்கத்தாய்
என் செய்கேன் என் திருமகட்கே? (8)
3471. Her mother worries and says,
"My daughter says,
‘He is a tender shoot for the gods in the sky.’
She says, ‘He carried Govardhana mountain
and protected the cows.’
She cries for him and worships him
and her sighs are hot as fire.
She says, ‘You have the color of kohl.’
She just looks up and doesn’t even blink her eyes.
She says, ‘Where should I look to find you?’
You are the lord of Thiruvarangam
surrounded by flourishing ponds filled with water.
What should I do for my lovely daughter?"

3472 என் திருமகள் சேர் மார்வனே என்னும்
என்னுடை ஆவியே என்னும்
நின் திரு எயிற்றால் இடந்து நீ கொண்ட
நிலமகள் கேள்வனே என்னும்
அன்று உரு ஏழும் தழுவி நீ கொண்ட
ஆய்மகள் அன்பனே என்னும்
தென் திருவரங்கம் கோயில்கொண்டானே
தெளிகிலேன் முடிவு இவள் தனக்கே (9)
3472. Her mother worries and says,
"My daughter says,
‘You embrace lovely Lakshmi on your chest.’
She says, ‘You are my life.’
She says, ‘You are the beloved of the earth goddess
whom you brought out from the underworld
taking the form of a boar and splitting open the earth.’
She says, ‘You conquered seven bulls
to marry the cowherd girl Nappinnai
and you are her beloved husband.’
You stay in the temple of south Thiruvarangam.
I don’t understand what will happen to my daughter."

3473 முடிவு இவள் தனக்கு ஒன்று அறிகிலேன் என்னும்
மூவுலகு ஆளியே என்னும்
கடி கமழ் கொன்றைச் சடையனே என்னும்
நான்முகக் கடவுளே என்னும்
வடிவு உடை வானோர் தலைவனே என்னும்
வண் திருவரங்கனே என்னும்
அடி அடையாதாள் போல் இவள் அணுகி
அடைந்தனள் முகில்வண்ணன் அடியே (10)
3473. Her mother worries and says,
"My daughter says,
‘I don’t see any end to my suffering.’
She says, ‘You are the ruler of all the three worlds.’
She says, ‘You are Shiva, with a jata adorned with fragrant kondrai flowers.’
She says, ‘You are the god Nanmuhan.’
She says, ‘You are the god of the beautiful the gods in the sky.’
She says, ‘You stay in flourishing Thiruvarangam.’
She was not able to approach his feet
but now she attains the feet of the cloud-colored god."

3474 முகில்வண்ணன் அடியை அடைந்து அருள் சூடி
உய்ந்தவன் மொய் புனல் பொருநல்
துகில் வண்ணத் தூ நீர்ச் சேர்ப்பன் வண் பொழில் சூழ்
வண் குருகூர்ச் சடகோபன்
முகில்வண்ணன் அடிமேல் சொன்ன சொல் மாலை
ஆயிரத்து இப் பத்தும் வல்லார்
முகில் வண்ண வானத்து இமையவர் சூழ
இருப்பர் பேரின்ப வெள்ளத்தே (11)
3474. Sadagopan of Thirukuruhur on the bank of a river
with abundant blue water surrounded by flourishing groves
composed a garland of a thousand pasurams
on the feet of the cloud-colored god.
If devotees learn these ten poems and recite them
they will reach the blue sky with clouds
and stay with the god in a flood of bliss.
-------------

திருவாய்மொழி எழாம் பத்து (மூன்றாம் திருமொழி, 3475-3485)
தாய்மாரும் தோழிமாரும் உற்றாரும் தடுக்கவும் தலைவி
திருப்பேரேயில் சேரத் துணிதல் (திருப்பேரெயில்)

3475 வெள்ளைச் சுரி சங்கொடு ஆழி ஏந்தி
தாமரைக் கண்ணன் என் நெஞ்சினூடே
புள்ளைக் கடாகின்ற ஆற்றைக் காணீர்
என் சொல்லிச் சொல்லுகேன் அன்னைமீர்காள்?
வெள்ளச் சுகம் அவன் வீற்றிருந்த
வேத ஒலியும் விழா ஒலியும்
பிள்ளைக் குழா விளையாட்டு ஒலியும்
அறா திருப்பேரெயில் சேர்வன் நானே (1)
3475. Her daughter says,
"O Mothers, the lotus-eyed god Kaṇṇan
carrying a curved white conch and a discus
entered my heart riding on Garuḍa.
How can I describe how it was?
The sound of the parrots, the divine sound of the Vedas,
the loud noise of festivals
and the sound of children’s play
never stop in Thirupereyil.
When will I go and join that place
where the god stays giving grace like a flood."

3476 நானக் கருங் குழல் தோழிமீர்காள்
அன்னையர்காள் அயல் சேரியீர்காள்
நான் இத் தனி நெஞ்சம் காக்கமாட்டேன்
என் வசம் அன்று இது இராப்பகல் போய்
தேன் மொய்த்த பூம்பொழில் தண் பணை சூழ்
தென் திருப்பேரெயில் வீற்றிருந்த
வானப் பிரான் மணிவண்ணன் கண்ணன்
செங்கனி வாயின் திறத்ததுவே (2)
3476. She says,
"O my friends, your hair is dark and fragrant.
O my mothers, O people of the village,
I cannot keep my heart with me.
It has gone from me to Kaṇṇan
and stays with him night and day.
I cannot bear being alone without my heart.
He stays in southern Thiruppereyil
filled with cool fields and blooming groves swarming with bees.
My heart has fallen for the beauty of the sweet fruit-like mouth
of the sapphire-colored lord of the gods in the sky."

3477 செங்கனி வாயின் திறத்ததாயும்
செஞ் சுடர் நீள் முடி தாழ்ந்ததாயும்
சங்கொடு சக்கரம் கண்டு உகந்தும்
தாமரைக் கண்களுக்கு அற்றுத் தீர்ந்தும்
திங்களும் நாளும் விழா அறாத
தென் திருப்பேரெயில் வீற்றிருந்த
நங்கள் பிரானுக்கு என் நெஞ்சம் தோழீ
நாணும் நிறையும் இழந்ததுவே (3)
3477. She says,
"O my friends! My heart rejoices.
It has fallen for the beauty of his sweet fruit-like mouth,
his long shining hair, his conch and discus and his lotus eyes.
He stays in southern Thiruperur
where festivals go on every day of every month.
My heart has lost its modesty and chastity for our lord."

3478 இழந்த எம் மாமைத்திறத்துப் போன
என் நெஞ்சினாரும் அங்கே ஒழிந்தார்
உழந்து இனி யாரைக்கொண்டு என் உசாகோ?
ஓதக் கடல் ஒலி போல எங்கும்
எழுந்த நல் வேதத்து ஒலி நின்று ஓங்கு
தென் திருப்பேரெயில் வீற்றிருந்த
முழங்கு சங்கக் கையன் மாயத்து ஆழ்ந்தேன்
அன்னையர்காள் என்னை என் முனிந்தே? (4)
3478. She says,
"O mothers,
my heart went to him to bring back the dark color that I lost,
but it stays there with him.
Who can I send to find out what has happened to it?
The lord carrying the sounding conch in his hands
stays in southern Thirupperiyil
where the recitation the good Vedas spreads everywhere
like the roaring sound of the ocean.
I fell into his maayam.
O mothers, what is the use of getting mad at me?"

3479 முனிந்து சகடம் உதைத்து மாயப்
பேய் முலை உண்டு மருது இடை போய்
கனிந்த விளவுக்குக் கன்று எறிந்த
கண்ண பிரானுக்கு என் பெண்மை தோற்றேன்
முனிந்து இனி என் செய்தீர் அன்னைமீர்காள்?
முன்னி அவன் வந்து வீற்றிருந்த
கனிந்த பொழில் திருப்பேரெயிற்கே
காலம்பெற என்னைக் காட்டுமினே (5)
3479. She says,
"O mothers,
Kaṇṇan grew angry at Sakatasuran
when he came in the form of a cart,
kicked him and destroyed the cart.
He drank milk from the breasts of the devil Putana.
When two Raksasas came as marudu trees,
he went in between them and destroyed them.
Other Raksasas that came as calves
were thrown by the lord at a Vilam tree and were killed.
O mothers, I have lost my chastity to him.
You are angry at me—what will you do?
He stays in Thiruppereyil where sweet fruits ripen in the groves.
Take me there and leave me.
Don’t wait."

3480 காலம்பெற என்னைக் காட்டுமின்கள்
காதல் கடலின் மிகப் பெரிதால்
நீல முகில் வண்ணத்து எம் பெருமான்
நிற்கும் முன்னே வந்து என் கைக்கும் எய்தான்
ஞாலத்து அவன் வந்து வீற்றிருந்த
நான்மறையாளரும் வேள்வி ஓவா
கோலச் செந்நெற்கள் கவரி வீசும்
கூடு புனல் திருப்பேரெயிற்கே. (6)
3480. Her daughter says,
" O mothers! Love is larger than the ocean.
The dark cloud-colored god came to me
but I couldn’t catch him who was so dear with my hands.
Don’t wait too long.
Take me to Thiruppereyil surrounded by water
where the ruler of the world stays
and the sound of the Brahmins reciting the four Vedas
and performing sacrifices spreads without ceasing everywhere.
Good paddy plants flourish there waving in the wind."

3481 பேர் எயில் சூழ் கடல் தென் இலங்கை
செற்ற பிரான் வந்து வீற்றிருந்த
பேரெயிற்கே புக்கு என் நெஞ்சம் நாடி
பேர்த்து வர எங்கும் காணமாட்டேன்
ஆரை இனி இங்கு உடையம் தோழீ?
என் நெஞ்சம் கூவ வல்லாரும் இல்லை
ஆரை இனிக்கொண்டு என் சாதிக்கின்றது?
என் நெஞ்சம் கண்டதுவே கண்டேனே (7)
3481. She says,
"O friend, the lord of Thirupereyil
who destroyed Lanka in the south
surrounded by large forts and the ocean
entered my heart
but I haven’t seen him for a long time now.
O my friend, who is there to help me?
No one is strong enough to call the god to my heart.
How can I find anyone to achieve anything?
My heart thinks whatever it knows is the right thing."

3482 கண்டதுவே கொண்டு எல்லாரும் கூடி
கார்க் கடல் வண்ணனோடு என் திறத்துக்
கொண்டு அலர் தூற்றிற்று அது முதலாக்
கொண்ட என் காதல் உரைக்கில் தோழீ
மண் திணி ஞாலமும் ஏழ் கடலும்
நீள் விசும்பும் கழியப் பெரிதால்
தெண் திரை சூழ்ந்து அவன் வீற்றிருந்த
தென் திருப்பேரெயில் சேர்வன் சென்றே (8)
3482. She says,
"O friend, when people see me,
they get together and gossip about the love I have
for the dark ocean-colored lord.
Why should I worry about their gossip?
My love for him is larger than this world filled with sand
and the seven oceans and the wide sky.
I will go to southern Thirupereyil
surrounded by the ocean with its clear waves."

3483 சேர்வன் சென்று என்னுடைத் தோழிமீர்காள்
அன்னையர்காள் என்னைத் தேற்ற வேண்டா
நீர்கள் உரைக்கின்றது என் இதற்கு?
நெஞ்சும் நிறைவும் எனக்கு இங்கு இல்லை
கார்வண்ணன் கார்க் கடல் ஞாலம் உண்ட
கண்ண பிரான் வந்து வீற்றிருந்த
ஏர் வள ஒண் கழனிப் பழன
தென் திருப்பேரெயில் மாநகரே. (9)
3483. She says,
"O friends, mothers, I will go there and stay.
Don’t convince me to stay here.
Why do you want to stop me?
My heart and my chastity don’t want to stay here.
He is the dark ocean-colored lord Kaṇṇan
and he swallowed the world surrounded by the dark ocean.
He stays in wonderful southern Thirupereyil
filled with flourishing paddy fields plowed by farmers."

3484 நகரமும் நாடும் பிறவும் தேர்வேன்
நாண் எனக்கு இல்லை என் தோழிமீர்காள்
சிகர மணி நெடு மாடம் நீடு
தென் திருப்பேரெயில் வீற்றிருந்த
மகர நெடுங்குழைக் காதன் மாயன்
நூற்றுவரை அன்று மங்க நூற்ற
நிகர் இல் முகில்வண்ணன் நேமியான் என்
நெஞ்சம் கவர்ந்து எனை ஊழியானே? (10)
3484. She says,
" O friends, I will go to all towns and lands to find him,
I am not ashamed at all.
He is the god Makara Neḍum Kuzhai Kaadar and the Maayan.
He destroyed the Kauravas, the enemies of the Pandavas.
He has the color of a cloud and carries a matchless discus.
He attracted my heart.
He is the god on the earth for many eons."

3485 ஊழிதோறு ஊழி உருவும் பேரும்
செய்கையும் வேறவன் வையம் காக்கும்
ஆழி நீர் வண்ணனை அச்சுதனை
அணி குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன
கேழ் இல் அந்தாதி ஓர் ஆயிரத்துள்
இவை திருப்பேரெயில் மேய பத்தும்
ஆழி அங்கையனை ஏத்த வல்லார்
அவர் அடிமைத்திறத்து ஆழியாரே. (11)
3485. Sadagopan of beautiful Thirukuruhur
composed a thousand anthadi pasurams on Achudan,
the ocean-colored god.
The lord protects the earth and has many names,
forms and deeds in every eon.
If devotees learn these ten poems
that praise the god of Thiruperelyil
who holds a discus in his hand
they will become his slaves.
------------

திருவாய்மொழி எழாம் பத்து (நான்காம் திருமொழி, 3486-3496)
எம்பெருமானது வெற்றிச் செயல்களைப் பேசுதல்

3486 ஆழி எழ சங்கும் வில்லும் எழ திசை
வாழி எழ தண்டும் வாளும் எழ அண்டம்
மோழை எழ முடி பாதம் எழ அப்பன்
ஊழி எழ உலகம் கொண்டவாறே (1)
3486. When he took the form of Thirivikraman
to measure the world,
his discus, his conch, his bow,his club and sword
all appeared and everyone praised him everywhere.
Our father’s head touched the sky
and his feet touched the earth.
This is the way the world and the eons appeared.

3487 ஆறு மலைக்கு எதிர்ந்து ஓடும் ஒலி அரவு
ஊறு சுலாய் மலை தேய்க்கும் ஒலி கடல்
மாறு சுழன்று அழைக்கின்ற ஒலி அப்பன்
சாறுபட அமுதம் கொண்ட நான்றே (2)
3487. At the time when our father
churned the milky ocean to take the nectar,
the sound of many rivers that are born in the mountains
and fall down to the earth
and the sound of the churning of the ocean with Manthara mountain
and the loud sound of the snake Vasuki, all spread everywhere.

3488 நான்றில ஏழ் மண்ணும் தானத்தவே பின்னும்
நான்றில ஏழ் மலை தானத்தவே பின்னும்
நான்றில ஏழ் கடல் தானத்தவே அப்பன்
ஊன்றி இடந்து எயிற்றில் கொண்ட நாளே (3)
3488. At the time our father
took the form of a boar and split open the earth,
the seven worlds stayed where they were without moving.
The seven mountains stayed without shaking.
The seven oceans did not rise and were still.

3489 நாளும் எழ நிலம் நீரும் எழ விண்ணும்
கோளும் எழ எரி காலும் எழ மலை
தாளும் எழ சுடர் தானும் எழ அப்பன்
ஊளி எழ உலகம் உண்ட ஊணே (4)
3489. When the world was ending
our father swallowed the seven worlds,
the oceans, the lands, the sky, the stars,
fire, mountains, wind, moon and sun
and then everything in the world appeared again.
He protected them all in his stomach.

3490 ஊணுடை மல்லர் ததர்ந்த ஒலி மன்னர்
ஆண் உடைச் சேனை நடுங்கும் ஒலி விண்ணுள்
ஏண் உடைத் தேவர் வெளிப்பட்ட ஒலி அப்பன்
காணுடைப் பாரதம் கை அறை போழ்தே (5)
3490. At the time when our father
fought in the Bharatha war,
the sound of the strong warriors getting killed,
the sound of the trembling of the army,
and the sound of all the gods
as they came to see what was happening
spread all over the world.

3491 போழ்து மெலிந்த புன் செக்கரில் வான் திசை
சூழும் எழுந்து உதிரப் புனலா மலை
கீழ்து பிளந்த சிங்கம் ஒத்ததால் அப்பன்
ஆழ் துயர் செய்து அசுரரைக் கொல்லுமாறே (6)
3491. When our father took the form of a man-lion,
and attacked Hiranyan and killed him
the red blood that came out of the Asuran’s body
looked like the red sky when the sun sets.
The lord looked like a lion that came out of a mountain
that had been split apart.

3492 மாறு நிரைத்து இரைக்கும் சரங்கள் இன
நூறு பிணம் மலைபோல் புரள கடல்
ஆறு மடுத்து உதிரப் புனலா அப்பன்
நீறு பட இலங்கை செற்ற நேரே (7)
3492. When our father fought in Lanka
and killed the Raksasas,
the arrows were piled up everywhere
and a flood of blood flowed like a river or an ocean.
The bodies of the hundreds of elephants that were killed
in the war piled up like a mountain.

3493 நேர்சரிந்தான் கொடிக் கோழி கொண்டான் பின்னும்
நேர்சரிந்தான் எரியும் அனலோன் பின்னும்
நேர்சரிந்தான் முக்கண் மூர்த்தி கண்டீர் அப்பன்
நேர்சரி வாணன் திண்தோள் கொண்ட அன்றே (8)
3493. Vaanasuran came to fight with the god
and lost the war and our father cut off his thousand strong arms.
Murugan carrying a rooster flag
and Agni, the god of fire
and Shiva with an eye on his forehead
came to help the Asuran
and were all defeated in the battle.

3494 அன்று மண் நீர் எரி கால் விண் மலை முதல்
அன்று சுடர் இரண்டு பிறவும் பின்னும்
அன்று மழை உயிர் தேவும் மற்றும் அப்பன்
அன்று முதல் உலகம் செய்ததுமே (9)
3494. Our father created the earth,
oceans, fire, wind, the sky, mountains,
sun, moon, rain, all creatures and things in the world
and the gods in the sky.
Every thing in the world is only his creation.

3495 மேய் நிரை கீழ் புக மா புரள சுனை
வாய் நிறை நீர் பிளிறிச் சொரிய இன
ஆ நிரைபாடி அங்கே ஒடுங்க அப்பன்
தீ மழை காத்து குன்றம் எடுத்தானே (10)
3495. When there was a storm
and the rain pounded down and the wind blew,
and the water in the springs increased and overflowed,
and the cattle that were grazing were terrified,
our father carried Govardana mountain as an umbrella
and protected the cows
and they all hid under the mountain and were saved.

3496 குன்றம் எடுத்த பிரான் அடியாரொடும்
ஒன்றி நின்ற சடகோபன் உரைசெயல்
நன்றி புனைந்த ஓர் ஆயிரத்துள் இவை
வென்றி தரும் பத்தும் மேவிக் கற்பார்க்கே (11)
3496. Sadagopan, the devotee of our god,
composed a thousand good pasurams on our father.
They describe how the lord carried Govardhana hill
to protect the cows and cowherds.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will be successful in all their endeavors.
-------------

திருவாய்மொழி எழாம் பத்து (ஐந்தாம் திருமொழி, 3497-3507)
எம்பெருமானது விபவ அவதார குணங்களை அனுபவித்து
ஆளாகாத உலகத்தாரை நோக்கி இரங்குதல்

3497 கற்பார் இராம பிரானை அல்லால் மற்றும் கற்பரோ
புல் பா முதலா புல் எறும்பு ஆதி ஒன்று இன்றியே
நல் பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றவும்
நல் பாலுக்கு உய்த்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுளே? (1)
3497. In this world that was created by Nanmuhan
Rama gave his grace to everything,
from the ants to the grass,
and all the creatures and things in Ayodhya,
that move and do not move.
If the devotees want to learn the stories about the gods,
will they learn any other story about the gods except Rama’s?

3498 நாட்டில் பிறந்தவர் நாரணற்கு ஆள் அன்றி ஆவரோ
நாட்டில் பிறந்து படாதன பட்டு மனிசர்க்காய்
நாட்டை நலியும் அரக்கரை நாடித் தடிந்திட்டு
நாட்டை அளித்து உய்யச் செய்து நடந்தமை கேட்டுமே? (2)
3498. At the time when the Rakshasas
afflicted the people of many lands,
our lord was born on the earth,
suffered for humankind
searched for the Rakshasas and destroyed them.
He saved the people and gave them back their lands.
Could anyone become the devotee of any other god
after hearing of his heroic deeds?

3499 கேட்பார்கள் கேசவன் கீர்த்தி அல்லால் மற்றும் கேட்பரோ
கேட்பார் செவி சுடு கீழ்மை வசைவுகளே வையும்
சேண்பால் பழம் பகைவன் சிசுபாலன் திருவடி
தாள் பால் அடைந்த தன்மை அறிவாரை அறிந்துமே? (3)
3499. Kaṇṇan destroyed Sisubalan
but gave his grace to that Asuran
even though he had said many evil things about him
that hurt the ears of listeners.
When his devotees hear the compassion of the lord
they will praise only him.
If the people hear the story of Sisupalan
and how he reached the feet of the lord through the god’s compassion,
they will not want to hear the fame of any gods other than our Kesavan.

3500 தன்மை அறிபவர் தாம் அவற்கு ஆள் அன்றி ஆவரோ
பன்மைப் படர் பொருள் ஆதும் இல் பாழ் நெடும் காலத்து
நன்மைப் புனல் பண்ணி நான்முகனைப் பண்ணி தன்னுள்ளே
தொன்மை மயக்கிய தோற்றிய சூழல்கள் சிந்தித்தே? (4)
3500. In ancient times before the eon when there was nothing,
the god created the good waters and Brahma,
the creator of the creatures of the world.
Wise men do not become the devotees of any gods but Kaṇṇan
if they have learned how he created
the ancient world when the eon began.

3501 சூழல்கள் சிந்திக்கில் மாயன் கழல் அன்றி சூழ்வரோ
ஆழப் பெரும் புனல் தன்னுள் அழுந்திய ஞாலத்தைத்
தாழப் படாமல் தன்பால் ஒரு கோட்டிடைத் தான் கொண்ட
கேழல் திரு உரு ஆயிற்றுக் கேட்டும் உணர்ந்துமே? (5)
3501. In pralaya time
when the earth was submerged under the deep ocean,
our god did not hesitate to take the form of a boar
and bring the earth up from the underworld on one tusk.
If anyone knows and understands this story of the boar,
will he worship any god but the feet of the ankleted Maayan?

3502 கேட்டும் உணர்ந்தவர் கேசவற்கு ஆள் அன்றி ஆவரோ
வாட்டம் இலா வண் கை மாவலி வாதிக்க வாதிப்புண்டு
ஈட்டம்கொள் தேவர்கள் சென்று இரந்தார்க்கு இடர் நீக்கிய
கோட்டு அங்கை வாமனன் ஆய் செய்த கூத்துக்கள் கண்டுமே? (6)
3502. Mahabali received abundant power
because he was so generous to all,
and he grew arrogant and afflicted the gods.
When the gods went to the lord and asked for help
he came as a dwarf to Mahabali,
begged him for three feet of land,
and measured the earth and the sky with his two feet,
freeing the gods from the suffering Mahabali had given them.
If devotees hear and understand the play of the god,
how he extended his hands
and begged for land from king Mahabali,
they will not become the devotees of any god but Kesavan.

3503 கண்டும் தெளிந்தும் கற்றார் கண்ணற்கு ஆள் அன்றி ஆவரோ
வண்டு உண் மலர்த் தொங்கல் மார்க்கண்டேயனுக்கு வாழும் நாள்
இண்டைச் சடைமுடி ஈசன் உடன்கொண்டு உசாச் செல்ல
கொண்டு அங்கு தன்னொடும் கொண்டு உடன் சென்றது உணர்ந்துமே? (7)
3503. Shiva with jata promised Markandeyan,
decorated with flower garlands swarming with bees
that he would save him from Yama.
He saved Markandeyan as he promised and took him to our god,
and Kaṇṇan gave Markandeyan everlasting moksha.
If devotees know and learn this story of Markandeya
they will not become the devotees of any god except Kaṇṇan.

3504 செல்ல உணர்ந்தவர் செல்வன் தன் சீர் அன்றி கற்பரோ
எல்லை இலாத பெரும் தவத்தால் பல செய் மிறை
அல்லல் அமரரைச் செய்யும் இரணியன் ஆகத்தை
மல்லல் அரி உரு ஆய் செய்த மாயம் அறிந்துமே? (8)
3504. Hiranyan performed limitless tapas and received many boons.
With their power he caused great distress to the gods.
Our lord came as a strong man-lion to the earth
and tore open the chest of the Raksasa Hiranyan.
If devotees know the superior power of our lord,
they will not wish to learn anything except the greatness
of our precious Kaṇṇan.

3505 மாயம் அறிபவர் மாயவற்கு ஆள் அன்றி ஆவரோ
தாயம் செறும் ஒரு நூற்றுவர் மங்க ஓர் ஐவர்க்கு ஆய்
தேசம் அறிய ஓர் சாரதியாய்ச் சென்று சேனையை
நாசம் செய்திட்டு நடந்த நல் வார்த்தை அறிந்துமே? (9)
3505. The hundred Kauravas took everything the Paṇḍavas had
by gambling and cheating them.
The whole country knows that Kaṇṇan went as a charioteer
and destroyed the Karuravas’ army on the battlefield.
If devotees know what happened in the Bharatha war,
will they become the devotee of any god
other than Maayavan, the god with magical power?

3506 வார்த்தை அறிபவர் மாயவற்கு ஆள் அன்றி ஆவரோ
போர்த்த பிறப்பொடு நோயொடு மூப்பொடு இறப்பு இவை
பேர்த்து பெரும் துன்பம் வேர் அற நீக்கி தன் தாளின்கீழ்ச்
சேர்த்து அவன் செய்யும் சேமத்தை எண்ணித் தெளிவுற்றே? (10)
3506. He removes the troubles
of birth, sickness, old age and death for his devotees
and makes them join his feet and protects them.
If devotees understand the compassion of the god
will they become the slave of any other god than Maayavan?

3507 தெளிவுற்று வீவு இன்றி நின்றவர்க்கு இன்பக் கதி செய்யும்
தெளிவுற்ற கண்ணனைத் தென் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்
தெளிவுற்ற ஆயிரத்துள் இவை பத்தும் வல்லார் அவர்
தெளிவுற்ற சிந்தையர் பா மரு மூவுலகத்துள்ளே (11)
3507. Sadagopan of southern Thirukuruhur
composed a thousand pure pasurams on Kaṇṇan.
If devotees believe that Kaṇṇan will surely give them moksha,
he will give them the land of everlasting happiness.
If they learn and recite these ten pasurams
they will become devotees with faultless minds
in all the three worlds.
-----------

திருவாய்மொழி எழாம் பத்து (ஆறாம் திருமொழி, 3508-3518)
எம்பெருமானது குணம் அழகு முதலியவற்றில் ஆழ்வார்
ஈடுபட்டு அவனைக் காணுமாறு மனம் உருகி அழைத்தல்

3508 பா மரு மூவுலகும் படைத்த பற்பநாபா ஓ
பா மரு மூவுலகும் அளந்த பற்ப பாதா ஓ
தாமரைக் கண்ணா ஓ தனியேன் தனி ஆளா ஓ
தாமரைக் கையா ஓ உன்னை என்றுகொல் சேர்வதுவே? (1)
3508. Are you Padmanabhan?
Did you create the three worlds?
Did you measure the world and the sky
with your lotus feet as a dwarf ?
Are you the lotus-eyed Kaṇṇan?
Are your hands as beautiful as lotuses?
I am alone. When will I come and join you?

3509 என்றுகொல் சேர்வது அந்தோ! அரன் நான்முகன் ஏத்தும் செய்ய
நின் திருப்பாதத்தை யான்? நிலம் நீர் எரி கால் விண் உயிர்
என்று இவை தாம் முதலா முற்றும் ஆய் நின்ற எந்தாய் ஓ
குன்று எடுத்து ஆ நிரை மேய்த்து அவை காத்த எம் கூத்தா ஓ! (2)
3509. You are our father
and you contain in your body
earth, water, fire, wind and sky.
You created them and you are all of them.
You are a dancer and you grazed the cows
and protected them from the storm
by carrying Govardhana mountain as an umbrella.
Alas! When will I reach your divine feet
that are praised by Shiva and Nanmuhan?

3510 காத்த எம் கூத்தா ஓ! மலை ஏந்திக் கல் மாரி தன்னை
பூத் தண் துழாய் முடியாய் புனை கொன்றை அம் செஞ்சடையாய்
வாய்த்த என் நான்முகனே வந்து என் ஆர் உயிர் நீ ஆனால்
ஏத்து அரும் கீர்த்தியினாய்! உன்னை எங்குத் தலைப்பெய்வனே? (3)
3510. You are the dancer
and you carried Govardhana mountain
and protected the cows from the storm.
You wear a cool thulasi garland and flowers in your hair.
You are Shiva whose jata is adorned with kondrai flowers.
You came to me and you are my dear life.
You are Nanmuhan the creator of the world.
You have unlimited fame and are praised by all.
Where can I join you?

3511 எங்குத் தலைப்பெய்வன் நான் எழில் மூவுலகும் நீயே
அங்கு உயர் முக்கண் பிரான் பிரம பெருமான் அவன் நீ
வெம் கதிர் வச்சிரக் கை இந்திரன் முதலாத் தெய்வம் நீ;
கொங்கு அலர் தண் அம் துழாய் முடி என்னுடைக் கோவலனே? (4)
3511. Where will I go to see you?
You are the beautiful three worlds.
You are the three-eyed highest Shiva and Brahma.
Are you Indra with the heroic shining Vajrayudam in your hand
and the other gods in the sky?
You are a cowherd adorned with a cool blooming thulasi garland
dripping with honey.

3512 என்னுடைக் கோவலனே என் பொல்லாக் கருமாணிக்கமே
உன்னுடை உந்தி மலர் உலகம் அவை மூன்றும் பரந்து
உன்னுடைச் சோதிவெள்ளத்து அகம்பால் உன்னைக் கண்டு கொண்டிட்டு
என்னுடை ஆர் உயிரார் எங்ஙனேகொல் வந்து எய்துவரே? (5)
3512. You are my mischievous cowherd.
You are my dark diamond.
All the three worlds were created by Brahma
who stays on the lotus on your navel.
You are a flood of light.
You are my dear life.
How can I find you in my heart and join you?

3513 வந்து எய்துமாறு அறியேன் மல்கு நீலச் சுடர் தழைப்ப
செஞ்சுடர்ச் சோதிகள் பூத்து ஒரு மாணிக்கம் சேர்வது போல்
அந்தரமேல் செம்பட்டோடு அடி உந்தி கை மார்பு கண் வாய்
செஞ்சுடர்ச் சோதி விட உறை என் திருமார்பனையே (6)
3513. Lakshmi is beautiful as a ruby
and she stays on a blooming lotus on his chest
wearing a red silk garment.
I do not know how to reach the sapphire-colored lord
staying with Lakshmi as his feet, navel, hands, chest, eyes
and mouth all shine.

3514 என் திருமார்பன் தன்னை என் மலைமகள் கூறன் தன்னை
என்றும் என் நாமகளை அகம்பால் கொண்ட நான்முகனை
நின்ற சசிபதியை நிலம் கீண்டு எயில் மூன்று எரித்த
வென்று புலன் துரந்த விசும்பு ஆளியை காணேனோ? (7)
3514. He keeps beautiful Lakshmi on his divine chest.
His body contains Shiva who shares half of it
with Girija the daughter of the Himalayas.
He has on his navel Nanmuhan
the beloved of the goddess of education.
He is the lord of Indra, the beloved of Indrani.
He split open the earth to bring back the earth goddess.
He burned the three forts.
Won’t I see him, the ruler of the sky?

3515 ஆளியைக் காண் பரியாய் அரி காண் நரியாய் அரக்கர்
ஊளை இட்டு அன்று இலங்கை கடந்து பிலம் புக்கு ஒளிப்ப
மீளி அம் புள்ளைக் கடாய் விறல் மாலியைக் கொன்று பின்னும்
ஆள் உயர் குன்றங்கள் செய்து அடர்த்தானையும் காண்டும்கொலோ? (8)
3515. When he came to attack Lanka
the Raksasas ran and hid in caves,
looking like horses terrified at seeing a Yaali
or like foxes that, seeing a lion, run screaming and hide.
He flew on Garuda, fought and killed Mali
and the other Raksasas so their bodies were piled up like hills.
When will I see my lord?

3516 காண்டும்கொலோ நெஞ்சமே! கடிய வினையே முயலும்
ஆண் திறல் மீளி மொய்ம்பின் அரக்கன் குலத்தைத் தடிந்து
மீண்டும் அவன் தம்பிக்கே விரி நீர் இலங்கை அருளி
ஆண்டு தன் சோதி புக்க அமரர் அரியேற்றினையே? (9)
3516. Rama destroyed the heroic lion-like Raksasa clan
whose deeds were cruel.
He gave the kingdom of Lanka surrounded by the oceans
to Ravana’s brother Vibhishana.
He ruled Ayodhya for many years
and went to the sky to brighten heaven.
O heart, when can I see Rama
who is the lion among the gods?

3517 ஏற்று அரும் வைகுந்தத்தை அருளும் நமக்கு ஆயர் குலத்து
ஈற்று இளம் பிள்ளை ஒன்றாய்ப் புக்கு மாயங்களே இயற்றி
கூற்று இயல் கஞ்சனைக் கொன்று ஐவர்க்கு ஆய் கொடும் சேனை தடிந்து
ஆற்றல் மிக்கான் பெரிய பரஞ்சோதி புக்க அரியே (10)
3517. As a young child Kaṇṇan was raised
in a family of cowherds and did many magical deeds.
He killed Kamsan, as cruel as Yama.
He fought with a terrible Kaurava army to help the five Pandavas.
He has abundant power and he is the highest divine light.
He will give us moksha in Vaikuṇḍam that is hard

3518 புக்க அரி உரு ஆய் அவுணன் உடல் கீண்டு உகந்த
சக்கரச் செல்வன் தன்னைக் குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன
மிக்க ஓர் ஆயிரத்துள் இவை பத்தும் வல்லார் அவரைத்
தொக்கு பல்லாண்டு இசைத்து கவரிசெய்வர் ஏழையரே (11)
3518. Saḍagopan composed a thousand pasurams
on the god who carries a discus and took the form of a lion
and split open the body of the Asuran Hiranyan.
If devotees learn these ten pasurams and recite them
they will be in heaven where beautiful women fan them
and sing "Pallaṇḍu."
------------

திருவாய்மொழி எழாம் பத்து (ஏழாம் திருமொழி, 3519-3529)
எம்பெருமானது பேரழகை உருவெளித் தோற்றத்தில் கண்ட தலைவி வருந்தி உரைத்தல்

3519 ஏழையர் ஆவி உண்ணும் இணைக் கூற்றம்கொலோ? அறியேன்
ஆழி அம் கண்ண பிரான் திருக்கண்கள்கொலோ? அறியேன்
சூழவும் தாமரை நாள் மலர் போல் வந்து தோன்றும் கண்டீர்
தோழியர்காள் அன்னைமீர் என் செய்கேன் துயராட்டியேனே? (1)

3519. Her daughter says,
"Are his two eyes Yamas
that have come to take away the life of me,
a poor women? I do not know.
Or are they the divine eyes of the lord Kaṇṇan
who carries a shining discus? I do not know.
See, two things come and appear
like fresh blooming lotuses before me.
O my friends, mothers!
What will I do? I suffer."

3520 ஆட்டியும் தூற்றியும் நின்று அன்னைமீர் என்னை நீர் நலிந்து என்?
மாட்டு உயர் கற்பகத்தின் வல்லியோ? கொழுந்தோ? அறியேன்?
ஈட்டிய வெண்ணெய் உண்டான் திருமூக்கு எனது ஆவியுள்ளே
மாட்டிய வல் விளக்கின் சுடராய் நிற்கும் வாலியதே (2)
3520. Her daughter says,
"O mothers,
what is the use of blaming me and scolding me?
You just make me worry more.
The divine nose of Kannan who ate so much butter
entered my soul and shines like a bright light,
but I’m not sure whether it is really his nose
or a tall Karpaga creeper or a tender shoot."

3521 வாலியது ஓர் கனிகொல்? வினையாட்டியேன் வல்வினைகொல்?
கோலம் திரள் பவளக் கொழும் துண்டம்கொலோ? அறியேன்
நீல நெடு முகில் போல் திருமேனி அம்மான் தொண்டைவாய்
ஏலும் திசையுள் எல்லாம் வந்து தோன்றும் என் இன் உயிர்க்கே (3)
3521. Her daughter says,
"Are his lips as red as a kovvai fruit?
Are they lovely round coral stones?
Have I done too much bad karma? I don’t know.
The mouth sweet as a thondai fruit of the god
who has a blue cloud-colored body
appears everywhere in front of me
and hurts my dear life."

3522 இன் உயிர்க்கு ஏழையர்மேல் வளையும் இணை நீல விற்கொல்
மன்னிய சீர் மதனன் கருப்புச் சிலைகொல் மதனன்
தன் உயிர்த் தாதை கண்ண பெருமான் புருவம்? அவையே
என் உயிர் மேலனவாய் அடுகின்றன என்றும் நின்றே (4)
3522. Her daughter says,
"Are the eyebrows of the lord two blue bent bows
that take away the precious lives of lovely girls?
Or are they sugarcane bows
of famous, everlasting Kama, the god of love?
The eyebrows of the lord, the dear father of Kama,
come to me and burn my precious heart and body."

3523 என்றும் நின்றே திகழும் செய்ய ஈன் சுடர் வெண் மின்னுக்கொல்?
அன்றி என் ஆவி அடும் அணி முத்தம்கொலோ? அறியேன்
குன்றம் எடுத்த பிரான் முறுவல் எனது ஆவி அடும்
ஒன்றும் அறிகின்றிலேன் அன்னைமீர்! எனக்கு உய்வு இடமே (5)
3523. Her daughter says,
"Is the smile of the lord shining white lightning
in the red sky?
Are his teeth beautiful pearls that take away my life?
I do not know.
The smile of the lord who carried the Govardhana hills kills me.
O mothers! I don’t know where I can go to survive."

3524 உய்வு இடம் ஏழையர்க்கும் அசுரர்க்கும் அரக்கர்கட்கும்
எவ்விடம் என்று இலங்கி மகரம் தழைக்கும் தளிர்கொல்
பை விடப் பாம்பு அணையான் திருக் குண்டலக் காதுகளே?
கைவிடல் ஒன்றும் இன்றி அடுகின்றன காண்மின்களே (6)
3524. Her daughter says,
"The lord sleeps on a snake bed.
See, his divine ears, ornamented with beautiful earrings, ask,
‘What place is safe for the innocent girls who love the god,
and what place is safe for the Asurans and the Raksasas
from the god who is their enemy?’
Those tender shoot-like ears burn me without stopping."

3525 காண்மின்கள் அன்னையர்காள் என்று காட்டும் வகை அறியேன்
நாள் மன்னு வெண் திங்கள் கொல் நயந்தார்கட்கு நச்சு இலைகொல்
சேண் மன்னு நால் தடம் தோள் பெருமான் தன் திரு நுதலே?
கோள் மன்னி ஆவி அடும் கொடியேன் உயிர் கோள் இழைத்தே (7)
3525. Her daughter says,
"O mother, see,
I don’t know how to show you how I suffer from love.
Is the white moon that rises every day
poison for those who love someone?
The divine forehead of the lord
who has four beautiful strong arms
takes away my life.
Surely I have done bad karma."

3526 கோள் இழைத் தாமரையும் கொடியும் பவளமும் வில்லும்
கோள் இழைத் தண் முத்தமும் தளிரும் குளிர் வான் பிறையும்
கோள் இழையா உடைய கொழும் சோதிவட்டம் கொல் கண்ணன்
கோள் இழை வாள் முகமாய் கொடியேன் உயிர் கொள்கின்றதே? (8)
3526. Her daughter says,
"Is his faultless shining face a round circle
that is a fresh-petaled lotus with a vine inside it,
and a coral, a bow, cool beautiful pearls,
tender shoots and the cool crescent moon in the sky?
It comes in front of me and kills me.
I have done bad karma."

3527 கொள்கின்ற கோள் இருளைச் சுகிர்ந்திட்ட கொழும் சுருளின்
உள்கொண்ட நீல நல் நூல் தழைகொல்? அன்று மாயன் குழல்
விள்கின்ற பூந் தண் துழாய் விரை நாற வந்து என் உயிரைக்
கள்கின்றவாறு அறியீர் அன்னைமீர்! கழறா நிற்றிரே (9)
3527. Her daughter says,
"O mothers! Is his hair a bundle of black threads,
with luxurious curls parting the darkness with its stars?
The beautiful sound of the flute of Maayan
adorned with a fresh cool thulasi garland
comes spreading fragrance and steals my dear life.
You do not understand my trouble.
You just stand here and scold me."

3528 நிற்றி முற்றத்துள் என்று நெரித்த கையர் ஆய் என்னை நீர்
சுற்றியும் சூழ்ந்தும் வைதிர் சுடர்ச் சோதி மணி நிறம் ஆய்
முற்ற இம் மூவுலகும் விரிகின்ற சுடர் முடிக்கே
ஒற்றுமை கொண்டது உள்ளம் அன்னைமீர் நசை என் நுங்கட்கே? (10)
3528. Her daughter says,
"He enters my yard holding his hands together,
and circles around me.
My heart has fallen in love with the bright crown
of the dark shining diamond-colored lord
that spreads its light in all the three worlds.
O mothers, what do you want me to do?"

3529 கட்கு அரிய பிரமன் சிவன் இந்திரன் என்று இவர்க்கும்
கட்கு அரிய கண்ணனைக் குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன
உட்கு உடை ஆயிரத்துள் இவையும் ஒரு பத்தும் வல்லார்
உட்கு உடை வானவரோடு உடனாய் என்றும் மாயாரே (11)
3529. Saḍagopan of Thirukuruhur
composed a thousand poems
on the dark-colored Kaṇṇan
whom even Brahma, Shiva and Indra cannot see.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will go to the sky and stay with the everlasting gods
and will never die.
---------

திருவாய்மொழி எழாம் பத்து (எட்டாம் திருமொழி, 3530-3540)
எம்பெருமானது விசித்திர விபூதியைக் கண்டு ஆழ்வார் ஆச்சரியப்படுதல்

3530 மாயா வாமனனே மதுசூதா நீ அருளாய்
தீ ஆய் நீர் ஆய் நிலன் ஆய் விசும்பு ஆய் கால் ஆய்
தாய் ஆய் தந்தை ஆய் மக்கள் ஆய் மற்றும் ஆய் முற்றும் ஆய்
நீ ஆய் நீ நின்றவாறு இவை என்ன நியாயங்களே (1)
3530. You are Maayan.
You took the form of a dwarf.
You are Madhusudhanan.
Give us your grace.
You are the fire, water, land, sky and the wind.
You are our mother, father, our children and all other things.
You are all the forms in the world,
but you are yourself different.
Look—is this fair?

3531 அம் கள் மலர்த் தண் துழாய் முடி அச்சுதனே அருளாய்
திங்களும் ஞாயிறும் ஆய் செழும் பல் சுடர் ஆய் இருள் ஆய்
பொங்கு பொழி மழை ஆய் புகழ் ஆய் பழி ஆய் பின்னும் நீ
வெம் கண் வெம் கூற்றமும் ஆம் இவை என்ன விசித்திரமே (2)
3531. You are Achudan
adorned with a cool blooming thulasi garland.
Give us your grace.
You are the moon, sun, the many shining stars,
night, pouring rain, fame and disgrace.
You are cruel strong cruel Yama.
What is this wonder!

3532 சித்திரத் தேர் வலவா திருச் சக்கரத்தாய் அருளாய்
எத்தனை ஓர் உகமும் அவை ஆய் அவற்றுள் இயலும்
ஒத்த ஓண் பல் பொருள்கள் உலப்பு இல்லன ஆய் வியவு ஆய்
வித்தகத்தாய் நிற்றி நீ இவை என்ன விடமங்களே (3)
3532. You drove the beautiful chariot in the Bharatha war.
You carry the divine discus.
Give us your grace.
You are all the yugas
and you are everything that is in the world.
You make all things function.
You make all things have the same nature,
but you also make them different.
You are clever.
What kind of similarities and differences are these?

3533 கள் அவிழ் தாமரைக்கண் கண்ணனே எனக்கு ஒன்று அருளாய்
உள்ளதும் இல்லதும் ஆய் உலப்பு இல்லன ஆய் வியவு ஆய்
வெள்ளத் தடம் கடலுள் விட நாகு அணைமேல் மருவி
உள்ளப் பல் யோகு செய்தி இவை என்ன உபாயங்களே (4)
3533. You are Kaṇṇan
and your eyes are as beautiful as lotuses that drip honey.
Give me your grace.
You are what is and what is not.
You are things that move and things and that do not.
You sleep on a snake bed on the large watery ocean
and stay in a yogic trance.
What kind of tricks are these?

3534 பாசங்கள் நீக்கி என்னை உனக்கே அறக் கொண்டிட்டு நீ
வாச மலர்த் தண் துழாய் முடி மாயவனே அருளாய்
காயமும் சீவனும் ஆய் கழிவு ஆய் பிறப்பு ஆய் பின்னும் நீ
மாயங்கள் செய்து வைத்தி இவை என்ன மயக்குக்களே (5)
3534. Give me your grace
so I may leave all desires
and be only your devotee.
O Maayavan, you wear fragrant flowers
and a fresh thulasi garland in your hair.
You cause me to be born in this world
with a body and life
and you keep me here with your maayams.
What are these tricks?

3535 மயக்கா வாமனனே மதி ஆம் வண்ணம் ஒன்று அருளாய்
அயர்ப்பு ஆய் தேற்றமும் ஆய் அழல் ஆய் குளிர் ஆய் வியவு ஆய்
வியப்பு ஆய் வென்றிகள் ஆய் வினை ஆய் பயன் ஆய் பின்னும் நீ
துயக்கு ஆய் நீ நின்றவாறு இவை என்ன துயரங்களே (6)
3535. You are the cause of confusion. You are a dwarf.
Give me the knowledge of knowing only you.
You are weariness.
You are wakefulness.
You are fire and cold.
You are wonders and victories.
You give karma and its results.
You yourself are confusion.
Why do you cause us to be confused?

3536 துயரங்கள் செய்யும் கண்ணா சுடர் நீள் முடியாய் அருளாய்
துயரம் செய் மானங்கள் ஆய் மதன் ஆகி உகவைகள் ஆய்
துயரம் செய் காமங்கள் ஆய் துலை ஆய் நிலை ஆய் நடை ஆய்
துயரங்கள் செய்து வைத்தி இவை என்ன சுண்டாயங்களே (7)
3536. O Kaṇṇan,
you have long shining hair.
You confuse us. Give us your grace.
You are the source of the desires that make us sad.
You are the passions that we have.
You are far away and everlasting.
You are everything that happens.
Is this all your play?

3537 என்ன சுண்டாயங்களால் நின்றிட்டாய் என்னை ஆளும் கண்ணா?
இன்னது ஓர் தன்மையை என்று உன்னை யாவர்க்கும் தேற்றரியை
முன்னிய மூவுலகும் அவை ஆய் அவற்றைப் படைத்து
பின்னும் உள்ளாய் புறத்தாய்! இவை என்ன இயற்கைகளே (8)
3537. O Kaṇṇan, you rule us.
You play many games
but what do you gain from them?
No one knows who you are.
You created all the three worlds and everything in them
and you are both in them and out of them.
What is this nature of yours?

3538 என்ன இயற்கைகளால் எங்ஙனே நின்றிட்டாய் என் கண்ணா?
துன்னு கரசரணம் முதலாக எல்லா உறுப்பும்
உன்னு சுவை ஒளி ஊறு ஒலி நாற்றம் முற்றும் நீயே
உன்னை உணரவுறில் உலப்பு இல்லை நுணுக்கங்களே (9)
3538. O my Kaṇṇan,
what is your nature? Where are you?
You are all parts of us, our hands and legs.
You are taste, sight, feeling, sound and smell.
If we want to know all the things that you are
there is no limit to them—
they may even be minute.

3539 இல்லை நுணுக்கங்களே இதனில் பிறிது என்னும் வண்ணம்
தொல்லை நல் நூலில் சொன்ன உருவும் அருவும் நீயே
அல்லித் துழாய் அலங்கல் அணி மார்ப என் அச்சுதனே
வல்லது ஓர் வண்ணம் சொன்னால் அதுவே உனக்கு ஆம் வண்ணமே (10)
3539. The ancient and excellent sastras
describe your good nature—
there is nothing better than they to describe you.
You are form and formlessness.
Your chest is adorned with a thulasi garland and lotus flowers.
You are my Achudan.
If any sastras describe the nature of any god
that nature is yours also.

3540 ஆம் வண்ணம் இன்னது ஒன்று என்று அறிவது அரிய அரியை
ஆம் வண்ணத்தால் குருகூர்ச் சடகோபன் அறிந்து உரைத்த
ஆம் வண்ண ஒண் தமிழ்கள் இவை ஆயிரத்துள் இப் பத்தும்
ஆம் வண்ணத்தால் உரைப்பார் அமைந்தார் தமக்கு என்றைக்குமே (11)
3540. Saḍagopan of Thirukuruhur
composed a thousand beautiful Tamil pasurams
on the lord whose nature no one knows.
If devotees learn and recite beautifully
these ten Tamil pasurams on the nature of the lord
that the poet understands
they will be always the dear devotees of the god.
------------

திருவாய்மொழி எழாம் பத்து (ஒன்பதாம் திருமொழி, 3541-3551)
இன்கவி பாடும் பேற்றை எம்பெருமான் தமக்கு அருளியமைக்குக் கைம்மாறு இல்லை எனல்

3541 என்றைக்கும் என்னை உய்யக்கொண்டு போகிய
அன்றைக்கு அன்று என்னைத் தன்னாக்கி என்னால் தன்னை
இன் தமிழ் பாடிய ஈசனை ஆதியாய்
நின்ற என் சோதியை என் சொல்லி நிற்பனோ? (1)
3541. He took me as his devotee forever.
After he made me his,
he made me compose sweet Tamil pasurams
praising him, the ancient lord.
He is the shining light.
What can I say to worship him?

3542 என் சொல்லி நிற்பன் என் இன் உயிர் இன்று ஒன்றாய்
என் சொல்லால் யான் சொன்ன இன் கவி என்பித்து
தன் சொல்லால் தான் தன்னைக் கீர்த்தித்த மாயன் என்
முன் சொல்லும் மூவுருவாம் முதல்வனே? (2)
3542. What should I say?
He is my sweet life.
He made me compose poems using my words
but they are really his words.
He made me famous
because all people think that I have composed these poems.
He is Maayan.
He is first among the three gods
and all the words I say are his.

3543 ஆம் முதல்வன் இவன் என்று தன் தேற்றி என்
நா முதல் வந்து புகுந்து நல் இன் கவி
தூ முதல் பத்தர்க்குத் தான் தன்னைச் சொன்ன என்
வாய் முதல் அப்பனை என்று மறப்பனோ? (3)
3543. He thought that I am a good poet
and entered my tongue.
He made me compose these sweet pasurams for his faultless devotees
but he himself is the composer
and he praised himself through my poems.
He is my father. How could I forget him?

3544 அப்பனை என்று மறப்பன் என் ஆகியே
தப்புதல் இன்றி தனைக் கவி தான் சொல்லி
ஒப்பிலாத் தீவினையேனை உய்யக்கொண்டு
செப்பமே செய்து திரிகின்ற சீர்கண்டே? (4)
3544. He himself composed faultless poems
about himself through me.
I have done many things too bad to describe.
He saved me and I know that he gave me his grace
and made me a good poet.
He himself is me.
How could I forget my father?

3545 சீர் கண்டுகொண்டு திருந்து நல் இன்கவி
நேர்பட யான் சொல்லும் நீர்மை இலாமையில்
ஏர்வு இலா என்னைத் தன்னாக்கி என்னால் தன்னைப்
பார் பரவு இன் கவி பாடும் பரமரே (5)
3545. He is the highest lord.
He understood that I have no ability
to compose sweet poems.
I am a low one.
He joined me with himself,
and composed wonderful poems
that are praised by the whole world.

3546 இன் கவி பாடும் பரம் கவிகளால்
தன் கவி தான் தன்னைப் பாடுவியாது இன்று
நன்கு வந்து என்னுடன் ஆக்கி என்னால் தன்னை
வன் கவி பாடும் என் வைகுந்த நாதனே (6)
3546. The divine lord does not compose
sweet poems himself on himself.
He came to me lovingly
and made me compose poems about him.
He is the lord of Vaikuṇṭam
and he sings beautiful poems on himself through me.

3547 வைகுந்த நாதன் என வல்வினை மாய்ந்து அறச்
செய் குந்தன் தன்னை என் ஆக்கி என்னால் தன்னை
வைகுந்தன் ஆகப் புகழ வண் தீம் கவி
செய் குந்தன் தன்னை எந் நாள் சிந்தித்து ஆர்வனோ? (7)
3547. The lord of Vaikuṇṭam destroyed my bad karma
and made me a good person.
He made me compose sweet poems
describing him as the lord of Vaikuṇṭam
and he is praised by all through these poems.
My mind will not be satisfied
even if I praise him forever in sweet poems.

3548 ஆர்வனோ ஆழி அங்கை எம் பிரான் புகழ்
பார் விண் நீர் முற்றும் கலந்து பருகிலும்
ஏர்வு இலா என்னைத் தன்னாக்கி என்னால் தன்னைச்
சீர்பெற இன் கவி சொன்ன திறத்துக்கே? (8)
3548. My lord carries a discus in his beautiful hands.
I am not fit to compose poems on him
but he joined me with himself
and gave me the ability to compose sweet poems on him.
Even if someone puts together the world, sky and water
and praises the lord, it is not sufficient for the fame of the lord.

3549 திறத்துக்கு ஏய் துப்புரவு ஆம் திருமாலின் சீர்
இறப்பு எதிர் காலம் பருகிலும் ஆர்வனோ
மறப்பு இலா என்னைத் தன்னாக்கி என்னால் தன்னை
உறப் பல இன் கவி சொன்ன உதவிக்கே? (9)
3549. He did me a great service.
He did not forget me
but accepted me as his devotee
and gave me his grace to compose many sweet poems on him.
Even if I praise his past, present and future greatness
and enjoy it, it is not enough to praise him.
How can I repay him for his help?

3550 உதவிக் கைம்மாறு என் உயிர் என்ன உற்று எண்ணில்
அதுவும் மற்று ஆங்கவன் தன்னது என்னால் தன்னைப்
பதவிய இன் கவி பாடிய அப்பனுக்கு
எதுவும் ஒன்றும் இல்லை செய்வது இங்கும் அங்கே (10)
3550. If I want to give my life to him
for the things he did for me
even that is not enough
because he created me and my life is his.
He composed sweet pasurams on himself through me.
I do not have anything to give to my father in return
in this world or in the sky
for the things that he has done for me.

3551 இங்கும் அங்கும் திருமால் அன்றி இன்மை கண்டு
அங்ஙனே வண் குருகூர்ச் சடகோபன்
இங்ஙனே சொன்ன ஓர் ஆயிரத்து இப் பத்தும்
எங்ஙனே சொல்லினும் இன்பம் பயக்குமே (11)
3551. Sadagopan of flourishing Thirukuruhur
knows that there is no place
where the lord does not exist
and that he is omnipresent.
He composed a thousand pasurams on the lord.
Wherever devotees stay
and however they recite these ten poems,
they will obtain the joy of reaching the god.
-----------

திருவாய்மொழி எழாம் பத்து (பத்தாம் திருமொழி, 3552-3562)
திருவாறன்விளை சென்று எம்பெருமானைக் கண்டு ஆழ்வார்
அடிமைசெய்யக் கருதுதல் (திருவாறன்விளை)

3552 இன்பம் பயக்க எழில் மலர் மாதரும் தானும்
இவ் ஏழ் உலகை
இன்பம் பயக்க இனிது உடன் வீற்றிருந்து
ஆள்கின்ற எங்கள் பிரான்
அன்புற்று அமர்ந்து உறைகின்ற அணி பொழில்
சூழ் திருவாறன்விளை
அன்புற்று அமர்ந்து வலஞ்செய்து கைதொழும்
நாள்களும் ஆகும்கொலோ? (1)
3552. Our lord rules this world and gives happiness to all.
He stays with Lakshmi
who gives joy to all creatures and abides on a beautiful lotus.
When will the day come when I can go to Thiruvaaṛanviḷai
surrounded with beautiful groves
where the lord stays happily
and circle around the hill and worship him?

3553 ஆகும்கொல் ஐயம் ஒன்று இன்றி? அகல் இடம்
முற்றவும் ஈர் அடியே
ஆகும்பரிசு நிமிர்ந்த திருக்குறள் அப்பன்
அமர்ந்து உறையும்
மாகம் திகழ் கொடி மாடங்கள் நீடு
மதிள் திருவாறன்விளை
மா கந்த நீர்கொண்டு தூவி வலஞ்செய்து
கைதொழக் கூடும்கொலோ? (2)
3553. The lord took the form of a divine dwarf
and, without any hesitation, measured the wide world
and the sky with his two feet.
He is lord of Thiruvaaṛanviḷai surrounded by tall walls
and filled with palaces where shining flags fly and touch the sky.
When will the time come that I can go there
with fragrant water and sprinkle it
and circle the hill and worship him folding my hands?

3554 கூடும் கொல் வைகலும்? கோவிந்தனை
மதுசூதனை கோளரியை
ஆடும் பறவைமிசைக் கண்டு கைதொழுது
அன்றி அவன் உறையும்
பாடும் பெரும் புகழ் நான்மறை வேள்வி ஐந்து
ஆறு அங்கம் பன்னினர் வாழ்
நீடு பொழில் திருவாறன்விளை தொழ
வாய்க்கும்கொல் நிச்சலுமே? (3)
3554. The god Govindan, Madhusudhanan, the man-lion
stays riding on Garudan in Thiruvaaṛanviḷai surrounded with tall groves
where Brahmins recite the four famous Vedas
and six Upanishads and perform sacrifices.
Will I be able to go there and worship him every day?

3555 வாய்க்கும்கொல் நிச்சலும் எப்பொழுதும் மனத்து
ஈங்கு நினைக்கப்பெற
வாய்க்கும் கரும்பும் பெரும் செந்நெலும்
வயல் சூழ் திருவாறன்விளை
வாய்க்கும் பெரும் புகழ் மூவுலகு ஈசன்
வடமதுரைப் பிறந்த
வாய்க்கும் மணி நிறக் கண்ண பிரான் தன்
மலர் அடிப்போதுகளே? (4)
3555. The famous Kanṇapiraan,
the sapphire-colored god of all the three worlds
was born in northern Madura
and stays in Thiruvaaṛanviḷai
surrounded by sugarcane and good paddy lands.
Will I able to go and worship his lotus feet every day
just as I worship him in my mind here?

3556 மலர் அடிப்போதுகள் என் நெஞ்சத்து எப்பொழுதும்
இருத்தி வணங்க
பலர் அடியார் முன்பு அருளிய பாம்பு அணை அப்பன்
அமர்ந்து உறையும்
மலரின் மணி நெடு மாடங்கள் நீடு
மதிள் திருவாறன்விளை
உலகம் மலி புகழ் பாட நம்மேல் வினை
ஒன்றும் நில்லா கெடுமே. (5)
3556. My father sleeps on a snake bed
and gives his grace to many devotees.
He stays in Thiruvaaṛanviḷai surrounded by tall walls
and high palaces studded with jewels and flowers.
If I keep his lotus-like feet in my heart always,
worship him and sing his fame that spreads in all the worlds,
all my karma will be destroyed and go away.

3557 ஒன்றும் நில்லா கெடும் முற்றவும் தீவினை உள்ளித்
தொழுமின் தொண்டீர்!
அன்று அங்கு அமர் வென்று உருப்பிணி நங்கை
அணி நெடும் தோள் புணர்ந்தான்
என்றும் எப்போதும் என் நெஞ்சம் துதிப்ப
உள்ளே இருக்கின்ற பிரான்
நின்ற அணி திருவாறன்விளை என்னும்
நீள் நகரம் அதுவே (6)
3557. He fought with Sisubalan, brought Rukmani
and embraced her lovely round arms.
I worship him and he stays in my heart all days and all times.
He is the god of beautiful Thiruvaaṛanviḷai.
O devotees!
If you praise his fame that the whole world praises abundantly,
all your bad karma will go away.

3558 நீள் நகரம் அதுவே மலர்ச் சோலைகள்
சூழ் திருவாறன்விளை
நீள் நகரத்து உறைகின்ற பிரான் நெடுமால்
கண்ணன் விண்ணவர் கோன்
வாணபுரம் புக்கு முக்கண் பிரானைத் தொலைய
வெம் போர்கள் செய்து
வாணனை ஆயிரம் தோள் துணித்தான் சரண்
அன்றி மற்று ஒன்று இலமே (7)
3558. Neḍumaal, Kaṇṇan, the king of the gods in the sky,
went to the kingdom of Vaaṇan, fought a cruel war with the Asuran
and cut off his thousand arms.
Three-eyed Shiva and his son Karthikeya came to help Vaanan
but they retreated and ran away from the battlefield.
There is no other refuge than the feet of the god
of great Thiruvaaṛanviḷai
surrounded by groves blooming with flowers.

3559 அன்றி மற்று ஒன்று இலம் நின் சரணே என்று
அகல் இரும் பொய்கையின்வாய்
நின்று தன் நீள் கழல் ஏத்திய ஆனையின்
நெஞ்சு இடர் தீர்த்த பிரான்
சென்று அங்கு இனிது உறைகின்ற செழும் பொழில்
சூழ் திருவாறன்விளை
ஒன்றி வலஞ்செய்ய ஒன்றுமோ? தீவினை
உள்ளத்தின் சார்வு அல்லவே (8)
3559. The elephant Gajendra stood on the bank of the pond
worshiped his divine ankleted feet and called him saying,
"There is no refuge for me but you."
He went there, saved him from the crocodile
and removed his affliction.
He stays majestically in Thiruvaṛanviḷai
surrounded by flourishing groves.
If you go there and circle the hill
the bad karma that troubles your mind will go away.

3560 தீவினை உள்ளத்தின் சார்வு அல்ல ஆகி
தெளி விசும்பு ஏறலுற்றால்
நாவினுள்ளும் உள்ளத்துள்ளும் அமைந்த
தொழிலினுள்ளும் நவின்று
யாவரும் வந்து வணங்கும் பொழில்
திருவாறன்விளை அதனை
மேவி வலஞ்செய்து கைதொழக் கூடும்கொல்?
என்னும் என் சிந்தனையே (9)
3560. Even if my bad karma is removed
and I am able to go to heaven
I will only want to go to Thiruvaṛanviḷai
surrounded with groves
where all the devotees come and worship him
with their tongues, hearts and all their actions.
My heart suffers not knowing when I will be able to go,
circle the hill there and worship him.

3561 சிந்தை மற்றொன்றின் திறத்தது அல்லாத் தன்மை
தேவ பிரான் அறியும்
சிந்தையினால் செய்வ தான் அறியாதன
மாயங்கள் ஒன்றும் இல்லை
சிந்தையினால் சொல்லினால் செய்கையால் நிலத்தேவர்
குழு வணங்கும்
சிந்தை மகிழ் திருவாறன்விளை உறை
தீர்த்தனுக்கு அற்ற பின்னே (10)
3561. The god of the gods knows that a person’s heart
does not leave the thoughts it is involved in.
There is nothing magical that one cannot achieve
if he always thinks of that one thing.
There is nothing that I cannot achieve
after I give myself to the god of Thiruvaaṛanviḷai
where the gods come to the earth and praise him
with their minds and deeds.

3562 தீர்த்தனுக்கு அற்றபின் மற்று ஓர் சரண்
இல்லை என்று எண்ணி தீர்த்தனுக்கே
தீர்த்த மனத்தனன் ஆகி செழுங்
குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன
தீர்த்தங்கள் ஆயிரத்துள் இவை பத்தும்
வல்லார்களைத் தேவர் வைகல்
தீர்த்தங்களே என்று பூசித்து நல்கி
உரைப்பர் தம் தேவியர்க்கே (11)
3562. Sadagopan from flourishing southern Thirukuruhur,
giving his mind to the Theerthan
and thinking that there is no other refuge except his feet,
composed a thousand pasurams with a pure mind on him.
Even the gods worship the devotees
who learn and recite these ten poems
and tell their dear wives about them.
---------------

திருவாய்மொழி எட்டாம் பத்து (3563 - 3672)
Divyaprabandham - Thiruvaymozhi - Etṭām Pathu 3563 - 3672

திருவாய்மொழி எட்டாம் பத்து (முதல் திருமொழி, 3563-3573)
எம்பெருமானது அடியார் வசமாகும் நிலையையும் யாவையும்
தானாகும் நிலையையும் ஆழ்வார் சங்கித்துத் தௌதல்

3563 தேவிமார் ஆவார் திருமகள் பூமி
ஏவ மற்று அமரர் ஆட்செய்வார்
மேவிய உலகம் மூன்று அவை ஆட்சி
வேண்டு வேண்டு உருவம் நின் உருவம்
பாவியேன் தன்னை அடுகின்ற கமலக்
கண்ணது ஓர் பவள வாய் மணியே
ஆவியே அமுதே அலை கடல் கடைந்த
அப்பனே காணுமாறு அருளாய் (1)
3563. The divine Lakshmi and other goddesses
obey your orders and serve you.
Your form rules all the three worlds and they all need you.
I am your slave and I have done bad karma.
You have beautiful lotus eyes
and your coral mouth attracts me.
You shine like a jewel.
You are my soul. You are as sweet as nectar.
You, my father, churn the milky ocean roaring with waves.
Give me your grace—I long to see you.

3564 காணுமாறு அருளாய் என்று என்றே கலங்கி
கண்ண நீர் அலமர வினையேன்
பேணுமாறு எல்லாம் பேணி நின் பெயரே
பிதற்றுமாறு அருள் எனக்கு அந்தோ
காணுமாறு அருளாய் காகுத்தா கண்ணா
தொண்டனேன் கற்பகக் கனியே
பேணுவார் அமுதே பெரிய தண் புனல் சூழ்
பெரு நிலம் எடுத்த பேராளா (2)
3564. I have done bad karma.
My eyes filled with tears, I worry and say,
"Come and give me your grace so that I can see you!"
and I prattle saying only your names.
O Kakutstha, give me your grace—I long to see you.
Kaṇṇan, I am your slave. You are the fruit of the Karpaga tree.
You are nectar for those who worship you.
You, the generous one, took the form of a boar,
split open the earth and brought up the earth
surrounded by oceans from the underworld.

3565 எடுத்த பேராளன் நந்தகோபன் தன்
இன் உயிர்ச் சிறுவனே அசோதைக்கு
அடுத்த பேரின்பக் குல இளம் களிறே
அடியனேன் பெரிய அம்மானே
கடுத்த போர் அவுணன் உடல் இரு பிளவாக்
கைஉகிர் ஆண்ட எம் கடலே
அடுத்தது ஓர் உருவாய் இன்று நீ வாராய்
எங்ஙனம் தேறுவர் உமரே? (3)
3565. You were the small child of generous Nandagopan
and you were as dear to him as his life.
You were a bright little elephant cub for Yasodha
and a great joy for cowherd families.
You are a beloved mother for me your slave.
You are the ocean of strength
who used your nails and split into two pieces
the body of the Asuran Hiranyan
when he came to fight with you.
Come in another form for us.
Your devotees and the gods will be happy.

3566 உமர் உகந்து உகந்த உருவம் நின் உருவம்
ஆகி உன் தனக்கு அன்பர் ஆனார்
அவர் உகந்து அமர்ந்த செய்கை உன் மாயை
அறிவு ஒன்றும் சங்கிப்பன் வினையேன்
அமர் அது பண்ணி அகல் இடம் புடைசூழ்
அடு படை அவித்த அம்மானே
அமரர் தம் அமுதே அசுரர்கள் நஞ்சே
என்னுடை ஆர் உயிரேயோ (4)
3566. You took various forms that the gods wanted.
They love you and are your friends.
They do their deeds only through your maaya.
I have done much karma.
You, my father, fought with the Kauravas
and conquered their army.
You are nectar for the gods in the sky,
and you are poison for the Asurans.
You are my dear life.

3567 ஆர் உயிரேயோ அகல் இடம் முழுதும்
படைத்து இடந்து உண்டு உமிழ்ந்து அளந்த
பேர் உயிரேயோ பெரிய நீர் படைத்து அங்கு
உறைந்து அது கடைந்து அடைத்து உடைத்த
சீர் உயிரேயோ மனிசர்க்குத் தேவர்
போலத் தேவர்க்கும் தேவாவோ
ஓர் உயிரேயோ உலகங்கட்கு எல்லாம்!
உன்னை நான் எங்கு வந்து உறுகோ? (5)
3567. You are my dear life.
You, the great lord, created the world, broke it,
swallowed it, spit it out and measured it.
You, the great lord, created the milky ocean
and churned it, and you sleep on it on a snake bed.
You are the god of people
and the god of the gods in the sky.
You are the dear life of all the worlds.
Where can I come to see you?

3568 எங்கு வந்து உறுகோ என்னை ஆள்வானே?
ஏழ் உலகங்களும் நீயே
அங்கு அவர்க்கு அமைத்த தெய்வமும் நீயே
அவற்று அவை கருமமும் நீயே
பொங்கிய புறம்பால் பொருள் உளவேலும்
அவையுமோ நீ இன்னே ஆனால்
மங்கிய அறிவாம் நேர்ப்பமும் நீயே
வான் புலன் இறந்ததும் நீயே (6)
3568. Where will I find you?
You are my ruler.
You are all the seven worlds.
You are whatever god anyone wants you to be.
You are all the actions that people do.
If there is anything beyond all these things, that is also you.
You are formless. You are truth and sincerity.
You are everything in the sky and above the sky.

3569 இறந்ததும் நீயே எதிர்ந்ததும் நீயே
நிகழ்வதோ நீ இன்னே ஆனால்
சிறந்த நின் தன்மை அது இது உது என்று
அறிவு ஒன்றும் சங்கிப்பன் வினையேன்
கறந்த பால் நெய்யே நெய்யின் இன் சுவையே
கடலினுள் அமுதமே அமுதில்
பிறந்த இன் சுவையே சுவையது பயனே
பின்னை தோள் மணந்த பேர் ஆயா (7)
3569. You are past, present and future.
I do not know whether your excellent nature
is this, that, or in between. I have done bad karma.
You are ghee made of fresh milk and its taste.
You are the nectar that comes from the ocean and its sweet taste.
You are the generous god who married Nappinnai
and embraced her arms.

3570 மணந்த பேர் ஆயா மாயத்தால் முழுதும்
வல்வினையேனை ஈர்கின்ற
குணங்களை உடையாய் அசுரர் வன் கையர்
கூற்றமே கொடிய புள் உயர்த்தாய்
பணங்கள் ஆயிரமும் உடைய பைந் நாகப்
பள்ளியாய் பாற்கடல் சேர்ப்பா
வணங்குமாறு அறியேன் மனமும் வாசகமும்
செய்கையும் யானும் நீ தானே (8)
3570. You, the great cowherd married Nappinnai.
I have done bad karma
but you attracted me with your excellent nature.
You fought with the strong-handed Asurans
and you were Yama for them.
You raised the heroic eagle flag.
You sleep on the thousand-headed snake Adishesha.
You are the god of the milky ocean.
I do not know how to worship you.
My mind, words, deeds and I myself—all are you.

3571 யானும் நீ தானே ஆவதோ மெய்யே
அரு நரகு அவையும் நீ ஆனால்
வான் உயர் இன்பம் எய்தில் என்? மற்றை
நரகமே எய்தில் என்? எனினும்
யானும் நீ தானாய்த் தெளிதொறும் நன்றும்
அஞ்சுவன் நரகம் நான் அடைதல்
வான் உயர் இன்பம் மன்னி வீற்றிருந்தாய்!
அருளு நின் தாள்களை எனக்கே (9)
3571. I am indeed you.
It is true that whatever there is in the world is yours.
If you are yourself evil hell
then whether I reach the pleasures of heaven
or go to hell, what difference does it make?
Even though I know I am you,
I am still afraid of going to hell.
You stay forever in the heaven that gives joy.
Give me the grace of reaching your feet.

3572 தாள்களை எனக்கே தலைத்தலைச் சிறப்பத்
தந்த பேர் உதவிக் கைம்மாறாத்
தோள்களை ஆரத் தழுவி என் உயிரை
அற விலை செய்தனன் சோதீ
தோள்கள் ஆயிரத்தாய் முடிகள் ஆயிரத்தாய்
துணைமலர்க் கண்கள் ஆயிரத்தாய்
தாள்கள் ஆயிரத்தாய் பேர்கள் ஆயிரத்தாய்
தமியனேன் பெரிய அப்பனே (10)
3572. You gave me your feet—
that is a wonderful thing you did for me.
O shining light!
I embrace your arms and give my you life in return.
You have a thousand arms, a thousand heads,
a thousand beautiful lotus eyes,
a thousand feet and a thousand names.
I am alone. You are my dear father.

3573 பெரிய அப்பனை பிரமன் அப்பனை
உருத்திரன் அப்பனை முனிவர்க்கு
உரிய அப்பனை அமரர் அப்பனை
உலகுக்கு ஓர் தனி அப்பன் தன்னை
பெரிய வண் குருகூர் வண் சடகோபன்
பேணின ஆயிரத்துள்ளும்
உரிய சொல் மாலை இவையும் பத்து இவற்றால்
உய்யலாம் தொண்டீர்! நங்கட்கே (11)
3573. Saḍagopan of rich Thirukuruhur
composed a thousand beautiful pasurams
on our father, the god of Brahma, of Shiva,
of the sages and of the gods in the sky.
He is the only god for this world.
O devotees, learn and recite the ten pasurams
on the god and you will be saved.
-----------

திருவாய்மொழி எட்டாம் பத்து (இரண்டாம் திருமொழி, 3574-3584)
தலைவனை நோக்கிச் செல்லக் கருதிய தலைவி கூற்று

3574 நங்கள் வரிவளை ஆயங்காளோ
நம்முடை ஏதலர் முன்பு நாணி
நுங்கட்கு யான் ஒன்று உரைக்கும் மாற்றம்
நோக்குகின்றேன் எங்கும் காணமாட்டேன்
சங்கம் சரிந்தன சாய் இழந்தேன்
தட முலை பொன் நிறமாய்த் தளர்ந்தேன்
வெங்கண் பறவையின் பாகன் எங்கோன்
வேங்கடவாணனை வேண்டிச் சென்றே (1)
3574. She says, "O my friends,
you are decorated with round bangles.
I am afraid of talking about my love for him to strangers.
I am searching for him but have not seen him.
I want to tell you something.
My conch bangles have become lose.
My body has grown pale.
My round breasts have lost their golden color.
The lord of Thiruvenkaṭam rides on a sharp-eyed eagle
and I am searching for him."

3575 வேண்டிச் சென்று ஒன்று பெறுகிற்பாரில்
என்னுடைத் தோழியர் நுங்கட்கேலும்
ஈண்டு இது உரைக்கும் படியை அந்தோ
காண்கின்றிலேன் இடராட்டியேன் நான்
காண் தகு தாமரைக் கண்ணன் கள்வன்
விண்ணவர் கோன் நங்கள் கோனைக் கண்டால்
ஈண்டிய சங்கும் நிறைவும் கொள்வான்
எத்தனை காலம் இளைக்கின்றேனே (2)
3575. She says, "O my friends,
I cannot describe my sorrow even to my dear friends.
I have not seen him and I am suffering.
The handsome lotus-eyed Kaṇṇan is a thief.
He is the lord of the gods in the sky.
If I see him he will make my bangles loose
and take away the lovely color of my body.
How long can I suffer like this?"

3576 காலம் இளைக்கில் அல்லால் வினையேன்
நான் இளைக்கின்றிலன் கண்டுகொள்மின்
ஞாலம் அறியப் பழி சுமந்தேன்
நல் நுதலீர் இனி நாணித் தான் என்
நீல மலர் நெடும் சோதி சூழ்ந்த
நீண்ட முகில் வண்ணன் கண்ணன் கொண்ட
கோல வளையொடும் மாமை கொள்வான்
எத்தனை காலமும் கூடச் சென்றே? (3)
3576. She says,
"O my friends! You have lovely foreheads!
Though time is passing,
I have not grown tired of my love for him.
See, the whole world blames me.
What is the use of my being shy now?
He has the color of a dark cloud.
He is beautiful like a blue flower
and is surrounded by shining light.
He took away my lovely bangles
and the dark color of my body.
How long I will suffer like this to see him?"

3577 கூடச் சென்றேன் இனி என் கொடுக்கேன்?
கோல்வளை நெஞ்சத் தொடக்கம் எல்லாம்
பாடு அற்று ஒழிய இழந்து வைகல்
பல்வளையார்முன் பரிசு அழிந்தேன்
மாடக் கொடி மதிள் தென் குளந்தை
வண் குடபால் நின்ற மாயக் கூத்தன்
ஆடல் பறவை உயர்த்த வெல் போர்
ஆழிவலவனை ஆதரித்தே (4)
3577. She says,
"I lost my round bangles and my heart to him
and I am ashamed before my friends every day.
The god Maayan dances on a pot.
He is the god of flourishing southern Kuḍandai
surrounded by walls and porches where flags fly.
He carries a discus, the Garuḍa flag and conquers in war.
He is strong and I love him and want to go to his place."

3578 ஆழிவலவனை ஆதரிப்பும்
ஆங்கு அவன் நம்மில் வரவும் எல்லாம்
தோழியர்காள் நம் உடையமேதான்?
சொல்லுவதோ இங்கு அரியதுதான்
ஊழிதோறு ஊழி ஒருவனாக
நன்கு உணர்வார்க்கும் உணரலாகாச்
சூழல் உடைய சுடர் கொள் ஆதித்
தொல்லை அம் சோதி நினைக்குங்காலே? (5)
3578. She says,
"O friends, he carries a discus
and we have the freedom to love him
and ask him to come here.
Yes it is easy to say this but hard to make it happen.
He is the only god of all the eons.
Even those who understand everything
cannot understand him.
He is the ancient shining god,
and he plays music on his flute sweetly."

3579 தொல்லை அம் சோதி நினைக்குங்கால் என்
சொல் அளவு அன்று இமையோர் தமக்கும்
எல்லை இலாதன கூழ்ப்புச் செய்யும்
அத் திறம் நிற்க எம் மாமை கொண்டான்
அல்லி மலர்த் தண் துழாயும் தாரான்
ஆர்க்கு இடுகோ இனிப் பூசல்? சொல்லீர்!
வல்லி வள வயல் சூழ் குடந்தை
மா மலர்க்கண் வளர்கின்ற மாலே (6)
3579. She says,
"There are no words to describe
the beauty and luster of the ancient god.
Even the gods cannot understand his might—
they grow confused when they think of his greatness.
He took away my dark color.
He does not give me his fresh lotus garland.
Tell me, to whom can I tell his naughty play?
He, the Maal, has lovely lotus eyes
and sleeps on the ocean in Kuḍandai
surrounded by flourishing fields and valli creepers."

3580 மால் அரி கேசவன் நாரணன் சீமாதவன்
கோவிந்தன் வைகுந்தன் என்று என்று
ஓலம் இட என்னைப் பண்ணி விட்டிட்டு
ஒன்றும் உருவும் சுவடும் காட்டான்
ஏல மலர்க்குழல் அன்னைமீர்காள்
என்னுடைத் தோழியர்காள் என் செய்கேன்?
காலம் பல சென்றும் காண்பது ஆணை
உங்களோடு எங்கள் இடை இல்லையே (7)
3580. She says,
"He makes me prattle and say,
‘You are Maal, Hari, Kesavan, Naaraṇan, Shri,
Madhavan, Govindan, Vaikundan.’
He makes me crazy and does not show his form
or even his footprints to me.
O mothers, friends with hair decorated with fragrant flowers,
I promise that I will see him even if it takes many ages.
I am not going to be friendly with you all
because you don’t want me to wait to see him."

3581 இடை இல்லை யான் வளர்த்த கிளிகாள்
பூவைகள்காள் குயில்காள் மயில்காள்!
உடைய நம் மாமையும் சங்கும் நெஞ்சும்
ஒன்றும் ஒழிய ஒட்டாது கொண்டான்
அடையும் வைகுந்தமும் பாற்கடலும்
அஞ்சன வெற்பும் அவை நணிய
கடையறப் பாசங்கள் விட்டபின்னை
அன்றி அவன் அவை காண்கொடானே (8)
3581. She says, "O parrots, I raised you!
puvai birds! cuckoo bird! peacocks!
He took away my dark color, conch bangles,
my heart, all without leaving me anything.
Vaikuṇṭam, the milky ocean, and dark Venkaṭa hill are all near,
but we will not be able to approach those places
where he stays and see him until all our desires leave us."

3582 காண்கொடுப்பான் அல்லன் ஆர்க்கும் தன்னை
கைசெய் அப்பாலது ஓர் மாயம் தன்னால்
மாண் குறள் கோல வடிவு காட்டி
மண்ணும் விண்ணும் நிறைய மலர்ந்த
சேண் சுடர்த் தோள்கள் பல தழைத்த
தேவ பிராற்கு என் நிறைவினோடு
நாண் கொடுத்தேன் இனி என் கொடுக்கேன்
என்னுடை நல் நுதல் நங்கைமீர்காள்? (9)
3582. She says,
"O friends, you have beautiful foreheads!
He doesn’t show his form even to his wise devotees.
He took the form of a dwarf with his magic
and went to Mahabali, received a boon from him
and measured the flourishing earth and the sky with his feet.
He shines with many arms.
He is the god of the gods and I lost my modesty to him.
What else have I to lose?"

3583 என்னுடை நல் நுதல் நங்கைமீர்காள்
யான் இனிச் செய்வது என் என் நெஞ்சு என்னை
நின் இடையேன் அல்லேன் என்று நீங்கி
நேமியும் சங்கும் இருகைக் கொண்டு
பல் நெடும் சூழ் சுடர் ஞாயிற்றோடு
பால் மதி ஏந்தி ஓர் கோல நீல
நல் நெடும் குன்றம் வருவது ஒப்பான்
நாள் மலர்ப் பாதம் அடைந்ததுவே (10)
3583. She says,
"O my friends, you have lovely foreheads.
What can I do? He carries a discus and a conch in his hands
and comes like a tall beautiful dark hill
on which a bright sun shines as a white milky moon rises.
My heart said, ‘I don’t belong to you,’
left me and reached the fresh lotus feet of the god."

3584 பாதம் அடைவதன் பாசத்தாலே
மற்றவன் பாசங்கள் முற்ற விட்டு
கோது இல் புகழ்க் கண்ணன் தன் அடிமேல்
வண் குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன
தீது இல் அந்தாதி ஓர் ஆயிரத்துள்
இவையும் ஓர் பத்து இசையொடும் வல்லார்
ஆதும் ஓர் தீது இலர் ஆகி இங்கும்
அங்கும் எல்லாம் அமைவார்கள் தாமே. (11)
3584. Saḍagopan of flourishing Thirukuruhur
who removed all other desires and gave his devotion
only to the feet of famous Kaṇṇan
composed a thousand pasurams in faultless andaadi metre
praising the divine feet of Kaṇṇan.
If devotees learn these ten pasurams
and recite them with music
they will have no trouble in this world
and reach the highest heaven.
----------

திருவாய்மொழி எட்டாம் பத்து (மூன்றாம் திருமொழி, 3585-3595)
எம்பெருமானுக்கு எங்கும் அன்புடையார் உளர் என்பதை
அருளால் உணர்ந்து ஆழ்வார் அச்சம் தீர்தல்

3585 அங்கும் இங்கும் வானவர் தானவர் யாவரும்
எங்கும் இனையை என்று உன்னை அறியகிலாது அலற்றி
அங்கம் சேரும் பூமகள் மண்மகள் ஆய்மகள்
சங்கு சக்கரக் கையவன் என்பர் சரணமே (1)
3585. The gods in the sky and the Asurans
have all joined together here, there and everywhere
without knowing who you are,
wandering and longing to see you.
They say, "He embraces the earth goddess,
Lakshmi on a lotus,
and Nappinnai the daughter of a cowherd.
He carries a conch and a discus and he is our refuge."

3586 சரணம் ஆகிய நான்மறை நூல்களும் சாராதே
மரணம் தோற்றம் வான்பிணி மூப்பு என்று இவை மாய்த்தோம்
கரணப் பல் படை பற்று அற ஓடும் கனல் ஆழி
அரணத் திண் படை ஏந்திய ஈசற்கு ஆளாயே (2)
3586. We will not depend
on what we have learned in the Vedas and sastras
that everyone believes is a refuge.
We destroyed birth, terrible sicknesses,
and old age by becoming the devotee of the lord
who carries a fiery discus
that destroys all his enemies and protects dharma.

3587 ஆளும் ஆளார் ஆழியும் சங்கும் சுமப்பார் தாம்
வாளும் வில்லும் கொண்டு பின் செல்வார் மற்று இல்லை
தாளும் தோளும் கைகளை ஆரத் தொழக் காணேன்
நாளும் நாளும் நாடுவன் அடியேன் ஞாலத்தே (3)
3587. He is the king of the world and rules all.
He carries a conch and a discus,
and no one needs to follow him carrying a sword and a bow
because he himself carries them.
I want to worship his feet and arms
but I have not seen him.
I am his slave and day after day
I search for him all over the earth,
but I do not seen him.

3588 ஞாலம் போனகம் பற்றி ஓர் முற்றா உரு ஆகி
ஆலம் பேர் இலை அன்னவசம் செய்யும் அம்மானே
காலம் பேர்வது ஓர் கார் இருள் ஊழி ஒத்து உளதால் உன்
கோலம் கார் எழில் காணலுற்று ஆழும் கொடியேற்கே (4)
3588. You are my father.
You rule the whole world and are blissful.
You sleep as a baby on a banyan leaf.
For women who have vine-like waists
and love your beautiful dark form,
time seems like a darkness that spreads for an eon.

3589 கொடியார் மாடக் கோளூர் அகத்தும் புளியங்குடியும்
மடியாது இன்னே நீ துயில் மேவி மகிழ்ந்தது தான்
அடியார் அல்லல் தவிர்த்த அசைவோ? அன்றேல் இப்
படி தான் நீண்டு தாவிய அசைவோ? பணியாயே (5)
3589. You stay and sleep happily always
in Puliyanguḍi and Koḷur
filled with palaces where beautiful vines grow.
Are you sleeping because you have grown weary
taking away the trouble of your devotees?
Or are you tired because you grew tall
and measured the earth and the sky?
Tell us.

3590 பணியா அமரர் பணிவும் பண்பும் தாமே ஆம்
அணி ஆர் ஆழியும் சங்கமும் ஏந்தும் அவர் காண்மின்
தணியா வெம் நோய் உலகில் தவிர்ப்பான் திருநீல
மணி ஆர் மேனியோடு என் மனம் சூழ வருவாரே (6)
3590. If the gods in the sky do not obey him
he makes them obey and be good.
See, he carries a beautiful discus and a conch
and cures the sicknesses of his devotees that can’t be cured.
He entered my heart with his divine dark diamond-like body
and stays with me.

3591 வருவார் செல்வார் வண்பரிசாரத்து இருந்த என்
திருவாழ் மார்வற்கு என் திறம் சொல்லார் செய்வது என்
உரு ஆர் சக்கரம் சங்கு சுமந்து இங்கு உம்மோடு
ஒருபாடு உழல்வான் ஓர் அடியானும் உளன் என்றே? (7)
3591. I see many of my friends come and go,
but they do not go and tell my love
to him on whose chest beautiful Lakshmi stays.
What can I do?
He carries a beautiful discus and a conch.
Tell him, " There is a devotee of you.
She suffers with love for you
and she wants to join you."

3592 என்றே என்னை உன் ஏர் ஆர் கோலத் திருந்து அடிக்கீழ்
நின்றே ஆட்செய்ய நீ கொண்டருள நினைப்பதுதான்?
குன்று ஏழ் பார் ஏழ் சூழ் கடல் ஞாலம் முழு ஏழும்
நின்றே தாவிய நீள் கழல் ஆழித் திருமாலே (8)
3592. O Thirumal, you carry a discus
and you measured all the seven worlds
surrounded by seven oceans and seven mountains
with your ankleted feet.
Give me your grace and make me join your beautiful feet.

3593 திருமால் நான்முகன் செஞ்சடையான் என்று இவர்கள் எம்
பெருமான் தன்மையை யார் அறிகிற்பார்? பேசி என்?
ஒரு மா முதல்வா ஊழிப் பிரான் என்னை ஆளுடைக்
கரு மா மேனியன் என்பன் என் காதல் கலக்கவே (9)
3593. Even Vishnu, Nanmuhan
and Shiva who has red jata
do not know the nature of our lord.
Who else could know his nature?
What is the use of my talking about this?
I say, "He is the great ancient god.
He is the lord of the eon.
He has a dark body and he rules me."
My love makes me suffer.

3594 கலக்கம் இல்லா நல் தவ முனிவர் கரை கண்டோர்
துளக்கம் இல்லா வானவர் எல்லாம் தொழுவார்கள்
மலக்கம் எய்த மா கடல் தன்னைக் கடைந்தானை
உலக்க நாம் புகழ்கிற்பது என் செய்வது? உரையீரே? (10)
3594. The sages who do good tapas
do not have any confusion.
Many scholars learn the sastras well.
The gods in the sky never tremble.
All these sages, scholars and gods worship our god.
He churned the large ocean to get nectar from it.
How can we, so fascinated with him, praise him?
What can we do? Tell me.

3595 உரையா வெம் நோய் தவிர அருள் நீள் முடியானை
வரை ஆர் மாடம் மன்னு குருகூர்ச் சடகோபன்
உரை ஏய் சொல்தொடை ஓர் ஆயிரத்துள் இப் பத்தும்
நிரையே வல்லார் நீடு உலகத்துப் பிறவாரே (11)
3595. Saḍagopan of famous Thirukuruhur
surrounded with palaces as high as hills
composed pasurams with meter and good meanings
and praised the god adorned with a tall crown
who removes the terrible sicknesses of people.
If devotees learn well and recite these pasurams
they will not be born in this wide world.
-----------

திருவாய்மொழி எட்டாம் பத்து (நான்காம் திருமொழி, 3596-3606)
எம் பெருமானது வலிமை அவன் அன்புடையாருடன் அமர்ந்திருக்கும்
சேர்த்தி முதலியவற்றைத் திருச்செங்குன்றூரில் கண்டு மகிழ்தல் (திருச்செங்குன்றூர்)

3596 வார் கடா அருவி யானை மா மலையின்
மருப்பு இணைக் குவடு இறுத்து உருட்டி
ஊர் கொள் திண் பாகன் உயிர் செகுத்து அரங்கின்
மல்லரைக் கொன்று சூழ் பரண்மேல்
போர் கடா அரசர் புறக்கிட மாடம்
மீமிசைக் கஞ்சனைத் தகர்த்த
சீர் கொள் சிற்றாயன் திருச்செங்குன்றூரில்
திருச்சிற்றாறு எங்கள் செல்சார்வே (1)
3596. The elephant Kuvalayabeedam, large as a mountain,
shed ichor like a waterfalls. He fought it, making it roll over,
broke its tusks and killed its strong mahout.
He killed the wrestlers on a stage
and Kamsan on the porch of a palace.
He fought with many kings and defeated them.
He is the lovely small child of cowherds.
He is our beloved god, our refuge
and stays in Thiruchengundrur where the Thiruchitraru flows

3597 எங்கள் செல்சார்வு யாமுடை அமுதம்
இமையவர் அப்பன் என் அப்பன்
பொங்கு மூவுலகும் படைத்து அளித்து அழிக்கும்
பொருந்து மூவுருவன் எம் அருவன்
செங்கயல் உகளும் தேம் பணை புடை சூழ்
திருச்செங்குன்றூர்த் திருச்சிற்றாறு
அங்கு அமர்கின்ற ஆதியான் அல்லால்
யாவர் மற்று என் அமர் துணையே? (2)
3597. He is the father of the gods and of us.
He is as sweet as nectar and he is our refuge.
He creates all the three worlds, protects them and destroys them.
He has all these three forms and he is formless.
I have no other companion except the ancient god
of Thiruchengundrur on the bank of the Thiruchitraru
where lovely kayal fish frolic in the flourishing fields.

3598 என் அமர் பெருமான் இமையவர் பெருமான்
இரு நிலம் இடந்த எம் பெருமான்
முன்னை வல் வினைகள் முழுது உடன் மாள
என்னை ஆள்கின்ற எம் பெருமான்
தென் திசைக்கு அணி கொள் திருச்செங்குன்றூரில்
திருச்சிற்றாற்றங்கரை மீபால்
நின்ற எம் பெருமான் அடி அல்லால் சரண்
நினைப்பிலும் பிறிது இல்லை எனக்கே (3)
3598. He is my divine lord.
He is the god of the gods in the sky.
He took the form of a boar and split open the large world.
He rules me and he destroyed all my bad karma.
I cannot think of any refuge
except the two feet of my dear god of Thiruchengundrur
on the bank of Thiruchitraru that ornaments the southern land.

3599 பிறிது இல்லை எனக்கு பெரிய மூவுலகும்
நிறையப் பேர் உருவமாய் நிமிர்ந்த
குறிய மாண் எம்மான் குரை கடல் கடைந்த
கோல மாணிக்கம் என் அம்மான்
செறி குலை வாழை கமுகு தெங்கு அணி சூழ்
திருச்செங்குன்றூர்த் திருச்சிற்றாறு
அறிய மெய்ம்மையே நின்ற எம் பெருமான்
அடிஇணை அல்லது ஓர் அரணே (4)
3599. I don’t want even the three great worlds.
He is the lord whose dwarf form grew tall,
and he measured the world and the sky with his feet
at Mahabali’s sacrifice.
My father, the beautiful jewel, churned the roaring milky ocean.
I have no protection except the two feet of the dear god
of Thiruchengundrur surrounded by trees
with many ripening bananas, kamugu trees and sweet coconut trees
where the Thiruchitraru flows.

3600 அல்லது ஓர் அரணும் அவனில் வேறு இல்லை
அது பொருள் ஆகிலும் அவனை
அல்லது என் ஆவி அமர்ந்து அணைகில்லாது
ஆதலால் அவன் உறைகின்ற
நல்ல நான்மறையோர் வேள்வியுள் மடுத்த
நறும் புகை விசும்பு ஒளி மறைக்கும்
நல்ல நீள் மாடத் திருச்செங்குன்றூரில்
திருச்சிற்றாறு எனக்கு நல் அரணே (5)
3600. There is no protection for me except him.
Whatever it is I cannot survive without him.
My good protection is the bank of Thiruchiṛṛaaṛu river
in Thiruchenkunṛur filled with tall palaces
where Brahmins make sacrifices and recite the four Vedas
and the smoke from them darkens the sky.

3601 எனக்கு நல் அரணை எனது ஆர் உயிரை
இமையவர் தந்தை தாய் தன்னை
தனக்கும் தன் தன்மை அறிவு அரியானை
தடம் கடல் பள்ளி அம்மானை
மனக்கொள் சீர் மூவாயிரவர் வண் சிவனும்
அயனும் தானும் ஒப்பார் வாழ்
கனக்கொள் திண் மாடத் திருச்செங்குன்றூரில்
திருச்சிற்றாறு அதனுள் கண்டேனே (6)
3601 He is my excellent protection.
He is my dear life.
He is the father and mother of the gods.
It is hard for anyone to know
and understand his wonderful nature.
He is our father and he sleeps on the wide milky ocean.
I saw him in Thiruchitraaṛu in Thiruchenkundrur
filled with lovely palaces
where three thousand famous Brahmins, generous Shiva,
Brahma and other devotees live.

3602 திருச்செங்குன்றூரில் திருச்சிற்றாறு அதனுள்
கண்ட அத் திருவடி என்றும்
திருச் செய்ய கமலக் கண்ணும் செவ்வாயும்
செவ்வடியும் செய்ய கையும்
திருச் செய்ய கமல உந்தியும் செய்ய
கமலை மார்பும் செய்ய உடையும்
திருச் செய்ய முடியும் ஆரமும் படையும்
திகழ என் சிந்தையுளானே (7)
3602. He has divine lotus eyes,
a beautiful mouth, lovely hands,
a navel where Brahma stays on a lotus,
lovely lotus eyes, beautiful garments,
a precious crown, ornaments and heroic weapons.
The famous god of Thiruchenkunṛur
on the bank of Thiruchitraaṛu
stays in my heart and shines.

3603 திகழ என் சிந்தையுள் இருந்தானை
செழு நிலத்தேவர் நான்மறையோர்
திசை கைகூப்பி ஏத்தும் திருச்செங்குன்றூரில்
திருச்சிற்றாற்றங் கரையானை
புகர் கொள் வானவர்கள் புகலிடம் தன்னை
அசுரர் வன் கையர் வெம் கூற்றை
புகழுமாறு அறியேன் பொருந்து மூவுலகும்
படைப்பொடு கெடுப்புக் காப்பவனே (8)
3603. He shines in my heart.
He is the god of Thiruchengunḍur
on the bank of Thiruchiṛṛaaṛu
where the farmers who own flourishing paddy lands,
and the Brahmins who recite all the four Vedas
worship the god in all directions, folding their hands.
He is the refuge for all the gods in the sky and they praise him.
He fights with the heroic Asurans like a Yama.
He created all the three worlds
and protects them from destruction.
I do not know how to praise him.

3604 படைப்பொடு கெடுப்புக் காப்பவன் பிரம
பரம்பரன் சிவப்பிரான் அவனே
இடைப்புக்கு ஓர் உருவும் ஒழிவு இல்லை அவனே
புகழ்வு இல்லை யாவையும் தானே
கொடைப் பெரும் புகழார் இனையர் தன் ஆனார்
கூரிய விச்சையோடு ஒழுக்கம்
நடைப் பலி இயற்கைத் திருச்செங்குன்றூரில்
திருச்சிற்றாறு அமர்ந்த நாதனே (9)
3604. He creates all the gods
and the creatures of the world, keeping them from trouble.
He himself is the highest god, and he is Brahma and Shiva.
He has no form or end.
No one else is fit to be praised—he receives all fame.
He, with his beautiful nature, is the generous and famous god
of Thiruchitraaṛu of Thiruchengundrur
where the people are principled and clever and perform sacrifices.

3605 அமர்ந்த நாதனை அவர் அவர் ஆகி
அவர்க்கு அருள் அருளும் அம்மானை
அமர்ந்த தண் பழனத் திருச்செங்குன்றூரில்
திருச்சிற்றாற்றங் கரையானை
அமர்ந்த சீர் மூவாயிரவர் வேதியர்கள்
தம்பதி அவனிதேவர் வாழ்வு
அமர்ந்த மாயோனை முக்கண் அம்மானை
நான்முகனை அமர்ந்தேனே (10)
3605. The lord our father gives his grace to all creatures
and he himself is in all of them.
He is the god of Thiruchengundrur on the banks
of Thiruchitraru flourishing with cool fields.
Our god Maayon is the lord of Nanmuhan, the three-eyed Shiva,
the three thousand Brahmins and the god of the gods.
The whole world venerates him and I worship him with love.

3606 தேனை நன் பாலை கன்னலை அமுதை
திருந்து உலகு உண்ட அம்மானை
வான நான்முகனை மலர்ந்த தண் கொப்பூழ்
மலர்மிசைப் படைத்த மாயோனை
கோனை வண் குருகூர் வண் சடகோபன்
சொன்ன ஆயிரத்துள் இப் பத்தும்
வானின் மீது ஏற்றி அருள்செய்து முடிக்கும்
பிறவி மா மாயக் கூத்தினையே (11)
3606. Saḍagopan of rich Thirukuruhur composed
a thousand poems on the god of gods,
who is honey, sweet milk, sugarcane juice,
and our father who swallowed the whole world.
Our god the Maayon created the divine god Nanmuhan
on a beautiful lotus on his navel.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will go to moksha and receive the grace of the lord
and their illusory births will go away.
-------------

திருவாய்மொழி எட்டாம் பத்து (ஐந்தாம் திருமொழி, 3607-3617)
எம்பெருமானது வடிவழகைக் காணப்பெறாத ஆழ்வார்
ஆசை மிகுந்து அழுது அரற்றுதல்

3607 மாயக் கூத்தா வாமனா
வினையேன் கண்ணா கண் கை கால்
தூய செய்ய மலர்களா
சோதிச் செவ்வாய் முகிழதா
சாயல் சாமத் திருமேனி
தண் பாசடையா தாமரை நீள்
வாசத் தடம்போல் வருவானே
ஒருநாள் காண வாராயே (1)
3607. You are a magical dancer.
You are a dwarf.
I have done much karma.
O Kaṇṇan, your eyes, hands and legs
are like pure red lotus flowers.
Your red shining mouth is like an opening lotus bud.
Your divine body is like a cool green leaf.
You come as if you were a fragrant lotus pond.
Come to me one day—I long to see you.

3608 காண வாராய் என்று என்று
கண்ணும் வாயும் துவர்ந்து அடியேன்
நாணி நல் நாட்டு அலமந்தால்
இரங்கி ஒருநாள் நீ அந்தோ
காண வாராய்! கரு நாயிறு
உதிக்கும் கரு மா மாணிக்க
நாள் நல் மலைபோல் சுடர்ச் சோதி
முடி சேர் சென்னி அம்மானே! (2)
3608. I call you saying, "Come, I want to see you!"
and my eyes are tired and my mouth dry.
I am ashamed calling and calling you—
I suffer to see you.
Won’t you feel sorry for me and come to see me?
Come to me shining like a large dark diamond mountain
behind which a dark sun rises at dawn.
O father, on your dark hair you wear a shining crown.

3609 முடிசேர் சென்னி அம்மா நின்
மொய் பூம் தாமத் தண் துழாய்க்
கடிசேர் கண்ணிப் பெருமானே
என்று என்று ஏங்கி அழுதக்கால்
படிசேர் மகரக் குழைகளும்
பவள வாயும் நால் தோளும்
துடி சேர் இடையும் அமைந்தது ஓர்
தூ நீர் முகில் போல் தோன்றாயே. (3)
3609. O father, you wear a divine crown on your head.
If I long for you, cry and say,
"You are adorned with a cool thulasi garland
mixed with fragrant flowers that swarm with bees,"
you will appear before me like a cloud filled with pure water,
with four arms, a coral mouth, emerald earrings
and a waist thin as a tudi drum.

3610 தூ நீர் முகில் போல் தோன்றும் நின்
சுடர் கொள் வடிவும் கனிவாயும்
தே நீர்க் கமலக் கண்களும்
வந்து என் சிந்தை நிறைந்தவா
மா நீர் வெள்ளி மலைதன்மேல்
வண் கார் நீல முகில் போல
தூ நீர்க் கடலுள் துயில்வானே
எந்தாய்! சொல்லமாட்டேனே (4)
3610. Your shining form that looks
like a cloud filled with pure water,
your mouth sweet as a fruit,
your lotus eyes sweet as honey,
all came and entered my thoughts.
As you sleep on the ocean abundant with pure water
you are like a dark cloud in the flourishing rainy season
floating above a silver mountain.
O my father, I cannot describe your beauty.

3611 சொல்ல மாட்டேன் அடியேன் உன்
துளங்கு சோதித் திருப்பாதம்
எல்லை இல் சீர் இள நாயிறு
இரண்டுபோல் என் உள்ளவா
அல்லல் என்னும் இருள் சேர்தற்கு
உபாயம் என்னே ஆழி சூழ்
மல்லை ஞாலம் முழுது உண்ட
மா நீர்க் கொண்டல் வண்ணனே? (5)
3611. Your divine shining feet entered my mind
like two morning suns of matchless beauty.
I am your slave and cannot describe your loveliness.
You have the color of a cloud filled with good water
and swallow all the flourishing world surrounded by oceans.
Why do we suffer with troubles
that come as darkness in our lives?
Tell us why, or tell us how to remove the sufferings of life.

3612 கொண்டல் வண்ணா குடக்கூத்தா
வினையேன் கண்ணா கண்ணா என்
அண்ட வாணா என்று என்னை
ஆளக் கூப்பிட்டு அழைத்தக்கால்
விண் தன்மேல் தான் மண்மேல் தான்
விரி நீர்க் கடல் தான் மற்றுத்தான்
தொண்டனேன் உன் கழல்காண
ஒருநாள் வந்து தோன்றாயே (6)
3612. I want you to rule me and I call and praise you saying,
"You have the color of a cloud. You danced on a pot.
I have done bad karma. O Kaṇṇan, you are my Kaṇṇan.
You are the god of the sky."
Won’t you come to me from heaven
or from the earth or from the ocean with its abundant water
or from any other place? Appear in front of me one day
so that I, your devotee can see your ankleted feet.

3613 வந்து தோன்றாய் அன்றேல் உன்
வையம் தாய மலர் அடிக்கீழ்
முந்தி வந்து யான் நிற்ப
முகப்பே கூவிப் பணிக்கொள்ளாய்
செந்தண் கமலக் கண் கை கால்
சிவந்த வாய் ஓர் கரு நாயிறு
அந்தம் இல்லாக் கதிர் பரப்பி
அலர்ந்தது ஒக்கும் அம்மானே (7)
3613. Come to me.
If you don’t, I will come to your door
and stay under your lotus feet that measured the world.
If I do that you will call me and make me serve you.
You are my father and you are like a dark sun
with beautiful cool lotus eyes, a red mouth, hands and legs
shining as it rises and spreads its endless rays.

3614 ஒக்கும் அம்மான் உருவம் என்று
உள்ளம் குழைந்து நாள் நாளும்
தொக்க மேகப் பல் குழாங்கள்
காணும்தோறும் தொலைவன் நான்
தக்க ஐவர் தமக்காய் அன்று
ஈர் ஐம்பதின்மர் தாள் சாயப்
புக்க நல்தேர்த் தனிப்பாகா
வாராய் இதுவோ பொருத்தமே? (8)
3614. Every day whenever I see a mass of clouds
my heart melts and I think,
"This looks like the form of my father,"
and I lose myself.
You drove the good chariot for the five Pandavas
and destroyed the hundred Kauravas,
but you have not come to me.
Is this right?

3615 இதுவோ பொருத்தம்? மின் ஆழிப்
படையாய் ஏறும் இரும் சிறைப்புள்
அதுவே கொடியா உயர்த்தானே
என்று என்று ஏங்கி அழுதக்கால்
எதுவேயாகக் கருதுங்கொல்
இம் மா ஞாலம் பொறை தீர்ப்பான்
மது வார் சோலை உத்தர
மதுரைப் பிறந்த மாயனே? (9)
3615. "Is this right?
You carry a shining discus and a Garuda flag
and you ride on an eagle with huge wings."
If I say this and long for you and cry what will you do?
You are the Maayan and were born in northern Madhura
surrounded by groves dripping with honey.
You came to this earth to take away the suffering of its people.

3616 பிறந்த மாயா பாரதம்
பொருத மாயா நீ இன்னே
சிறந்த கால் தீ நீர் வான் மண்
பிறவும் ஆய பெருமானே
கறந்த பாலுள் நெய்யே போல்
இவற்றுள் எங்கும் கண்டுகொள்
இறந்து நின்ற பெரு மாயா
உன்னை எங்கே காண்கேனே? (10)
3616. O Maayan, you were born on this earth.
You, the Maayan, fought the Bharatha war.
You, the lord, are the wonderful wind, fire, water, sky, earth
and all other things in the world.
You are the great Maayan who stays in everything
but no one can see you because you hide
like the ghee that is in fresh milk.
Where can I see you?

3617 எங்கே காண்கேன் ஈன் துழாய் அம்மான் தன்னை யான்? என்று என்று
அங்கே தாழ்ந்த சொற்களால் அம் தண் குருகூர்ச் சடகோபன்
செங்கேழ் சொன்ன ஆயிரத்துள் இவையும் பத்தும் வல்லார்கள்
இங்கே காண இப்பிறப்பே மகிழ்வர் எல்லியும் காலையே. (11)
3617. Saḍagopan of flourishing cool Thirukuruhur
composed a thousand pasurams
with beautiful music and divine words
in which a devotee asks the god,
"Where can I see my father who wears a fresh thulasi garland?"
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will be happy night and day in this birth itself
because they know the nature of god.
------------

திருவாய்மொழி எட்டாம் பத்து (ஆறாம் திருமொழி, 3618-3628)
ஆழ்வாரது துன்பத்தைத் தீர்க்கும் பொருட்டு திருமால் திருக்கடித்தானத்தில்
இருந்தமை கூறல் (திருக்கடித்தானம்)

3618 எல்லியும் காலையும் தன்னை நினைந்து எழ
நல்ல அருள்கள் நமக்கே தந்து அருள் செய்வான்
அல்லி அம் தண் அம் துழாய் முடி அப்பன் ஊர்
செல்வர்கள் வாழும் திருக்கடித்தானமே (1)
3618. He will give us his good grace
so that we will think only of him
when we get up every day in the morning and at night.
His hair is decorated with a beautiful thulasi garland
strung with alli blossoms.
My father is the god of Thirukaḍithanam
where good devotees live.

3619 திருக்கடித்தானமும் என்னுடையச் சிந்தையும்
ஒருக்கடுத்து உள்ளே உறையும் பிரான் கண்டீர்
செருக் கடுத்து அன்று திகைத்த அரக்கரை
உருக் கெட வாளி பொழிந்த ஒருவனே (2)
3619. See, the lord thinks that Thirukaḍithanam
and my heart are the same
and he enters my heart and stays there.
He, the matchless one, fought, shooting arrows like rain
at the astonished Rakshasa Ravaṇan
and destroyed him
so that even his shape could not be seen.

3620 ஒருவர் இருவர் ஓர் மூவர் என நின்று
உருவு கரந்து உள்ளும்தோறும் தித்திப்பான்
திரு அமர் மார்வன் திருக்கடித்தானத்தை
மருவி உறைகின்ற மாயப் பிரானே (3)
3620. The lord Maayan with beautiful Lakshmi on his chest
has the forms of the three gods Shiva, Brahma and Indra.
Formless, he has entered my heart.
He wishes to stay in Thirukaḍithanam.
Whenever I think of him he is sweet.

3621 மாயப் பிரான் என வல்வினை மாய்ந்து அற
நேசத்தினால் நெஞ்சம் நாடு குடிகொண்டான்
தேசத்து அமரர் திருக்கடித்தானத்தை
வாசப் பொழில் மன்னு கோயில் கொண்டானே (4)
3621. The lord Maayan destroyed all my bad karma
and abides in my heart with love as if that were his native place.
He stays in the temple of Thirukaḍithanam
surrounded by fragrant groves
where all the gods in the sky come and worship him.

3622 கோயில் கொண்டான் தன் திருக்கடித்தானத்தை
கோயில் கொண்டான் அதனோடும் என் நெஞ்சகம்;
கோயில்கொள் தெய்வம் எல்லாம் தொழ வைகுந்தம்
கோயில் கொண்ட குடக்கூத்த அம்மானே (5)
3622. He, the god in the temple of Thirukaḍithanam,
stays in my heart, which he has made his temple.
All the gods from many temples
come to Thirukadithanam to worship him,
our father who danced on a pot.

3623 கூத்த அம்மான் கொடியேன் இடர் முற்றவும்
மாய்த்த அம்மான் மதுசூத அம்மான் உறை
பூத்த பொழில் தண் திருக்கடித்தானத்தை
ஏத்த நில்லா குறிக்கொள்மின் இடரே (6)
3623. I have done bad karma,
and he, Madhusudhanan who danced on a pot,
is my father and has destroyed all the troubles that afflict me.
He is the god of flourishing Thirukaḍithanam
surrounded by blooming groves.
If you go there and praise him all your troubles will go away.
Keep this in your mind.

3624 கொள்மின் இடர் கெட உள்ளத்து கோவிந்தன்
மண் விண் முழுதும் அளந்த ஒண் தாமரை
மண்ணவர் தாம் தொழ வானவர் தாம் வந்து
நண்ணு திருக்கடித்தான நகரே (7)
3624. The god Govindan who stays in my heart
measured the whole earth and sky.
All the people of the earth worship his beautiful lotus feet.
Go to Thirukaḍithanam where the gods in the sky.
Worship the god and all your troubles will go away.

3625 தான நகர்கள் தலைச்சிறந்து எங்கெங்கும்
வான் இந் நிலம் கடல் முற்றும் எம் மாயற்கே
ஆனவிடத்தும் என் நெஞ்சும் திருக்கடித்
தான நகரும் தன தாயப் பதியே (8)
3625. Our Maayan stays in the sky,
the earth, the ocean and many other good places
and they all belong to him,
but he chose my heart
and Thirukaḍithanam for his temples .

3626 தாயப் பதிகள் தலைச்சிறந்து எங்கெங்கும்
மாயத்தினால் மன்னி வீற்றிருந்தான் உறை
தேசத்து அமரர் திருக்கடித்தானத்துள்
ஆயர்க்கு அதிபதி அற்புதன் தானே (9)
3626. There are many marvelous places
that belong to Maayan where he stays happily forever,
but that wonderful god, the lord of cowherds,
chose Thirukadithanam as his temple
and stays there where the shining gods come and worship him.

3627 அற்புதன் நாராயணன் அரி வாமனன்
நிற்பது மேவி இருப்பது என் நெஞ்சகம்
நல் புகழ் வேதியர் நான்மறை நின்று அதிர்
கற்பகச் சோலைத் திருக்கடித்தானமே (10)
3627. The wonderful god Narayaṇan, Hari, Vamaṇan
stays in my heart and in Thirukaḍithanam
surrounded by karpaga groves
where good and renowned Brahmins loudly recite the Vedas.

3628 சோலைத் திருக்கடித்தானத்து உறை திரு
மாலை மதிள் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்
பாலோடு அமுது அன்ன ஆயிரத்து இப் பத்தும்
மேலை வைகுந்தத்து இருத்தும் வியந்தே (11)
3628. Saḍagopan of Thirukuruhur
surrounded by walls
composed a thousand pasurams
that are as sweet as nectar and milk mixed together
praising Thirumaal of Thirukaḍithanam
surrounded by groves.
If devotees learn these ten pasurams and recite them
they will go to Vaikuṇṭam and be happy.
--------------

திருவாய்மொழி எட்டாம் பத்து (ஏழாம் திருமொழி, 3629-3639)
தம் உள்ளத்தில் எம்பெருமான் வீற்றிருந்த படியை ஆழ்வார் கூறி மகிழ்தல்

3629 இருத்தும் வியந்து என்னைத் தன் பொன் அடிக்கீழ் என்று
அருத்தித்து எனைத்து ஓர் பல நாள் அழைத்தேற்கு
பொருத்தம் உடை வாமனன் தான் புகுந்து என் தன்
கருத்தை உற வீற்றிருந்தான் கண்டு கொண்டே (1)
3629. I worshipped the lord every day
and said with amazement,
"Come and keep me under your golden feet!"
and the generous god Vamanan saw me
entered my heart and stayed there.
He is happy to be with me.

3630 இருந்தான் கண்டுகொண்டு எனது ஏழை நெஞ்சு ஆளும்
திருந்தாத ஓர் ஐவரைத் தேய்ந்து அற மன்னி
பெரும் தாள் களிற்றுக்கு அருள்செய்த பெருமான்
தரும் தான் அருள் தான் இனி யான் அறியேனே (2)
3630. He has entered my poor heart and destroyed
the feelings of the five senses that rule it.
He does not allow me to fall into the desires they cause.
The grace that my great lord has given me
is higher than the grace that he gave to Gajendra.
I do not know how this happened.

3631 அருள் தான் இனி யான் அறியேன் அவன் என் உள்
இருள் தான் அற வீற்றிருந்தான் இது அல்லால்
பொருள் தான் எனில் மூவுலகும் பொருள் அல்ல
மருள் தான் ஈதோ? மாய மயக்கு மயக்கே? (3)
3631. I cannot understand
how he has such love for me
that he gives me his wonderful grace.
He stays in my heart and removes all my ignorance.
He does not think ruling all the three worlds
is more important than staying in my heart.
What kind of confusion is this?
Or is it just that I am confused to be in an illusory world?

3632 மாய மயக்கு மயக்கான் என்னை வஞ்சித்து
ஆயன் அமரர்க்கு அரிஏறு எனது அம்மான்
தூய சுடர்ச்சோதி தனது என் உள் வைத்தான்
தேசம் திகழும் தன் திருவருள் செய்தே (4)
3632. He is my father.
He is the lord of cowherds and the gods in the sky.
He is the man-lion.
He confused me with his power of illusion.
He is a faultless shining light.
He gave his divine grace that is praised in all lands,
came to me and stayed within me.

3633 திகழும் தன் திருவருள் செய்து உலகத்தார்
புகழும் புகழ் தான் அது காட்டித் தந்து என் உள்
திகழும் மணிக் குன்றம் ஒன்றே ஒத்து நின்றான்
புகழும் புகழ் மற்று எனக்கும் ஓர் பொருளே? (5)
3633. He gave his divine grace to me.
He gave me all the fame that makes the world praise me.
He stays like a shining diamond hill.
All the fame that I get is not important for me,
only his grace.

3634 பொருள் மற்று எனக்கும் ஓர் பொருள் தன்னில் சீர்க்கத்
தருமேல் பின்னை யார்க்கு அவன் தன்னைக் கொடுக்கும்
கரு மாணிக்கக் குன்றத்துத் தாமரைபோல்
திரு மார்பு கால் கண் கை செவ்வாய் உந்தியானே? (6)
3634. There are so many things that the lord can give me,
but he gave himself to me.
How could he give himself to anyone else
after he has given himself to me?
On his body that is like dark diamond hill,
his divine chest, legs, eyes, hands and beautiful mouth and belly
are all as beautiful as blooming lotuses

3635 செவ்வாய் உந்தி வெண் பல் சுடர்க் குழை தம்மோடு
எவ்வாய்ச் சுடரும் தம்மில் முன் வளாய்க்கொள்ள
செவ்வாய் முறுவலோடு எனது உள்ளத்து இருந்த
அவ்வாய் அன்றி யான் அறியேன் மற்று அருளே (7)
3635. His beautiful mouth, ears ornamented with shining earrings,
and white teeth all shine, each competing with the other.
He stays in my heart smiling with his red mouth.
I know no grace except the grace of the smile of his mouth.

3636 அறியேன் மற்று அருள் என்னை ஆளும் பிரானார்
வெறிதே அருள்செய்வர் செய்வார்கட்கு உகந்து
சிறியேனுடைச் சிந்தையுள் மூவுலகும் தன்
நெறியா வயிற்றில் கொண்டு நின்றொழிந்தாரே (8)
3636. The lord rules me
and if he wants to give his grace to someone,
he gives it without expecting anything in return.
I am a small devotee.
He who swallowed all the three worlds
and keeps them in his stomach
has entered my heart and stays there.

3637 வயிற்றில் கொண்டு நின்றொழிந்தாரும் எவரும்
வயிற்றில் கொண்டு நின்று ஒரு மூவுலகும் தம்
வயிற்றில் கொண்டு நின்றவண்ணம் நின்ற மாலை
வயிற்றில் கொண்டு மன்ன வைத்தேன் மதியாலே (9)
3637. The three worlds protected by kings
were all destroyed at the end of the eon.
The lord Maal swallowed them all,
keeping them in his stomach and protecting them.
With my cleverness,
I made that Maal come to me and keep him in my heart.

3638 வைத்தேன் மதியால் எனது உள்ளத்து அகத்தே
எய்த்தே ஒழிவேன் அல்லேன் என்றும் எப்போதும்
மொய்த்து ஏய் திரை மோது தண் பாற்கடலுளால்
பைத்து ஏய் சுடர்ப் பாம்பு அணை நம் பரனையே (10)
3638. He is the highest lord
and he sleeps on the shining thousand-headed Adishesha
on the cool milky ocean always filled with rolling waves.
With my cleverness I made him enter my heart.
I will never grow tired of him or let him leave me.

3639 சுடர்ப் பாம்பு அணை நம் பரனை திருமாலை
அடிச் சேர்வகை வண் குருகூர்ச் சடகோபன்
முடிப்பான் சொன்ன ஆயிரத்து இப் பத்தும் சன்மம்
விடத் தேய்ந்து அற நோக்கும் தன் கண்கள் சிவந்தே (11)
3639. Saḍagopan of flourishing Thirukuruhur
composed a thousand pasurams praising Thirumal,
our highest god who sleeps on shining Adishesha.
If devotees learn and recite these ten pasurams,
the god’s eyes will become red
as he grows angry at their karma
and he will remove their births.
-----------

திருவாய்மொழி எட்டாம் பத்து (எட்டாம் திருமொழி, 3640-3650)
ஆருயிரின் ஏற்றத்தை எம்பெருமான் காட்டக் கண்டு ஆழ்வார் பேசுதல்

3640 கண்கள் சிவந்து பெரியவாய்
வாயும் சிவந்து கனிந்து உள்ளே
வெண் பல் இலகு சுடர் இலகு
விலகு மகர குண்டலத்தன்
கொண்டல் வண்ணன் சுடர் முடியன்
நான்கு தோளன் குனி சார்ங்கன்
ஒண் சங்(கு) கதை வாள் ஆழியான்
ஒருவன் அடியேன் உள்ளானே. (1)
3640. He has beautiful large eyes,
a soft red mouth and white shining teeth.
His ears are adorned with shining makara earrings.
The dark cloud-colored sole lord decorated with a shining crown
stays in the mind of me his slave with his four arms
that hold a bent bow, conch, club, sword and discus.

3641 அடியேன் உள்ளான் உடல் உள்ளான்
அண்டத்து அகத்தான் புறத்துள்ளான்
படியே இது என்று உரைக்கலாம்
படியன் அல்லன் பரம்பரன்
கடிசேர் நாற்றத்துள் ஆலை
இன்பத் துன்பக் கழி நேர்மை
ஒடியா இன்பப் பெருமையோன்
உணர்வில் உம்பர் ஒருவனே (2)
3641. I am his devotee and he is in my soul and body.
He is in the sky, he is inside and outside of everyone.
Nothing can be compared with the highest lord.
He is in all fragrances.
He takes away sorrows and gives happiness to all.
He is the lord of the sky and he is joy for his devotees.
He has undiminished fame and he is in the feelings of all.

3642 உணர்வில் உம்பர் ஒருவனை
அவனது அருளால் உறற்பொருட்டு என்
உணர்வின் உள்ளே இருத்தினேன்
அதுவும் அவனது இன் அருளே
உணர்வும் உயிரும் உடம்பும்
மற்று உலப்பிலனவும் பழுதேயாம்
உணர்வைப் பெற ஊர்ந்து இற ஏறி
யானும் தானாய் ஒழிந்தானே. (3)
3642. No one can understand the highest god,
yet I understand him and keep him in my heart
only through his sweet grace.
I understand that my feelings, life, body
and all other things are not true.
He gives me all my knowledge
and has entered my heart and become one with me.

3643 யானும் தானாய் ஒழிந்தானை
யாதும் எவர்க்கும் முன்னோனை
தானும் சிவனும் பிரமனும்
ஆகிப் பணைத்த தனி முதலை
தேனும் பாலும் கன்னலும்
அமுதும் ஆகித் தித்தித்து என்
ஊனில் உயிரில் உணர்வினில்
நின்ற ஒன்றை உணர்ந்தேனே (4)
3643. He makes me and himself one.
He is the ancient lord of all things and all people.
He is Shiva and Brahma.
He is unique, the cause that branched out to become everything.
He is honey, milk, sugar juice and nectar.
He is sweet.
I know him who is in my body, my life and my awareness.

3644 நின்ற ஒன்றை உணர்ந்தேனுக்கு
அதன் நுண் நேர்மை அது இது என்று
ஒன்றும் ஒருவர்க்கு உணரலாகாது
உணர்ந்தும் மேலும் காண்பு அரிது
சென்று சென்று பரம்பரம் ஆய்
யாதும் இன்றித் தேய்ந்து அற்று
நன்று தீது என்று அறிவு அரிதாய்
நன்றாய் ஞானம் கடந்ததே (5)
3644. I understand that he is the one thing that abides in all
yet no one can understand his excellence,
whether it is this or that.
Even if someone understands it, he cannot really see it.
It becomes smaller and smaller and, the highest of the high,
it becomes nothing.
No one has the knowledge to know whether it is good of bad.
It is a good thing and abides even beyond knowing.

3645 நன்றாய் ஞானம் கடந்துபோய்
நல் இந்திரியம் எல்லாம் ஈர்த்து
ஒன்றாய்க் கிடந்த அரும் பெரும் பாழ்
உலப்பு இல் அதனை உணர்ந்து உணர்ந்து
சென்று ஆங்கு இன்பத் துன்பங்கள்
செற்றுக் களைந்து பசை அற்றால்
அன்றே அப்போதே வீடு
அதுவே வீடு வீடாமே (6)
3645. It is a good thing and abides even beyond knowing.
One should understand that it is a unique thing
that is beyond all the senses.
One must know that it is a rare, great thing
not found in the world.
If one destroys happiness and sorrow and removes all desires
that very day and that very time he reaches moksha.
Being in that state is truly moksha, it is liberation.

3646 அதுவே வீடு வீடுபேற்று
இன்பம் தானும் அது தேறி
எதுவே தானும் பற்று இன்றி
யாதும் இலிகள் ஆகிற்கில்
அதுவே வீடு வீடுபேற்று
இன்பம் தானும் அது தேறாது
எதுவே வீடு? ஏது இன்பம்? என்று
எய்த்தார் எய்த்தார் எய்த்தாரே (7)
3646. If someone has no desire and owns nothing
that is moksha and having attained it there is joy.
If someone does not know this and worries,
"What is moksha? What is happiness?"
he will be confused and worried always.
One should understand that true moksha
is to remove all desires of the world.
That is also true happiness.

3647 எய்த்தார் எய்த்தார் எய்த்தார்
என்று இல்லத்தாரும் புறத்தாரும்
மொய்த்து ஆங்கு அலறி முயங்க தாம்
போகும்போது உன்மத்தர்போல்
பித்தே ஏறி அநுராகம்
பொழியும்போது எம் பெம்மானோடு
ஒத்தே சென்று அங்கு உள்ளம்
கூடக் கூடிற்றாகில் நல் உறைப்பே (8)
3647. When you die, your family and relatives
will worry and worry and crowd around you.
Before you loose your awareness,
if, as if you had become crazy, you think of god
and a feeling of joy comes to your mind
and your heart joins the dear lord
that is the good way to obtain moksha.

3648 கூடிற்றாகில் நல் உறைப்பு
கூடாமையைக் கூடினால்
ஆடல் பறவை உயர் கொடி எம்
மாயன் ஆவது அது அதுவே
வீடைப் பண்ணி ஒரு பரிசே
எதிர்வும் நிகழ்வும் கழிவுமாய்
ஓடித் திரியும் யோகிகளும்
உளரும் இல்லை அல்லரே (9)
3648. Is it possible that the soul and the highest god
who carries an eagle flag can become one? They are not the same.
If they could become one then there is no god or soul.
Maayan will be himself, and the soul will be itself.
There are always yogis who run and wander around
in the past, future and present saying that they will reach moksha,
but their moksha is imaginary.
Reaching god by devotion is the only moksha.

3649 உளரும் இல்லை அல்லராய்
உளராய் இல்லை ஆகியே
உளர் எம் ஒருவர் அவர் வந்து என்
உள்ளத்துள்ளே உறைகின்றார்
வளரும் பிறையும் தேய் பிறையும்
போல அசைவும் ஆக்கமும்
வளரும் சுடரும் இருளும் போல்
தெருளும் மருளும் மாய்த்தோமே (10)
3649. God is always there for his devotees.
He is even there for those who say there is no god.
He comes to me, enters my heart and stays there.
Wisdom and ignorance come and go
like the waxing and waning moon.
We should get rid of clarity and confusion
that come and go like the shining day and the night.

3650 தெருளும் மருளும் மாய்த்து தன் திருந்து செம்பொன் கழல் அடிக்கீழ்
அருளி இருத்தும் அம்மானாம் அயனாம் சிவனாம்
திருமாலால் அருளப் பட்ட சடகோபன் ஓர் ஆயிரத்துள் இப் பத்தால்
அருளி அடிக்கீழ் இருத்தும் நம்மண்ணல் கருமாணிக்கமே. (11)
3650. Saḍagopan composed a thousand pasurams
on Thirumal, the father of Shiva and Brahma.
He removes the confusion and the ignorance of all
and keeps his devotees beneath his feet
ornamented with pure golden anklets.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will go and stay beneath the feet
of our dark diamond-colored lord and receive his grace.
--------------

திருவாய்மொழி எட்டாம் பத்து (ஒன்பதாம் திருமொழி, 3651-3661)
தலைவியின் உண்மைக் காதலைத் தாய்மாருக்குத் தோழி
எடுத்துரைத்து அயல் மணம் விலக்கல் (திருப்புலியூர்)

3651 கரு மாணிக்க மலைமேல் மணித் தடம்
தாமரைக் காடுகள் போல்
திருமார்வு வாய் கண் கை உந்தி கால் உடை
ஆடைகள் செய்ய பிரான்
திருமால் எம்மான் செழு நீர் வயல் குட்ட
நாட்டுத் திருப்புலியூர்
அரு மாயன் பேர் அன்றிப் பேச்சு இலள் அன்னைமீர்!
இதற்கு என் செய்கேனோ? (1)
3651. Her friend says,
"O mothers, how can I help my friend?
Your daughter does not say anything
except the name of the great Maayan
whose divine chest, mouth, eyes, hands, legs and belly
all look like lotuses blooming in a forest on a dark diamond hill.
Our beautiful lord Thirumal,
adorned with beautiful ornaments and garments,
stays in Thirupuliyur in Kuṭṭanaḍu
that flourishes with fields and good water."

3652 அன்னைமீர் இதற்கு என் செய்கேன்? அணி
மேருவின் மீது உலவும்
துன்னு சூழ் சுடர் ஞாயிறும் அன்றியும்
பல் சுடர்களும் போல்
மின்னு நீள் முடி ஆரம் பல் கலன் தான்
உடை எம்பெருமான்
புன்னை அம் பொழில் சூழ் திருப்புலியூர்
புகழும் இவளே (2)
3652. Her friend says,
"O mothers, how can I help my friend?
Our lord wears a tall shining crown,
a necklace and many ornaments
and he looks like the sun shining with many bright rays
as it circles Meru mountain.
All she does is praise our dear god of Thirupuliyur
surrounded with beautiful punnai groves."

3653 புகழும் இவள் நின்று இராப்பகல் பொரு நீர்க்
கடல் தீப் பட்டு எங்கும்
திகழும் எரியொடு செல்வது ஒப்ப
செழும் கதிர் ஆழி முதல்
புகழும் பொரு படை ஏந்தி போர் புக்கு
அசுரரைப் பொன்றுவித்தான்
திகழும் மணி நெடு மாடம் நீடு
திருப்புலியூர் வளமே (3)
3653. Her friend says,
"She praises the dark ocean-colored god night and day.
Carrying a shining discus and other weapons
he entered into war like the shining fire
that burns in the roaring ocean,
fought with the Asurans and destroyed them.
He stays in flourishing Thiruppuliyur
filled with tall shining palaces studded with precious jewels."

3654 ஊர் வளம் கிளர் சோலையும் கரும்பும்
பெரும் செந்நெலும் சூழ்ந்து
ஏர் வளம் கிளர் தண் பணைக் குட்ட
நாட்டுத் திருப்புலியூர்
சீர் வளம் கிளர் மூவுலகு உண்டு உமிழ்
தேவ பிரான்
பேர் வளம் கிளர்ந்தன்றிப் பேச்சு இலள்
இன்று இப் புனை இழையே (4)
3654. Her friend says,
"O mother, your daughter adorned with lovely ornaments
doesn’t praise anything except the fame
of our dear god who swallowed all the famous three worlds,
the lord of Thirupppuliyur in Kuṭṭanadu
filled with cool fields that farmers plow
where abundant paddy and sugarcane grow
flourishing with good groves that increase its prosperity."

3655 புனை இழைகள் அணிவும் ஆடை உடையும்
புதுக்கணிப்பும்
நினையும் நீர்மையது அன்று இவட்கு இது நின்று
நினைக்கப்புக்கால்
சுனையினுள் தடம் தாமரை மலரும்
தண் திருப்புலியூர்
முனைவன் மூவுலகு ஆளி அப்பன்
திரு அருள் மூழ்கினளே. (5)
3655. Her friend says,
"O mother, if you consider the precious ornaments she wears now,
her clothes and the smart way she thinks
you will understand that she is plunged into the divine grace
of the father, the lord, the ruler of all three worlds,
the god in prosperous Thirupuliyur
where large lotuses bloom in mountain springs."

3656 திரு அருள் மூழ்கி வைகலும் செழு நீர்
நிறக் கண்ண பிரான்
திரு அருள்களும் சேர்ந்தமைக்கு அடை
யாளம் திருந்த உள
திரு அருள் அருளால் அவன் சென்று
சேர் தண் திருப்புலியூர்
திரு அருள் கமுகு ஒண் பழத்தது
மெல்லியல் செவ்விதழே (6)
3656. Her friend says,
"O mother, the red lips of the gentle girl
are like ripe kamuku fruits that flourish
through the divine grace of the god of prosperous Thirupuliyur.
They are a sign that every day she plunges
into the love of the dark ocean-colored god Kaṇṇan
and that she has the grace of the lord."

3657 மெல் இலைச் செல்வ வண் கொடிப் புல்க
வீங்கு இளம் தாள் கமுகின்
மல் இலை மடல் வாழை ஈன் கனி சூழ்ந்து
மணம் கமழ்ந்து
புல் இலைத் தெங்கினூடு கால் உலவும்
தண் திருப்புலியூர்
மல்லல் அம் செல்வக் கண்ணன் தாள் அடைந்தாள்
இம் மடவரலே (7)
3657. Her friend says,
"O mother, this lovely girl reaches the feet
of our precious Kaṇṇan, the warrior, the god of Thirupuliyur
where the leaves of vines embrace the soft branches of the Kamugu trees
and a lovely breeze spreads the fragrance of jasmine
as it blows through the banana and coconut trees."

3658 மடவரல் அன்னைமீர்கட்கு என் சொல்லிச் சொல்லுகேன்?
மல்லைச் செல்வ
வடமொழி மறைவாணர் வேள்வியுள் நெய் அழல்
வான் புகை போய்த்
திட விசும்பில் அமரர் நாட்டை மறைக்கும்
தண் திருப்புலியூர்
பட அரவு அணையான் தன் நாமம் அல்லால்
பரவாள் இவளே (8)
3658. Her friend says,
"What can I say to the mothers of this beautiful girl?
He sleeps on Adishesa on the water in rich Thiruppuliyur
where the Brahmins of flourishing Mallai
perform sacrifices, reciting the Vedas of the northern language,
and the smoke from the fire as they pour ghee
rises and hides the country of the gods in the wide sky.
She doesn’t praise anything except his names."

3659 பரவாள் இவள் நின்று இராப்பகல் பனி நீர்
நிறக் கண்ண பிரான்
விரவு ஆர் இசை மறை வேதியர் ஒலி வேலையின்
நின்று ஒலிப்ப
கரவு ஆர் தடம்தொறும் தாமரைக் கயம்
தீவிகை நின்று அலரும்
புரவு ஆர் கழனிகள் சூழ் திருப்புலியூர்ப்
புகழ் அன்றி மற்றே (9)
3659. Her friend says,
"Your daughter’s eyes are filled with tears
and night and day she doesn’t praise anything
except the fame of Thiruppuliyur
surrounded with fields plowed by farmers
where the lord Kaṇṇan stays
and the sound of the Vedas that the Brahmins recite
resounds like the sound of the ocean
and the lotuses in the large ponds bloom like bright lamps.

3660 அன்றி மற்றோர் உபாயம் என் இவள் அம்
தண் துழாய் கமழ்தல்
குன்ற மா மணி மாட மாளிகைக் கோலக்
குழாங்கள் மல்கி
தென் திசைத் திலதம் புரை குட்ட
நாட்டுத் திருப்புலியூர்
நின்ற மாயப் பிரான் திருவருளாம்
இவள் நேர்பட்டதே? (10)
3660. Here friend says,
"She has the grace of Maayappiran,
the god of Thippuliyur that is like a thilagam for southern Kuṭṭanaḍu
surrounded by beautiful mountain-like palaces
with porches studded with precious jewels.
The only way to make her happy is to make her inhale
the fragrance of the fresh thulasi garland of the lord."

3661 நேர்பட்ட நிறை மூவுலகுக்கும் நாயகன் தன் அடிமை
நேர்பட்ட தொண்டர் தொண்டர் தொண்டர் தொண்டன் சடகோபன் சொல்
நேர்பட்ட தமிழ் மாலை ஆயிரத்துள் இவை பத்தும்
நேர்பட்டார் அவர் நேர்பட்டார் நெடுமாற்கு அடிமை செய்யவே (11)
3661. Saḍagopan, the devotee of the devotees
of the devotees of the devotees,
became the slave of the lord of the marvelous three worlds
and composed a garland of a thousand Tamil pasurams.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will have the fortune
of becoming the slaves of Neḍumal.
------------

திருவாய்மொழி எட்டாம் பத்து (பத்தாம் திருமொழி, 3662-3672)
பாகவதர்களுக்குத் தாம் அடிமையாயிருக்கும் உண்மையை ஆழ்வார் பேசுதல்

3662 நெடுமாற்கு அடிமை செய்வேன்போல்
அவனைக் கருத வஞ்சித்து
தடுமாற்று அற்ற தீக்கதிகள் முற்றும்
தவிர்ந்த சதிர் நினைந்தால்
கொடு மா வினையேன் அவன் அடியார்
அடியே கூடும் இது அல்லால்
விடுமாறு என்பது என் அந்தோ!
வியன் மூவுலகு பெறினுமே? (1)
3662. If someone dances and wants
to become a slave of Neḍumaal without cheating him,
and if he wants to remove his karma
and join the feet of the god’s devotees
what achievement could be better than that?
It is better to serve the devotees of the lord
than to get the three wide worlds.

3663 வியன் மூவுலகு பெறினும் போய்
தானே தானே ஆனாலும்
புயல் மேகம்போல் திருமேனி
அம்மான் புனை பூம் கழல் அடிக்கீழ்ச்
சயமே அடிமை தலைநின்றார்
திருத்தாள் வணங்கி இம்மையே
பயனே இன்பம் யான் பெற்றது
உறுமோ பாவியேனுக்கே? (2)
3663. Even if I were to get all the three wide worlds
and became the unrivaled king of those worlds
would it be equal to the joy
of serving in this birth the devotees of god as his slave
and worshiping their feet?
They abide beneath the ankleted feet
of the god whose divine body is dark as a cloud.
How could I get their good fortune in this birth?

3664 உறுமோ பாவியேனுக்கு இவ்
உலகம் மூன்றும் உடன் நிறைய
சிறு மா மேனி நிமிர்த்த என்
செந்தாமரைக்கண் திருக்குறளன்
நறு மா விரை நாள் மலர் அடிக்கீழ்ப்
புகுதல் அன்றி அவன் அடியார்
சிறு மா மனிசராய் என்னை
ஆண்டார் இங்கே திரியவே? (3)
3664. The lord with beautiful lotus eyes
took the form of a small divine dwarf
and measured all the three worlds.
I don’t want even to stay
beneath the fresh fragrant lotus feet of the lord
if I, a sinner, could have the fortune
of being the devotee of his devotees,
ruled by them and they wander on this earth as ordinary people.


3665 இங்கே திரிந்தேற்கு இழுக்கு உற்று என்
இரு மா நிலம் முன் உண்டு உமிழ்ந்த
செங்கோலத்த பவளவாய்ச்
செந்தாமரைக்கண் என் அம்மான்
பொங்கு ஏழ் புகழ்கள் வாய ஆய்
புலன்கொள் வடிவு என் மனத்தது ஆய்
அங்கு ஏய் மலர்கள் கைய ஆய்
வழிபட்டு ஓட அருளிலே? (4)
3665. What is wrong if I run behind the devotees
of the lotus-eyed lord to get their grace
as they carry flowers in their beautiful hands,
sing his abundant praise with their mouths
and keep his form in their minds as all their senses
enjoy my father who has beautiful lotus eyes and a red coral mouth,
the god who swallowed the large world and spit it out.

3666 வழிபட்டு ஓட அருள் பெற்று
மாயன் கோல மலர் அடிக்கீழ்ச்
சுழிபட்டு ஓடும் சுடர்ச்சோதி
வெள்ளத்து இன்புற்று இருந்தாலும்
இழிபட்டு ஓடும் உடலினில்
பிறந்து தன் சீர் யான் கற்று
மொழிபட்டு ஓடும் கவிஅமுதம்
நுகர்ச்சி உறுமோ முழுதுமே? (5)
3666. Even if someone worships, receives the grace of Maayan,
and, staying beneath his beautiful lotus feet,
experiences bliss in a flood of glowing light
as it flows like swirling, running water,
can he get the nectar-like feeling of learning the great pasurams
and singing them with the devotees of god
so he feels as if he were flying
even though his body is not pure enough
to sing those pasurams?

3667 நுகர்ச்சி உறுமோ மூவுலகின்
வீடு பேறு தன் கேழ் இல்
புகர்ச் செம் முகத்த களிறு அட்ட
பொன் ஆழிக்கை என் அம்மான்
நிகர்ச் செம் பங்கி எரி விழிகள்
நீண்ட அசுரர் உயிர் எல்லாம்
தகர்த்து உண்டு உழலும் புள் பாகன்
பெரிய தனி மாப் புகழே? (6)
3667. The lord, carrying a discus and riding on Garuḍa,
killed many red-haired Asurans with burning eyes
and he also destroyed the elephant with a dotted face.
Even the joy of hearing the great fame of the lord and reaching moksha
is not equal to the happiness someone can receive
singing the pasurams that praise the lord.

3668 தனி மாப் புகழே எஞ்ஞான்றும்
நிற்கும் படியாத் தான் தோன்றி
முனி மாப் பிரம முதல் வித்தாய்
உலகம் மூன்றும் முளைப்பித்த
தனி மாத் தெய்வத் தளிர் அடிக்கீழ்ப்
புகுதல் அன்றி அவன் அடியார்
நனி மாக் கலவி இன்பமே
நாளும் வாய்க்க நங்கட்கே (7)
3668. I would like to stay beneath the feet,
gentle as shoots, of the unique divine lord
whose fame is excellent and everlasting
and who created the sage Brahma and the three worlds,
but it is better to receive the joy of joining always
the devotees who sing and praise the ancient god.

3669 நாளும் வாய்க்க நங்கட்கு
நளிர் நீர்க் கடலைப் படைத்து தன்
தாளும் தோளும் முடிகளும்
சமன் இலாத பல பரப்பி
நீளும் படர் பூங் கற்பகக்
காவும் நிறை பல் நாயிற்றின்
கோளும் உடைய மணி மலைபோல்
கிடந்தான் தமர்கள் கூட்டமே. (8)
3669. Our lord created the cool ocean of abundant water
and lies on it like a mountain of jewels
with the stars for his matchless arms and legs
that are like the branches of the divine Karpaga tree
as he wears a crown that shines like many suns.
I long for the bliss of joining the devotees of the god.

3670 தமர்கள் கூட்ட வல்வினையை
நாசம் செய்யும் சது மூர்த்தி
அமர் கொள் ஆழி சங்கு வாள்
வில் தண்டு ஆதி பல் படையன்
குமரன் கோல ஐங்கணை வேள்
தாதை கோது இல் அடியார் தம்
தமர்கள் தமர்கள் தமர்களாம்
சதிரே வாய்க்க தமியேற்கே (9)
3670. The lord dances on a pot
and destroys the bad karma of his worshipers.
He carries many weapons—
a discus, conch, sword, bow and club.
He is the father of the ever-young Kama
who carries five beautiful flower arrows.
I long to be a faultless devotee of the devotees
of the devotees of the devotees of the lord.

3671 வாய்க்க தமியேற்கு ஊழிதோறு
ஊழி ஊழி மா காயாம்
பூக் கொள் மேனி நான்கு தோள்
பொன் ஆழிக் கை என் அம்மான்
நீக்கம் இல்லா அடியார் தம்
அடியார் அடியார் அடியார் எம்
கோக்கள் அவர்க்கே குடிகளாய்ச்
செல்லும் நல்ல கோட்பாடே (10)
3671. My father has four arms and a dark body like a flower.
He carries a golden discus in his hand and abides eon after eon.
My only wish is to be the slave
of the devotees of the devotees of the devotees of him.
They are my lords, for they never leave our god.

3672 நல்ல கோட்பாட்டு உலகங்கள்
மூன்றினுள்ளும் தான் நிறைந்த
அல்லிக் கமலக் கண்ணனை
அம் தண் குருகூர்ச் சடகோபன்
சொல்லப்பட்ட ஆயிரத்துள்
இவையும் பத்தும் வல்லார்கள்
நல்ல பதத்தால் மனை வாழ்வர்
கொண்ட பெண்டீர் மக்களே (11)
3672. Saḍagopan of cool, lovely Thirukuruhur
composed a thousand pasurams on lotus-eyed Kaṇṇan,
the god of all the three worlds that follow good beliefs.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will live happily with their wives and children on the earth.
----------------

நம்மாழ்வார் திருவாய் மொழி ஒன்பதாம் பத்து (3673 - 3783)
Divyaprabhandam - Thiruvaymozhi - Onpataam Pathu 3673-3783

திருவாய்மொழி ஒன்பதாம் பத்து (முதல் திருமொழி, 3673-3683)
கர்மவசத்தால் கிட்டிய பத்துக்களை விட்டு எல்லா வகையிலும்
உறவினனான திருமாலைச் சேரும் எனல் (வடமதுரை)

3673 கொண்ட பெண்டிர் மக்கள் உற்றார் சுற்றத்தவர் பிறரும்
கண்டதோடு பட்டது அல்லால் காதல் மற்று யாதும் இல்லை
எண் திசையும் கீழும் மேலும் முற்றவும் உண்ட பிரான்
தொண்டரோமாய் உய்யல் அல்லால் இல்லை கண்டீர் துணையே (1)
3673. The love that wives, children, relatives,
neighbors and others show is not real,
it only appears to be true love.
The only thing that can help us
is to become the devotee of the all-powerful god
who swallowed the eight directions
and everything above and below it.

3674 துணையும் சார்வும் ஆகுவார் போல் சுற்றத்தவர் பிறரும்
அணைய வந்த ஆக்கம் உண்டேல் அட்டைகள்போல் சுவைப்பர்
கணை ஒன்றாலே ஏழ் மரமும் எய்த எம் கார் முகிலைப்
புணை என்று உய்யப் போகல் அல்லால் இல்லை கண்டீர் பொருளே (2)
3674. Friends, relatives, neighbors
and others will cling to you like leeches if you have wealth.
They will enjoy it and leave you if you become poor.
He shot one arrow and destroyed the seven maraa trees.
There is no help for you unless you take refuge
in the dark cloud-colored god.
He is like a boat in the storm of life.

3675 பொருள் கை உண்டாய்ச் செல்லக்காணில் போற்றி என்று ஏற்று எழுவர்
இருள்கொள் துன்பத்து இன்மை காணில் என்னே என்பாரும் இல்லை
மருள்கொள் செய்கை அசுரர் மங்க வடமதுரைப் பிறந்தாற்கு
அருள்கொள் ஆளாய் உய்யல் அல்லால் இல்லை கண்டீர் அரணே (3)
3675. If you have wealth in your hands
everyone will stay with you and say, "We praise you!"
and enjoy your wealth,
but if, as if you were entering darkness, you become poor,
no one will come and even say,
"What is this, you are poor!"
The god destroyed the terrible Asurans and their cruel deeds.
There is no refuge for you
unless you become the devotee of the lord
born in northern Madhura.

3676 அரணம் ஆவர் அற்ற காலைக்கு என்று என்று அமைக்கப்பட்டார்
இரணம் கொண்ட தெப்பர் ஆவர் இன்றியிட்டாலும் அஃதே
வருணித்து என்னே வடமதுரைப் பிறந்தவன் வண் புகழே
சரண் என்று உய்யப் போகல் அல்லால் இல்லை கண்டீர் சதிரே (4)
3676. People think their friends will help them
when they are in need and keep them with them,
but those they trust will be useless
like a boat with a hole in it.
Whatever you have given them,
when you need them they will not help you.
What is the use of my saying this?
There are no good times and no protection in life
unless you find refuge praising the generous fame
of the lord born in northern Madhura.

3677 சதுரம் என்று தம்மைத் தாமே சம்மதித்து இன்மொழியார்
மதுர போகம் துற்றவரே வைகி மற்று ஒன்று உறுவர்
அதிர்கொள் செய்கை அசுரர் மங்க வடமதுரைப் பிறந்தாற்கு
எதிர்கொள் ஆளாய் உய்யல் அல்லால் இல்லை கண்டீர் இன்பமே (5)
3677. The god, born in northern Madhura,
fought and destroyed the cruel Asurans.
Those who think that a happy life
is to live with women whose words are sweet
and to experience honey-like pleasure with them
will be chased away by those women when they become poor.
There is no way to survive unless you becomes a devotee of the god.

3678 இல்லை கண்டீர் இன்பம் அந்தோ உள்ளது நினையாதே
தொல்லையார்கள் எத்தனைவர் தோன்றிக் கழிந்தொழிந்தார்
மல்லை மூதூர் வடமதுரைப் பிறந்தவன் வண் புகழே
சொல்லி உய்யப் போகல் அல்லால் மற்றொன்று இல்லை சுருக்கே (6)
3678. There is no joy in this world.
So many people have been born and died
never learning the truth of life.
The only refuge for you is to praise
the generous fame of the god
who was born in ancient flourishing northern Madhura.
This is my humble advice to you.

3679 மற்றொன்று இல்லை சுருங்கச் சொன்னோம் மா நிலத்து எவ் உயிர்க்கும்
சிற்ற வேண்டா சிந்திப்பே அமையும் கண்டீர்கள் அந்தோ
குற்றம் அன்று எங்கள் பெற்றத் தாயன் வடமதுரைப் பிறந்தான்
குற்றம் இல் சீர் கற்று வைகல் வாழ்தல் கண்டீர் குணமே (7)
3679. I would like to say one thing briefly.
Don’t worry. Think deeply about what you should do.
There is no other way for any life on the earth.
It is not wrong to live every day
praising the faultless greatness of the lord
born in northern Madhura, our father and creator.

3680 வாழ்தல் கண்டீர் குணம் இது அந்தோ மாயவன் அடி பரவிப்
போழ்து போக உள்ளகிற்கும் புன்மை இலாதவர்க்கு
வாழ் துணையா வடமதுரைப் பிறந்தவன் வண் புகழே
வீழ் துணையாப் போம் இதனில் யாதும் இல்லை மிக்கதே (8)
3680. The best way is to live praising him.
What a wonder!
For those who are not mean and pass their time
praising the feet of Maayavan
there is nothing better than praising the generous fame
of the lord, born in northern Madhura
and lovingly thinking of him as their refuge.

3681 யாதும் இல்லை மிக்கு அதனில் என்று என்று அது கருதி
காது செய்வான் கூதை செய்து கடைமுறை வாழ்க்கையும் போம்
மா துகிலின் கொடிக்கொள் மாட வடமதுரைப் பிறந்த
தாது சேர் தோள் கண்ணன் அல்லால் இல்லை கண்டீர் சரணே (9)
3681. If someone pursues useless things
thinking nothing is better, he will lose his life.
It is as if someone kept enlarging the holes in his ears
until they are so big he cannot wear earrings.
There is no refuge except Kaṇṇan, born in northern Madhura
filled with palaces where silk-like flags fly
whose feet are adorned with garlands dripping with pollen.

3682 கண்ணன் அல்லால் இல்லை கண்டீர் சரண் அது நிற்க வந்து
மண்ணின் பாரம் நீக்குதற்கே வடமதுரைப் பிறந்தான்
திண்ணமா நும் உடைமை உண்டேல் அவன் அடி சேர்த்து உய்ம்மினோ
எண்ண வேண்டா நும்மது ஆதும் அவன் அன்றி மற்று இல்லையே (10)
3682. There is no refuge except Kaṇṇan.
He was born in northern Madhura
to take away the sufferings of the earth.
If you have any wealth, lay it at his feet
and, thinking he is your only refuge,
join his feet and survive.
Don’t think otherwise.
Anything that belongs to you is his
and there is nothing that does not belong to him.

3683 ஆதும் இல்லை மற்று அவனில் என்று அதுவே துணிந்து
தாது சேர் தோள் கண்ணனைக் குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன
தீது இலாத ஒண் தமிழ்கள் இவை ஆயிரத்துள் இப் பத்தும்
ஓத வல்ல பிராக்கள் நம்மை ஆளுடையார்கள் பண்டே (11)
3683. Saḍagopan of Thirukuruhur,
thinking devotedly that there is nothing
other than the god himself,
composed a thousand beautiful faultless Tamil pasurams
on Kaṇṇan adorned with garlands that drip pollen.
If devotees learn and recite these ten wonderful Tamil pasurams
they will be like our esteemed ancestors.
-----------

திருவாய்மொழி ஒன்பதாம் பத்து (இரண்டாம் திருமொழி, 3684-3694)
எல்லா உறவின் காரியமும் தமக்குக் குறைவில்லாமல் அருளுமாறு
ஆழ்வார் எம்பெருமானைப் பிரார்த்தித்தல் (திருப்புளிங்குடி)

3684 பண்டை நாளாலே நின் திரு அருளும்
பங்கயத்தாள் திரு அருளும்
கொண்டு நின் கோயில் சீய்த்து பல்படிகால்
குடிகுடி வழிவந்து ஆட்செய்யும்
தொண்டரோர்க்கு அருளி சோதி வாய் திறந்து உன்
தாமரைக் கண்களால் நோக்காய்
தெண் திரைப் பொருநல் தண் பணை சூழ்ந்த
திருப்புளிங்குடிக் கிடந்தானே (1)
3684. You are the lord of Thirupuḷinguḍi
surrounded by flourishing fields
near the ocean that rolls with clear waves.
Devotees come to the temple generation after generation
where you and Lakshmi on a lotus
have given divine grace to all from ancient times.
Open your divine mouth and give your grace,
looking at your devotees with your lotus eyes.

3685 குடிக்கிடந்து ஆக்கம் செய்து நின் தீர்த்த
அடிமைக் குற்றேவல்செய்து உன் பொன்
அடிக் கடவாதே வழி வருகின்ற
அடியரோர்க்கு அருளி நீ ஒருநாள்
படிக்கு அளவாக நிமிர்த்த நின் பாத
பங்கயமே தலைக்கு அணியாய்
கொடிக்கொள் பொன் மதிள் சூழ் குளிர் வயல் சோலை
திருப்புளிங்குடிக் கிடந்தானே (2)
3685. You have given your grace to the devotees
who worship your golden feet and serve you as slaves
for generation after generation with their families.
Adorn my head by placing your lotus feet
that measured the world upon it.
You are the god of Thirupuḷinguḍi
surrounded by cool fields and golden walls where flags fly.

3686 கிடந்த நாள் கிடந்தாய் எத்தனை காலம்
கிடத்தி உன் திருஉடம்பு அசைய
தொடர்ந்து குற்றேவல்செய்து தொல் அடிமை
வழி வரும் தொண்டரோர்க்கு அருளி
தடம் கொள் தாமரைக் கண் விழித்து நீ எழுந்து உன்
தாமரை மங்கையும் நீயும்
இடம் கொள் மூவுலகும் தொழ இருந்தருளாய்
திருப்புளிங்குடிக் கிடந்தானே (3)
3686. How long can you sleep on the ocean?
Doesn’t it pain your body?
Give your grace to us your slaves
who serve you ceaselessly generation after generation.
Open your large lotus eyes and get up
with your wife Lakshmi on a lotus
and, worshiped by all the three great worlds,
give us your grace, O lord of Thiruppulinguḍi.

3687 புளிங்குடிக் கிடந்து வரகுணமங்கை
இருந்து வைகுந்தத்துள் நின்று
தெளிந்த என் சிந்தையகம் கழியாதே
என்னை ஆள்வாய் எனக்கு அருளி
நளிர்ந்த சீர் உலகம் மூன்றுடன் வியப்ப
நாங்கள் கூத்து ஆடி நின்று ஆர்ப்ப
பளிங்கு நீர் முகிலின் பவளம் போல் கனிவாய்
சிவப்ப நீ காண வாராயே (4)
3687. In Thirupuḷinguḍi you recline, sleeping on the ocean,
in Varagunamangai you are sitting
and in Vaikuṇṭam you stand.
Rule me, never leave my flawless heart.
You have a shining cloud-colored body
and a coral-red mouth as sweet as a fruit.
Come and see us while we loudly sing your praise and dance
as all the three worlds look on in awe and wonder.

3688 பவளம்போல் கனி வாய் சிவப்ப நீ காண
வந்து நின் பல் நிலா முத்தம்
தவழ் கதிர் முறுவல் செய்து நின் திருக்கண்
தாமரை தயங்க நின்றருளாய்
பவள நன் படர்க்கீழ் சங்கு உறை பொருநல்
தண் திருப்புளிங்குடிக் கிடந்தாய்
கவள மா களிற்றின் இடர் கெடத் தடத்துக்
காய் சினப் பறவை ஊர்ந்தானே (5)
3688. In flourishing Thirupulinguḍi
you sleep on the ocean
where conches and corals are produced.
As you give your grace to us
with your divine compassionate lotus eyes
your coral-like mouth that is as sweet as a fruit becomes red
and you smile making your moon-like teeth shine.
When a crocodile in a pond caught Gajendran,
the elephant that ate large balls of rice,
you rode on an eagle and saved him.

3689 காய் சினப் பறவை ஊர்ந்து பொன் மலையின்
மீமிசைக் கார் முகில் போல
மா சின மாலி மாலிமான் என்று அங்கு
அவர் படக் கனன்று முன் நின்ற
காய் சின வேந்தே கதிர் முடியானே
கலி வயல் திருப்புளிங்குடியாய்
காய் சின ஆழி சங்கு வாள் வில் தண்டு
ஏந்தி எம் இடர் கடிவானே (6)
3689. Riding your angry eagle,
you fought with the fearful Asurans Mali and Malimaan,
looking like a dark cloud on a golden hill.
You are adorned with a shining crown.
You are the god of Thirupulinguḍi
surrounded by flourishing fields.
You carry a discus, conch, sword, bow and club
and angrily fight the Asurans in war,
taking away the troubles of everyone.

3690 எம் இடர் கடிந்து இங்கு என்னை ஆள்வானே
இமையவர் தமக்கும் ஆங்கு அனையாய்
செம் மடல் மலருந் தாமரைப் பழனத்
தண் திருப்புளிங்குடிக் கிடந்தாய்
நம்முடை அடியர் கவ்வைகண்டு உகந்து
நாம் களித்து உளம் நலம் கூர
இம் மட உலகர் காண நீ ஒருநாள்
இருந்திடாய் எங்கள் கண்முகப்பே (7)
3690. You took away our troubles and you rule us.
You are the god of gods and relieve their suffering.
You stay in flourishing Thirupuḷinguḍi
filled with fields where lotuses with red petals bloom.
Come before us one day
so that the people of the beautiful world can see you
and feel joy in their hearts
as they see your devotees praise you.

3691 எங்கள் கண் முகப்பே உலகர்கள் எல்லாம்
இணை அடி தொழுது எழுது இறைஞ்சி
தங்கள் அன்பு ஆர தமது சொல் வலத்தால்
தலைத்தலைச் சிறந்து பூசிப்ப
திங்கள் சேர் மாடத் திருப்புளிங்குடியாய்
திரு வைகுந்தத்துள்ளாய் தேவா
இங்கண் மா ஞாலத்து இதனுளும் ஒருநாள்
இருந்திடாய் வீற்று இடம் கொண்டே (8)
3691. You stay in Thirupuḷinguḍi
where the moon shines on the tops of the palaces.
All in the world worship your feet,
bow to you and praise you with loving words,
worshiping you again and again.
O god, you stay in divine Vaikuṇṭam.
One day you should come to this wide world
and stay here so that we can all see you.

3692 வீற்று இடம்கொண்டு வியன்கொள் மா ஞாலத்து
இதனுளும் இருந்திடாய் அடியோம்
போற்றி ஓவாதே கண் இணை குளிர
புது மலர் ஆகத்தைப் பருக
சேற்று இள வாளை செந்நெலூடு உகளும்
செழும் பனைத் திருப்புளிங்குடியாய்
கூற்றமாய் அசுரர் குலமுதல் அரிந்த
கொடுவினைப் படைகள் வல்லானே (9)
3692. You stay in Thirupuḷinguḍi
flourishing with fields where vaalai fish frolic
among the good paddy plants growing in the wet mud.
Cruel as Yama with his strong weapons,
you destroy the clan of Asurans.
You should come and stay majestically in this wide world
so your devotees may see your divine body
as their eyes rejoice
and they praise you without ceasing.

3693 கொடு வினைப் படைகள் வல்லையாய் அமரர்க்கு
இடர் கெட அசுரர்கட்கு இடர் செய்
கடு வினை நஞ்சே என்னுடை அமுதே
கலி வயல் திருப்புளிங்குடியாய்
வடிவு இணை இல்லா மலர்மகள் மற்றை
நிலமகள் பிடிக்கும் மெல் அடியைக்
கொடுவினையேனும் பிடிக்க நீ ஒருநாள்
கூவுதல் வருதல் செய்யாயே (10)
3693. You are the god of Thirupuḷinguḍi
surrounded with flourishing fields.
You carry strong weapons for fighting dreadful battles.
You took away the troubles of the gods in the sky
and gave pain to the Asurans.
You are poison for the Asurans but nectar for me.
Matchless Lakshmi, on the lotus,
and the earth goddess massage your soft feet.
Call me one day or come here
so I may massage your feet also.

3694 கூவுதல் வருதல் செய்திடாய் என்று
குரை கடல் கடைந்தவன் தன்னை
மேவி நன்கு அமர்ந்த வியன் புனல் பொருநல்
வழுதி நாடன் சடகோபன்
நா இயல் பாடல் ஆயிரத்துள்ளும்
இவையும் ஓர் பத்தும் வல்லார்கள்
ஓவுதல் இன்றி உலகம் மூன்று அளந்தான்
அடி இணை உள்ளத்து ஓர்வாரே (11)
3694. Saḍagopan of the Pandiyan land
where pure water is abundant
composed a thousand musical pasurams
praising the lord who churned the roaring milky ocean.
If devotees learn and recite well these ten pasurams
in which the poet asks the god,
"Call me to come to you or you come to me!"
they will think in their hearts unceasingly
of his two feet that measured the three worlds.
-----------

திருவாய்மொழி ஒன்பதாம் பத்து (மூன்றாம் திருமொழி, 3695-3705)
எம்பெருமானோடு உள்ள தொடர்பினைக் கண்ட ஆழ்வார் அவனது
சீலத்தில் ஈடுபட்டுக் கூறுதல்

3695 ஓர் ஆயிரமாய் உலகு ஏழ் அளிக்கும்
பேர் ஆயிரம் கொண்டது ஓர் பீடு உடையன்
கார் ஆயின காள நல் மேனியினன்
நாரயணன் நங்கள் பிரான் அவனே (1)
3695. He has a thousand names
and he has the fame
of protecting the seven worlds with his thousand names.
He has a divine body that is as dark as a cloud
and he is truly Narayanan, our dear lord.

3696 அவனே அகல் ஞாலம் படைத்து இடந்தான்
அவனே அஃது உண்டு உமிழ்ந்தான் அளந்தான்
அவனே அவனும் அவனும் அவனும்
அவனே மற்று எல்லாமும் அறிந்தனமே (2)
3696. He created the wide world and split it open.
He swallowed the world and spit it out.
He measured the world.
He is indeed Shiva, Brahma and Indra,
and he himself is each of them
and all creatures and things in this world.
We know this.

3697 அறிந்தன வேத அரும் பொருள் நூல்கள்
அறிந்தன கொள்க அரும் பொருள் ஆதல்
அறிந்தனர் எல்லாம் அரியை வணங்கி
அறிந்தனர் நோய்கள் அறுக்கும் மருந்தே (3)
3697. The Vedas, the sastras, the puranas and epics
all say they know that he is the true unattainable object.
Wise men and sages worship the lord Hari
and know him as the remedy for any sickness.
He gave me the fortune of knowing him truly.

3698 மருந்தே நங்கள் போக மகிழ்ச்சிக்கு என்று
பெரும் தேவர் குழாங்கள் பிதற்றும் பிரான்
கரும் தேவன் எம்மான் கண்ணன் விண் உலகம்
தரும் தேவனைச் சோரேல் கண்டாய் மனமே (4)
3698. The great group of gods prattle and praise him
saying, "You take away the joy that our desires give
and cure us from the troubles they cause."
He, the dark lord Kaṇṇan, is our father,
and he rules the sky.
O heart, do not let him go away from my mind.

3699 மனமே உன்னை வல்வினையேன் இரந்து
கனமே சொல்லினேன் இது சோரேல் கண்டாய்!
புனம் மேவிய பூந் தண் துழாய் அலங்கல்
இனம் ஏதும் இலானை அடைவதுமே (5)
3699. O heart, I have done much bad karma
I beg you and tell you firmly,
"Do not leave him!"
He wears a beautiful cool thulasi garland from the forest.
Your aim should be to reach the god
who does not belong to anything.

3700 அடைவதும் அணி ஆர் மலர் மங்கைதோள்
மிடைவதும் அசுரர்க்கு வெம் போர்களே
கடைவதும் கடலுள் அமுதம் என் மனம்
உடைவதும் அவற்கே ஒருங்காகவே (6)
3700. He embraces the beautiful arms
of Lakshmi, on a lovely lotus.
He fights only with the Asurans in his cruel wars.
He churned the milky ocean and took its nectar.
My heart melts only for him.

3701 ஆகம் சேர் நரசிங்கம் அது ஆகி ஓர்
ஆகம் வள் உகிரால் பிளந்தான் உறை
மாக வைகுந்தம் காண்பதற்கு என் மனம்
ஏகம் எண்ணும் இராப்பகல் இன்றியே (7)
3701. He took the form of a man-lion
and split open the chest of Hiranyan with his sharp nails.
Night and day my heart longs to see him,
the god of the sky in Vaikuṇṭam.

3702 இன்றிப் போக இருவினையும் கெடுத்து
ஒன்றி யாக்கை புகாமை உய்யக்கொள்வான்
நின்ற வேங்கடம் நீள் நிலத்து உள்ளது
சென்று தேவர்கள் கைதொழுவார்களே (8)
3702. He destroys good and bad karma
and saves us from future births
so our body will not be born again.
The gods of the sky come to Venkaṭam and worship the lord.
I will not leave this place—
there is no difference between heaven and the Venkaṭam hills.

3703 தொழுது மா மலர் நீர் சுடர் தூபம் கொண்டு
எழுதும் என்னும் இது மிகை ஆதலின்
பழுது இல் தொல் புகழ்ப் பாம்பு அணைப் பள்ளியாய்
தழுவுமாறு அறியேன் உன தாள்களே (9)
3703. It seems it is not enough
to worship you with beautiful flowers,
water and shining lamps and fragrance
because I have not seen you.
You are famous from ancient times
and you sleep on a faultless snake bed.
I do not know how to embrace your feet.

3704 தாள தாமரையான் உனது உந்தியான்
வாள் கொள் நீள் மழு ஆளி உன் ஆகத்தான்
ஆளராய்த் தொழுவாரும் அமரர்கள்
நாளும் என் புகழ்கோ உன சீலமே? (10)
3704. Brahma stays on a lotus
and its stalk grows from your navel.
Shiva who carries a shining mazhu weapon
stays on your body.
The gods in the sky come and worship you on this earth.
I cannot truly praise your divine nature
even if I praise you all my life.

3705 சீலம் எல்லை இலான் அடிமேல் அணி
கோலம் நீள் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்
மாலை ஆயிரத்துள் இவை பத்தினின்
பாலர் வைகுந்தம் ஏறுதல் பான்மையே (11)
3705. Saḍagopan of beautiful Thirukuruhur
composed a garland of thousand pasurams on the lord
whose goodness has no bounds.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will surely reach Vaikuṇṭam.
-------------

திருவாய்மொழி ஒன்பதாம் பத்து (நான்காம் திருமொழி, 3706-3716)
எம்பெருமானைக் காண விரும்பி அழைத்து தாம் விரும்பிய
வண்ணமே கண்டு மகிழ்ந்தமை கூறல்

3706 மை ஆர் கருங்கண்ணி கமல மலர்மேல்
செய்யாள் திருமார்வினில் சேர் திருமாலே
வெய்யார் சுடர் ஆழி சுரி சங்கம் ஏந்தும்
கையா உன்னைக் காணக் கருதும் என் கண்ணே (1)
3706. O Thirumaal, the beautiful goddess Lakshmi
who has eyes dark as kohl
stays with you on a lotus on your divine chest.
You carry in your hands
a curved conch and a discus that has shining rays.
My eyes long to see you.

3707 கண்ணே உன்னைக் காணக் கருதி என் நெஞ்சம்
எண்ணே கொண்ட சிந்தையதாய் நின்று இயம்பும்
விண்ணோர் முனிவர்க்கு என்றும் காண்பு அரியாயை
நண்ணாதொழியேன் என்று நான் அழைப்பனே (2)
3707. You are my beloved.
My heart has one desire and that is to see you
and call you with love.
Even the gods in the sky and the sages cannot see you,
but I call you and think that I will not leave unless I join you.

3708 அழைக்கின்ற அடிநாயேன் நாய் கூழை வாலால்
குழைக்கின்றது போல என் உள்ளம் குழையும்
மழைக்கு அன்று குன்றம் எடுத்து ஆநிரை காத்தாய்
பிழைக்கின்றது அருள் என்று பேதுறுவனே (3)
3708. You carried Govardhana mountain
and protected the cows from the storm.
I am like a dog wagging his tail lovingly
as I call you with my heart that melts for your love.
I am worried that I cannot receive your grace.

3709 உறுவது இது என்று உனக்கு ஆள் பட்டு நின்கண்
பெறுவது எதுகொல் என்று பேதையேன் நெஞ்சம்
மறுகல் செய்யும் வானவர் தானவர்க்கு என்றும்
அறிவது அரிய அரியாய அம்மானே (4)
3709. O father, you took the form of a man-lion.
The gods in the sky and the Asurans do not know who you are.
You are matchless, O my father.
My heart’s only thought is to be a slave to you,
but my poor heart does not know
how it will come to be in your presence.

3710 அரியாய அம்மானை அமரர் பிரானை
பெரியானை பிரமனை முன் படைத்தானை
வரி வாள் அரவின் அணைப் பள்ளிகொள்கின்ற
கரியான் கழல் காணக் கருதும் கருத்தே (5)
3710. Our father, the god of the gods, took the form of a man-lion.
He created Shiva and Brahma in ancient times.
He sleeps on a shining, lined snake.
My only desire is to see the ornamented feet of the dark lord.

3711 கருத்தே உன்னைக் காணக் கருதி என் நெஞ்சத்து
இருத்தாக இருத்தினேன் தேவர்கட்கு எல்லாம்
விருத்தா விளங்கும் சுடர்ச்சோதி உயரத்து
ஒருத்தா உன்னை உள்ளும் என் உள்ளம் உகந்தே (6)
3711. You are my thought.
I want to see you and keep you in my heart firmly.
You are the god of the gods in the sky.
You are the highest.
You are a matchless bright light.
My heart thinks happily only of you.

3712 உகந்தே உன்னை உள்ளும் என் உள்ளத்து அகம்பால்
அகம் தான் அமர்ந்தே இடம் கொண்ட அமலா
மிகும் தானவன் மார்வு அகலம் இரு கூறா
நகந்தாய் நரசிங்கம் அது ஆய உருவே (7)
3712. My heart thinks of you happily.
O faultless one, you desired me and came to me
and stayed in my heart.
You took the form of a man-lion
and split the chest of the arrogant Asuran Hiraṇyan in two.

3713 உரு ஆகிய ஆறு சமயங்கட்கு எல்லாம்
பொரு ஆகி நின்றான் அவன் எல்லாப் பொருட்கும்
அரு ஆகிய ஆதியை தேவர்கட்கு எல்லாம்
கரு ஆகிய கண்ணனை கண்டுகொண்டேனே (8)
3713. He is the origin of all the six religions
and the inner soul of all things and creatures.
He is ancient and formless
and he is the origin of all the gods in the sky.
I have found that Kaṇṇan.

3714 கண்டுகொண்டு என் கண் இணை ஆரக் களித்து
பண்டை வினையாயின பற்றோடு அறுத்து
தொண்டர்க்கு அமுது உண்ணச் சொல் மாலைகள் சொன்னேன்
அண்டத்து அமரர் பெருமான் அடியேனே (9)
3714. He is precious like my eyes
and I am filled with joy to have found him.
All my old karma has been rooted out.
I have composed pasurams on the god
that are like nectar for his devotees.
I am a devotee of the highest god of the gods in the sky.

3715 அடியான் இவன் என்று எனக்கு ஆர் அருள் செய்யும்
நெடியானை நிறை புகழ் அம் சிறைப் புள்ளின்
கொடியானை குன்றாமல் உலகம் அளந்த
அடியானை அடைந்து அடியேன் உய்ந்தவாறே (10)
3715. Neḍumal gives his grace to me
thinking, "He is my devotee."
He carries the banner of the famous Garuda
that has beautiful wings.
He measured the whole earth
covering it completely with his one foot.
I received him and I am saved.

3716 ஆறா மதயானை அடர்த்தவன் தன்னை
சேறு ஆர் வயல் தென் குருகூர்ச் சடகோபன்
நூறே சொன்ன ஓர் ஆயிரத்துள் இப் பத்தும்
ஏறே தரும் வானவர் தம் இன் உயிர்க்கே (11)
3716. Saḍagopan of southern Thirukuruhur
surrounded by flourishing fields of earth
composed a thousand pasurams on the god
who conquered the rutting elephant Kuvalayabeedam.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will reach the god, the dear life of the gods in the sky.
------------

திருவாய்மொழி ஒன்பதாம் பத்து (ஐந்தாம் திருமொழி, 3717-3727)
தலைவனைக் காண ஆசையுற்ற தலைவி அவனை நினைவூட்டும்
பொருள்களால் தளர்ந்தமை கூறல்

3717 இன் உயிர்ச் சேவலும் நீரும் கூவிக்கொண்டு இங்கு எத்தனை
என் உயிர் நோவ மிழற்றேல்மின் குயில் பேடைகாள்
என் உயிர்க் கண்ண பிரானை நீர் வரக் கூவுகிலீர்
என் உயிர் கூவிக் கொடுப்பார்க்கும் இத்தனை வேண்டுமோ? (1)
3717. She says, "O cuckoo birds!
You and your sweet mates, as precious to you as life,
cause me pain as you call each other.
Do not prattle like this.
Lord Kaṇṇan is as precious as my life
and you are not calling him.
If you are cooing to take my life and give it to him,
do you need to coo like this?"

3718 இத்தனை வேண்டுவது அன்று அந்தோ அன்றில் பேடைகாள்
எத்தனை நீரும் நும் சேவலும் கரைந்து ஏங்குதிர்?
வித்தகன் கோவிந்தன் மெய்யன் அல்லன் ஒருவர்க்கும்
அத்தனை ஆம் இனி என் உயிர் அவன் கையதே (2)
3718. She says, "O andril birds!
Do you need to do these things?
How long will you and your mate long and call for each other?
The clever Govindan is not truthful to anyone.
Why do I say these things?
My life is in his hands."

3719 அவன் கையதே எனது ஆர் உயிர் அன்றில் பேடைகாள்
எவன் சொல்லி நீர் குடைந்து ஆடுதிர் புடை சூழவே?
தவம் செய்தில்லா வினையாட்டியேன் உயிர் இங்கு உண்டோ
எவன் சொல்லி நிற்றும் நும் ஏங்கு கூக்குரல் கேட்டுமே? (3)
3719. She says, "O dear andril birds!
My dear life is in his hands.
How can you join together, speak with each other,
and plunge into the water with your beloved mates?
How is it I am still alive
after hearing you chatter to each other?"

3720 கூக்குரல் கேட்டும் நம் கண்ணன் மாயன் வெளிப்படான்
மேல் கிளை கொள்ளேல்மின் நீரும் சேவலும் கோழிகாள்
வாக்கும் மனமும் கருமமும் நமக்கு ஆங்கதே
ஆக்கையும் ஆவியும் அந்தரம் நின்று உழலுமே (4)
3719. She says, "O dear andril birds!
My dear life is in his hands.
How can you join together, speak with each other,
and plunge into the water with your beloved mates?
How is it I am still alive
after hearing you chatter to each other?"

3721 அந்தரம் நின்று உழல்கின்ற யானுடைப் பூவைகாள்
நும் திறத்து ஏதும் இடை இல்லை குழறேல்மினோ
இந்திர ஞாலங்கள் காட்டி இவ் ஏழ் உலகும் கொண்ட
நம் திரு மார்பன் நம் ஆவி உண்ண நன்கு எண்ணினான் (5)
3721. She says, "O my puvai birds!
You move all over in the sky.
You should not feel sorry for me.
It isn’t your fault. Don’t prattle.
The lord has Lakshmi on his chest.
He swallowed all the seven worlds
and does many magical tricks.
He is thinking of taking my life away.
Does he think this is something good?"

3722 நன்கு எண்ணி நான் வளர்த்த சிறு கிளிப் பைதலே
இன் குரல் நீ மிழற்றேல் என் ஆர் உயிர்க் காகுத்தன்
நின் செய்ய வாய் ஒக்கும் வாயன் கண்ணன் கை காலினன்
நின் பசும் சாம நிறத்தன் கூட்டுண்டு நீங்கினான் (6)
3722. She says, "O little parrot!
I raised you with love and affection and kept you happy.
Don’t prattle on with your sweet voice.
He is Kakusthan my dear beloved god.
He has a mouth as red as yours.
He has beautiful eyes, hands and legs.
He has a green color like yours.
He left after embracing me."

3723 கூட்டுண்டு நீங்கிய கோலத் தாமரைக் கண் செவ்வாய்
வாட்டம் இல் என் கருமாணிக்கம் கண்ணன் மாயன்போல்
கோட்டிய வில்லொடு மின்னும் மேகக் குழாங்கள்காள்
காட்டேல்மின் நும் உரு என் உயிர்க்கு அது காலனே (7)
3723. She says,
"O group of clouds shining with lightning and rainbows,
you have the color of Maayan,
the god Kaṇṇan, the faultless dark diamond
with lovely lotus eyes and a red mouth.
Do not come in front of me.
You are like Yama to my life."

3724 உயிர்க்கு அது காலன் என்று உம்மை யான் இரந்தேற்கு நீர்
குயில் பைதல்காள் கண்ணன் நாமமே குழறிக் கொன்றீர்
தயிர்ப் பழஞ் சோற்றொடு பால் அடிசிலும் தந்து சொல்
பயிற்றிய நல் வளம் ஊட்டினீர்! பண்பு உடையீரே (8)
3724. She says,
"I begged you to go and tell him that he is like Yama for me
because I love him and may not live.
O soft baby cuckoo bird!
You are always prattling the names of Kaṇṇan.
I gave you yogurt mixed with old rice, fruits and sweet rice
and taught you to speak.
Is this how you repay me?
Is this good?"

3725 பண்பு உடை வண்டொடு தும்பிகாள் பண் மிழற்றேல்மின்
புண் புரை வேல் கொடு குத்தால் ஒக்கும் நும் இன் குரல்
தண் பெரு நீர்த் தடம் தாமரை மலர்ந்தால் ஒக்கும்
கண் பெரும் கண்ணன் நம் ஆவி உண்டு எழ நண்ணினான் (9)
3725. She says,
"O female bees, you are with your excellent lovers.
Don’t sing and fly around.
Even though you sing sweetly
your sweet voices hurt me
as if someone were pricking a wound with a sharp spear.
The god Kaṇṇan has large eyes like lotus flowers
that bloom in a cool wide pool.
He approached us only to take away our life."

3726 எழ நண்ணி நாமும் நம் வான நாடனோடு ஒன்றினோம்
பழன நல் நாரைக் குழாங்கள்காள் பயின்று என் இனி?
இழை நல்ல ஆக்கையும் பையவே புயக்கு அற்றது
தழை நல்ல இன்பம் தலைப்பெய்து எங்கும் தழைக்கவே (10)
3726. She says,
"O good naarai birds, you stay in the fields.
We love the lord of the sky.
What is the use of thinking of anything else?
I am not interested in wearing ornaments
and talking about things I enjoy.
Let this world flourish and people have their pleasure."

3727 இன்பம் தலைப்பெய்து எங்கும் தழைத்த பல் ஊழிக்குத்
தன் புகழ் ஏத்தத் தனக்கு அருள் செய்த மாயனைத்
தென் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல் ஆயிரத்துள் இவை
ஒன்பதோடு ஒன்றுக்கும் மூவுலகும் உருகுமே (11)
3727. Saḍagopan of southern Kuruhur
composed a thousand pasurams on the god Maayan.
The lord gave his grace to make this world flourish
and to make the people of the world
live happily for many eons and praise him.
If people in the three worlds learn and recite these ten pasurams
they will melt in devotion for the lord.
---------

திருவாய்மொழி ஒன்பதாம் பத்து (ஆறாம் திருமொழி, 3728-3738)
ஆழ்வார் எம்பெருமானது சீரைத் துயரத்துடன் கூறுதல் (திருக்காட்கரை)

3728 உருகுமால் நெஞ்சம் உயிரின் பரமன்றி
பெருகுமால் வேட்கையும் என் செய்கேன் தொண்டனேன்
தெருவு எல்லாம் காவி கமழ் திருக்காட்கரை
மருவிய மாயன் தன் மாயம் நினைதொறே? (1)
3728. When I think of the maaya of you,
the god Maayan of Thirukkaaṭkarai
where the fragrance of kaavi blossoms spreads
over all the streets, my heart melts
and cannot control its always increasing love.
I am your servant, what should I do?

3729 நினைதொறும் சொல்லும்தொறும் நெஞ்சு இடிந்து உகும்
வினைகொள் சீர் பாடிலும் வேம் எனது ஆர் உயிர்
சுனைகொள் பூஞ்சோலைத் தென் காட்கரை என் அப்பா
நினைகிலேன் நான் உனக்கு ஆட்செய்யும் நீர்மையே (2)
3729. You are my father
and you stay in southern Thirukaaṭkarai
surrounded by blooming groves and springs.
Whenever I think or speak of you
my heart suffers and goes to pieces.
Whenever I sing of your heroic deeds
my dear life burns. I do not know how to serve you.

3730 நீர்மையால் நெஞ்சம் வஞ்சித்துப் புகுந்து என்னை
ஈர்மைசெய்து என் உயிர் ஆய் என் உயிர் உண்டான்
சீர் மல்கு சோலைத் தென் காட்கரை என் அப்பன்
கார் முகில் வண்ணன் தன் கள்வம் அறிகிலேன் (3)
3730. My father, the lord of the southern Thirukaaṭkarai
surrounded by beautiful flourishing groves
attracted me and entered my heart.
He bewitched me, became my life
and took me over.
He has the color of a dark cloud—
I do not understand his tricks.

3731 அறிகிலேன் தன்னுள் அனைத்து உலகும் நிற்க
நெறிமையால் தானும் அவற்றுள் நிற்கும் பிரான்
வெறி கமழ் சோலைத் தென் காட்கரை என் அப்பன்
சிறிய என் ஆர் உயிர் உண்ட திரு அருளே (4)
3731. My father, the god of southern Thirukaaṭkarai
where the groves spread their fragrance everywhere
contains all the worlds in himself
and abides in all of them with virtue.
I cannot understand his divine grace
that has taken over my tiny dear life.

3732 திரு அருள் செய்பவன் போல என்னுள் புகுந்து
உருவமும் ஆர் உயிரும் உடனே உண்டான்
திரு வளர் சோலைத் தென் காட்கரை என் அப்பன்
கரு வளர் மேனி என் கண்ணன் கள்வங்களே (5)
3732. My father of southern Thirukaaṭkarai
where lovely groves grow
entered my heart as if to give his divine grace to me.
He took over my body and my dear life at once.
How can I describe the tricks of my dark-colored Kaṇṇan?

3733 என் கண்ணன் கள்வம் எனக்குச் செம்மாய் நிற்கும்
அம் கண்ணன் உண்ட என் ஆர் உயிர்க் கோது இது
புன்கண்மை எய்தி புலம்பி இராப்பகல்
என் கண்ணன் என்று அவன் காட்கரை ஏத்துமே (6)
3733. I think the tricks of my Kaṇṇan are lovely.
This is how my beautiful Kaṇṇan takes over my dear life.
Night and day I worry, prattle on
and praise Thirukaaṭkarai, saying, "He is my Kaṇṇan."

3734 காட்கரை ஏத்தும் அதனுள் கண்ணா என்னும்
வேட்கை நோய் கூர நினைந்து கரைந்து உகும்
ஆட்கொள்வான் ஒத்து என் உயிர் உண்ட மாயனால்
கோள் குறைபட்டது என் ஆர் உயிர் கோள் உண்டே (7)
3734. When I say, "O Kaṇṇan, you stay in Thirukaaṭkarai,"
my desire for the god increases
and I think of him always and melt.
He is the Maayan and he took me as his slave.
There is only a little of my life left—
I want to spend that time praising Thirukaaṭkarai.

3735 கோள் உண்டான் அன்றி வந்து என் உயிர் தான் உண்டான்
நாளும் நாள் வந்து என்னை முற்றவும் தான் உண்டான்
காள நீர் மேகத் தென் காட்கரை என் அப்பற்கு
ஆள் அன்றே பட்டது? என் ஆர் உயிர் பட்டதே (8)
3735. He took me as his slave.
He took my life as his.
He comes to me every day and makes me his.
My dear life and my heart belong to my father,
the lord of southern Thirukaaṭkarai
where beautiful dark clouds float in the sky.

3736 ஆர் உயிர் பட்டது எனது உயிர் பட்டது
பேர் இதழ்த் தாமரைக் கண் கனி வாயது ஓர்
கார் எழில் மேகத் தென் காட்கரை கோயில் கொள்
சீர் எழில் நால் தடம் தோள் தெய்வவாரிக்கே? (9)
3736. The divine ocean-like god has four large arms,
a mouth sweet as a fruit, eyes like lotuses with large petals
and a beautiful dark cloud-colored body.
He is the god of the temple in southern Tirukaaṭkarai
and my dear life has joined him.

3737 வாரிக்கொண்டு உன்னை விழுங்குவன் காணில் என்று
ஆர்வு உற்ற என்னை ஒழிய என்னில் முன்னம்
பாரித்துத் தான் என்னை முற்றப் பருகினான்
கார் ஒக்கும் காட்கரை அப்பன் கடியனே (10)
3737. He embraced me and said,
"See, I will embrace you and you will join me completely."
I fell into my love for him and lost myself.
The dark cloud-colored god came before me
and swallowed me entirely.
The god of Thirukaaṭkarai is not easy to see.

3738 கடியனாய்க் கஞ்சனைக் கொன்ற பிரான் தன்னை
கொடி மதிள் தென் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்
வடிவு அமை ஆயிரத்து இப் பத்தினால் சன்மம்
முடிவு எய்தி நாசம் கண்டீர்கள் எம் கானலே (11)
3738. Saḍagopan of southern Thirukuruhur
surrounded by strong walls
composed a thousand good pasurams
on the lord who killed the cruel Asuran Kamsan.
If people learn and recite these ten pasurams
they will have no future births.
------------

திருவாய்மொழி ஒன்பதாம் பத்து (ஏழாம் திருமொழி, 3739-3749)
எம் பெருமானது வடிவழகே பற்றுக்கோடாக தலைவி திருமூழிக்களத்தே
பறவைகளைத் தூதுவிடல் (திருமூழிக்களம்)

3739 எம் கானல் அகம் கழிவாய் இரை தேர்ந்து இங்கு இனிது அமரும்
செங்கால மட நாராய் திருமூழிக்களத்து உறையும்
கொங்கு ஆர் பூந் துழாய் முடி எம் குடக்கூத்தர்க்கு என் தூதாய்
நும் கால்கள் என் தலைமேல் கெழுமீரோ நுமரோடே (1)
3739. She says,
"O lovely red-legged naarai birds!
You come to these backwaters on the seashore
and sit sweetly looking for your food.
He danced on a pot and wears blooming thulasi garlands
dripping with honey in his hair.
Won’t you go as my messengers to him
flying above my head through the sky with your friends
and tell him of my love?"

3740 நுமரோடும் பிரியாதே நீரும் நும் சேவலுமாய்
அமர் காதல் குருகு இனங்காள் அணி மூழிக்களத்து உறையும்
எமராலும் பழிப்புண்டு இங்கு என் தம்மால் இழிப்புண்டு?
தமரோடு அங்கு உறைவார்க்குத் தக்கிலமே? கேளீரே (2)
3740. She says, "O kurugu birds!
You and your beloved mates
stay together lovingly, never separating.
He is blamed by my relatives
and I am disgraced because of my love for him.
He stays in lovely Thirumuzhikkalam with his beloved wives.
Go and ask him ‘Am I not fit for your love?’"

3741 தக்கிலமே கேளீர்கள்! தடம் புனல்வாய் இரை தேரும்
கொக்கு இனங்காள் குருகு இனங்காள் குளிர்மூழிக்களத்து உறையும்
செக்கமலத்து அலர் போலும் கண் கை கால் செங்கனி வாய்
அக் கமலத்து இலைப் போலும் திருமேனி அடிகளுக்கே (3)
3741. She says,
"Am I not fit for his love?
O kokku birds, kuruku birds,
you search for food in the abundant water by the shore.
Go and ask the lord of Thirumuzhikkaḷam
why I am not fit for his love?
His eyes are as lovely as blooming lotuses.
His hands, legs, and mouth are as sweet as fruits
and his handsome body is like the petals of a red lotus."

3742 திருமேனி அடிகளுக்குத் தீவினையேன் விடு தூதாய்
திருமூழிக்களம் என்னும் செழு நகர்வாய் அணி முகில்காள்
திருமேனி அவட்கு அருளீர் என்றக்கால் உம்மைத் தன்
திருமேனி ஒளி அகற்றி தெளி விசும்பு கடியுமே? (4)
3742. She says,
"O lovely clouds!
You live in lovely Thirumuzhikkaḷam, a flourishing place.
I have done so much bad karma.
If you go as my messengers to the divine lord
and tell him, ‘Give yourself to her,’
are you worried that he will remove the brightness of your body
and chase you away from the clear sky?"

3743 தெளி விசும்பு கடிது ஓடி தீ வளைத்து மின் இலகும்
ஒளி முகில்காள் திருமூழிக்களத்து உறையும் ஒண்சுடர்க்கு
தெளி விசும்பு திருநாடாத் தீவினையேன் மனத்து உறையும்
துளி வார் கள் குழலார்க்கு என் தூது உரைத்தல் செப்புமினே (5)
3743. She says, "O bright clouds,
you make fire-like lightning
and move swiftly across the clear sky.
I have done bad karma.
Go as my messengers to the god of Thirumuzhikkalam
who shines like bright light and has curly hair
decorated with flowers dripping with honey
and tell him that I keep him always in my heart
and think of it as the divine heaven of the lord."

3744 தூது உரைத்தல் செப்புமின்கள் தூ மொழி வாய் வண்டு இனங்காள்
போது இரைத்து மது நுகரும் பொழில் மூழிக்களத்து உறையும்
மாதரைத் தம் மார்வகத்தே வைத்தார்க்கு என் வாய் மாற்றம்
தூது உரைத்தல் செப்புதிரேல் சுடர் வளையும் கலையுமே (6)
3744. She says,
"O bees, the lord has the goddess Lakshmi on his chest.
Go and tell my message beautifully
to the god of Thirumuzhikkaḷam surrounded by groves
where you spill pollen from the flowers
and sing and drink honey from the blossoms.
Go and tell him that my shining bangles
and my waistband are becoming loose."

3745 சுடர் வளையும் கலையும் கொண்டு அருவினையேன் தோள் துறந்த
படர் புகழான் திருமூழிக்களத்து உறையும் பங்கயக்கண்
சுடர் பவள வாயனைக் கண்டு ஒருநாள் ஓர் தூய் மாற்றம்
படர் பொழில்வாய்க் குருகு இனங்காள் எனக்கு ஒன்று பணியீரே. (7)
3745. She says,
"O kurugu birds, you stay in the large groves!
I have done bad karma.
The famous lord of Thirumuzhikkaḷam with lotus eyes
and a mouth shining like coral embraced my arms,
took my bangles and waistband and left me.
Go to him as my messengers and tell him of my love
and then come back and tell me
the faultless answer he gave to you."

3746 எனக்கு ஒன்று பணியீர்கள் இரும் பொழில்வாய் இரை தேர்ந்து
மனக்கு இன்பம் பட மேவும் வண்டு இனங்காள் தும்பிகாள்
கனக்கொள் திண் மதிள் புடை சூழ் திருமூழிக்களத்து உறையும்
புனக்கொள் காயா மேனிப் பூந் துழாய் முடியார்க்கே (8)
3746. She says,
"O male and female bees! O thumbi birds!
You search for your food in the large groves
and wander with happy hearts, joined together as couples.
His body is as dark as the kaayam flowers blooming in the forest
and he wears a beautiful thulasi garland in his hair.
Go and tell the god of Thirumuzhikaḷam
surrounded by strong walls how I suffer from love for him."

3747 பூந் துழாய் முடியார்க்கு பொன் ஆழிக் கையாருக்கு
ஏந்து நீர் இளம் குருகே திருமூழிக் களத்தாருக்கு
ஏந்து பூண் முலை பயந்து என் இணை மலர்க் கண் நீர் ததும்ப
தாம் தம்மைக்கொண்டு அகல்தல் தகவு அன்று என்று உரையீரே (9)
3747. She says, "O young kurugu bird!
You live in a pond filled with water.
The god of Thirumuzhikkaḷam carries a golden discus
and wears a beautiful thulasi garland in his hair.
Go and say to him,
‘Her round ornamented breasts have become pale.
Her flower-like eyes are filled with tears.
It isn’t fair that you loved her and left her.’"

3748 தகவு அன்று என்று உரையீர்கள் தடம் புனல்வாய் இரை தேர்ந்து
மிக இன்பம் பட மேவும் மேல் நடைய அன்னங்காள்
மிக மேனி மெலிவு எய்தி மேகலையும் ஈடு அழிந்து என்
அகமேனி ஒழியாமே திருமூழிக்களத்தார்க்கே (10)
3748. She says, "O swans,
you search for your food on the wide shores of the water
and walk gently with your beloved flock and are happy.
Go and tell the lord of Thirumuzhikkaḷam
that she is weak and her waistband has grown loose.
Her body is barely alive.
It is not fair that you loved her and left her."

3749 ஒழிவு இன்றித் திருமூழிக்களத்து உறையும் ஒண்சுடரை
ஒழிவு இல்லா அணி மழலைக் கிளிமொழியாள் அலற்றிய சொல்
வழு இல்லா வண் குருகூர்ச் சடகோபன் வாய்ந்து உரைத்த
அழிவு இல்லா ஆயிரத்து இப் பத்தும் நோய் அறுக்குமே (11)
3749. Saḍagopan from faultless flourishing Thirukuruhur
composed a thousand eternal pasurams
describing a girl who loves the god and prattles on like a parrot,
continually uttering sweet words and praising the lord
of everlasting Thirumuzhikkaḷam.
If devotees learn and recite these ten pasurams,
their sickness will go away.
-------------

திருவாய்மொழி ஒன்பதாம் பத்து (எட்டாம் திருமொழி, 3750-3760)
தூதர் மீளுமளவும் தனிமை பொறாத தலைவி தலைவன் நகரான
திருநாவாய் செல்ல நினைத்தல் (திருநாவாய்)

3750 அறுக்கும் வினையாயின ஆகத்து அவனை
நிறுத்தும் மனத்து ஒன்றிய சிந்தையினார்க்கு
வெறித் தண் மலர்ச் சோலைகள் சூழ் திருநாவாய்
குறுக்கும் வகை உண்டுகொலோ கொடியேற்கே? (1)
3750. If devotees keep the lord in their minds
and think only of him their karma will go away.
When will the day come when I, so unworthy,
can approach Thirunavay,
surrounded by fragrant cool blooming groves.

3751 கொடி ஏர் இடைக் கோகனகத்தவள் கேள்வன்
வடி வேல் தடம் கண் மடப் பின்னை மணாளன்
நெடியான் உறை சோலைகள் சூழ் திருநாவாய்
அடியேன் அணுகப்பெறும் நாள் எவைகொலோ? (2)
3751. He is the beloved of Lakshmi staying on a lotus,
her waist as thin as a vine,
and the beloved of lovely Nappinnai
with large sharp spear-like eyes.
When will I, his slave, approach Thirunaavaay
where the lord Nediyaan stays, surrounded by groves?

3752 எவைகொல் அணுகப் பெறும் நாள் என்று எப்போதும்
கவையில் மனம் இன்றி கண்ணீர்கள் கலுழ்வன்
நவை இல் திருநாரணன் சேர் திருநாவாய்
அவையுள் புகலாவது ஓர் நாள் அறியேனே (3)
3752. I think always in my faultless mind,
"When will the day come that I go to the god?"
and I shed tears and suffer.
I don’t know when I will go
to the faultless divine Naraṇan
of Thirunaavaay.

3753 நாளேல் அறியேன் எனக்கு உள்ளன நானும்
மீளா அடிமைப்பணி செய்யப் புகுந்தேன்
நீள் ஆர் மலர்ச் சோலைகள் சூழ் திருநாவாய்
வாள் ஏய் தடம் கண் மடப் பின்னை மணாளா (4)
3753. O god, you are the beloved of lovely Nappinnai
with large sword-like eyes and you stay in Thirunaavaay
surrounded by tall blooming groves.
I have begun to serve you and do not want to leave you.
I don’t know how long my life will be.

3754 மணாளன் மலர் மங்கைக்கும் மண் மடந்தைக்கும்
கண்ணாளன் உலகத்து உயிர் தேவர்கட்கு எல்லாம்
விண்ணாளன் விரும்பி உறையும் திருநாவாய்
கண் ஆரக் களிக்கின்றது இங்கு என்றுகொல் கண்டே? (5)
3754. He is the beloved of Lakshmi, on a lotus.
He is as precious as her eyes to the earth goddess.
He is the soul of all the creatures of the world
and the god of the gods in the sky.
He loves to stay in Thirunaavaay—
when will the day come that I can go to him
and my eyes can have the joy of seeing him?

3755 கண்டே களிக்கின்றது இங்கு என்றுகொல் கண்கள்
தொண்டே உனக்காய் ஒழிந்தேன் துரிசு இன்றி
வண்டு ஆர் மலர்ச் சோலைகள் சூழ் திருநாவாய்
கொண்டே உறைகின்ற எம் கோவலர் கோவே? (6)
3755. My eyes see you here and are happy.
I became a faultless devotee to serve you.
You stay in Thirunaavaay
surrounded with blooming groves
where the bees sing.
You are the lord of the cowherds.

3756 கோ ஆகிய மா வலியை நிலம் கொண்டாய்
தேவாசுரம் செற்றவனே திருமாலே
நாவாய் உறைகின்ற என் நாரண நம்பீ
ஆஆ அடியான் இவன் என்று அருளாயே (7)
3756. As a dwarf you took the land from king Mahabali.
You destroyed the Asurans when the gods fought them.
You are Thirumaal.
You are the Nambi Narayaṇan of Thirunaavaay.
Come to me, give me your grace and say,
"This is my devotee!"

3757 அருளாது ஒழிவாய் அருள் செய்து அடியேனைப்
பொருளாக்கி உன் பொன் அடிக் கீழ்ப் புக வைப்பாய்
மருளே இன்றி உன்னை என் நெஞ்சத்து இருத்தும்
தெருளே தரு தென் திருநாவாய் என் தேவே (8)
3757. Whether you give me your grace or not,
make me your devotee and let me stay beneath your golden feet.
Give me a clear mind
so I may keep you in my heart and not be confused.
You are my god of Thirunaavaay.

3758 தேவர் முனிவர்க்கு என்றும் காண்டற்கு அரியன்
மூவர் முதல்வன் ஒரு மூவுலகு ஆளி
தேவன் விரும்பி உறையும் திருநாவாய்
யாவர் அணுகப் பெறுவார் இனி? அந்தோ (9)
3758 The gods and the sages could not see him.
He is the ancient one of the three gods.
He is the ruler of all the three worlds.
Thirunaavaay is the place where the god loves to stay.
How can we go and see the god?
It is a pity!

3759 அந்தோ அணுகப் பெறும் நாள் என்று எப்போதும்
சிந்தை கலங்கித் திருமால் என்று அழைப்பன்
கொந்து ஆர் மலர்ச் சோலைகள் சூழ் திருநாவாய்
வந்தே உறைகின்ற எம் மா மணி வண்ணா. (10)
3759. I suffer in my mind and call you, saying, "O Thirumaal!"
and I ask you when the day will come when I can come to you.
You have the color of a beautiful dark jewel
and you stay in Thirunaavaay
where the groves bloom with bunches of flowers.

3760 வண்ணம் மணி மாட நல் நாவாய் உள்ளானைத்
திண்ணம் மதிள் தென் குருகூர்ச் சடகோபன்
பண் ஆர் தமிழ் ஆயிரத்து இப் பத்தும் வல்லார்
மண் ஆண்டு மணம் கமழ்வர் மல்லிகையே (11)
3760. Saḍagopan of flourishing southern Thirukuruhur
filled with palaces studded with precious jewels
and surrounded by strong walls
composed a thousand musical Tamil pasurams.
If devotees learn and recite these ten poems
they will rule the earth for many years
and their fame will spread like the fragrance of jasmine.
------------

திருவாய்மொழி ஒன்பதாம் பத்து (ஒன்பதாம் திருமொழி, 3761-3771)
தலைவி மாலைப்பொழுது கண்டு தனது ஆற்றாமையால் இரங்கிக் கூறல்

3761 மல்லிகை கமழ் தென்றல் ஈரும் ஆலோ
வண் குறிஞ்சி இசை தவரும் ஆலோ
செல் கதிர் மாலையும் மயக்கும் ஆலோ
செக்கர் நல் மேகங்கள் சிதைக்கும் ஆலோ
அல்லி அம் தாமரைக் கண்ணன் எம்மான்
ஆயர்கள் ஏறு அரி ஏறு எம் மாயோன்
புல்லிய முலைகளும் தோளும் கொண்டு
புகலிடம் அறிகிலம் தமியம் ஆலோ (1)
3761. She says,
"The breeze with its fragrance of jasmine
increases the pain of my love.
The beautiful Kurunji music hurts my ears.
The evening when the sun sets with red rays makes me dizzy.
The beautiful red clouds kill me.
My dear lotus-eyed Kaṇṇan, the bull among the cowherds,
the Maayon, the heroic lion, embraced my breasts and arms.
Now I am lonely and do not know where I will find refuge."

3762 புகலிடம் அறிகிலம் தமியம் ஆலோ
புலம்புறு மணி தென்றல் ஆம்பல் ஆலோ
பகல் அடு மாலை வண் சாந்தம் ஆலோ
பஞ்சமம் முல்லை தண் வாடை ஆலோ
அகல் இடம் படைத்து இடந்து உண்டு உமிழ்ந்து
அளந்து எங்கும் அளிக்கின்ற ஆயன் மாயோன்
இகலிடத்து அசுரர்கள் கூற்றம் வாரான்
இனி இருந்து என் உயிர் காக்கும் ஆறு என்? (2)
3762. She says,
"I am lonely and I do not know where I will find refuge.
The lovely breeze makes me prattle and suffer.
The evening when the sun sets
and cooling sandal paste both make me hot.
The music of the panchama raga
and the fragrance of jasmine make me suffer.
Maayon, the cowherd, created this wide world,
split it open when he took the form of a boar,
swallowed it, spit it out and measured it.
He gives his grace to all.
When the Asurans come to fight with him he is Yama for them.
He doesn’t come to see me. Why do I keep on living?"

3763 இனி இருந்து என் உயிர் காக்கும் ஆறு என்?
இணை முலை நமுக நுண் இடை நுடங்க
துனி இரும் கலவிசெய்து ஆகம் தோய்ந்து
துறந்து எம்மை இட்டு அகல் கண்ணன் கள்வன்
தனி இளம் சிங்கம் எம் மாயன் வாரான்
தாமரைக் கண்ணும் செவ்வாயும் நீலப்
பனி இரும் குழல்களும் நான்கு தோளும்
பாவியேன் மனத்தே நின்று ஈரும் ஆலோ (3)
3763. She says,
"Why do I keep on living?
The thief Kaṇṇan embraced my chest,
pressing my breasts and making my small waist tremble.
He loved me dearly and left me.
A young lion, he, Maayan, does not return.
His lotus eyes, red mouth, dark handsome hair
and his four arms stay in my mind and make me suffer.
I am pitiful."

3764 பாவியேன் மனத்தே நின்று ஈரும் ஆலோ
வாடை தண் வாடை வெவ் வாடை ஆலோ
மேவு தண் மதியம் வெம் மதியம் ஆலோ
மென் மலர்ப் பள்ளி வெம் பள்ளி ஆலோ
தூவி அம் புள் உடைத் தெய்வ வண்டு
துதைந்த எம் பெண்மை அம் பூ இது ஆலோ
ஆவியின் பரம் அல்ல வகைகள் ஆலோ
யாமுடை நெஞ்சமும் துணை அன்று ஆலோ (4)
3764. She says,
"All his forms stay in my mind and give me pain.
The cool wind blows and makes me hot.
The cool moon rises and is hot for me.
My bed, spread with soft flowers, is hot.
He came and took my chastity
like a divine bee with pure wings that loves flowers.
My life is not in my hands.
My heart does not help me and makes me suffer."

3765 யாமுடை நெஞ்சமும் துணை அன்று ஆலோ
ஆ புகு மாலையும் ஆகின்று ஆலோ
யாமுடை ஆயன் தன் மனம் கல் ஆலோ
அவனுடைத் தீம் குழல் ஈரும் ஆலோ
யாமுடைத் துணை என்னும் தோழிமாரும்
எம்மில் முன் அவனுக்கு மாய்வர் ஆலோ
யாமுடை ஆர் உயிர் காக்குமாறு என்?
அவனுடை அருள்பெறும் போது அரிதே (5)
3765. She says,
"My heart does not help me, it only troubles me.
The evening when the cows return home is painful for me.
Is the heart of the cowherd I love a stone?
The sweet music of his flute hurts me.
My friends are my only help and they worry for me.
How can I protect my dear life?
It is hard to receive his grace
but that is be the only thing that will help me."

3766 அவனுடை அருள்பெறும் போது அரிதால்
அவ் அருள் அல்லன அருளும் அல்ல
அவன் அருள் பெறும் அளவு ஆவி நில்லாது
அடு பகல் மாலையும் நெஞ்சும் காணேன்
சிவனொடு பிரமன் வண் திருமடந்தை
சேர் திரு ஆகம் எம் ஆவி ஈரும்
எவன் இனிப் புகும் இடம்? எவன் செய்கேனோ?
ஆருக்கு என் சொல்லுகேன்? அன்னைமீர்காள் (6)
3766. She says,
" It is hard to get his grace.
Any other grace but his is not really grace.
Unless I receive his grace my soul will not join him.
My heart cannot bear the hot sun and the evening.
His divine body where Shiva, Brahma
and the beautiful Lakshmi stay attracts my life.
O mothers, where will I go to find a refuge?
What should I do?
To whom should I tell my pain?"

3767 ஆருக்கு என் சொல்லுகேன்? அன்னைமீர்காள்
ஆர் உயிர் அளவு அன்று இக் கூர் தண் வாடை
கார் ஒக்கும் மேனி நம் கண்ணன் கள்வம்
கவர்ந்த அத் தனி நெஞ்சம் அவன் கணஃதே
சீர் உற்ற அகில் புகை யாழ் நரம்பு
பஞ்சமம் தண் பசும் சாந்து அணைந்து
போர் உற்ற வாடை தண் மல்லிகைப்பூப்
புது மணம் முகந்துகொண்டு எறியும் ஆலோ (7)
3767. She says,
"O mothers, to whom can I tell how I suffer from love?
What should I say? My life is almost over.
The dark cloud-colored Kaṇṇan
has captured my dear heart and it has gone to him.
The breeze that carries fresh fragrance
with the the smoke of incense sticks,
the panchamam music from the yaaz,
the fragrance of cool fresh sandal paste,
the smell of beautiful jasmine—
all come and seem to fight me."

3768 புது மணம் முகந்து கொண்டு எறியும் ஆலோ
பொங்கு இள வாடை புன் செக்கர் ஆலோ
அது மணந்து அகன்ற நம் கண்ணன் கள்வம்
கண்ணனில் கொடிது இனி அதனில் உம்பர்
மது மண மல்லிகை மந்தக் கோவை
வண் பசும் சாந்தினில் பஞ்சமம் வைத்து
அது மணந்து இன் அருள் ஆய்ச்சியர்க்கே
ஊதும் அத் தீம் குழற்கே உய்யேன் நான் (8)
3768. She says,
"The breeze carries fresh fragrance and overwhelms me.
The cool young wind is like a red fire for me.
Our Kaṇṇan came, loved us and left like a thief.
His naughty deeds are terrible.
The fragrance of new jasmine dripping with honey,
the gentle breeze, sandal paste,
music in the panchamam raga all make me suffer.
That thief gives his grace
and plays sweet music on his flute for the cowherd girls.
I cannot hear it and survive."

3769 ஊதும் அத் தீம் குழற்கே உய்யேன் நான்
அது மொழிந்து இடை இடை தன் செய் கோலத்
தூது செய் கண்கள் கொண்டு ஒன்று பேசி
தூ மொழி இசைகள் கொண்டு ஒன்று நோக்கி
பேதுறு முகம்செய்து நொந்து நொந்து
பேதை நெஞ்சு அறவு அறப் பாடும் பாட்டை
யாதும் ஒன்று அறிகிலம் அம்ம அம்ம
மாலையும் வந்தது மாயன் வாரான் (9)
3769. She says,
"I cannot hear that sweet music and survive.
When he plays on his flute, he speaks to us as he plays.
He send his eyes as messengers to say something to us.
He plays his music as if he is talking to the cowherd girls.
He makes many faces. I cannot imagine
how much the cowherd girls’ innocent hearts have suffered.
The evening has come but Maayan has not yet come."

3770 மாலையும் வந்தது மாயன் வாரான்
மா மணி புலம்ப வல் ஏறு அணைந்த
கோல நல் நாகுகள் உகளும் ஆலோ
கொடியன குழல்களும் குழறும் ஆலோ
வால் ஒளி வளர் முல்லை கருமுகைகள்
மல்லிகை அலம்பி வண்டு ஆலும் ஆலோ
வேலையும் விசும்பில் விண்டு அலறும் ஆலோ
என் சொல்லி உய்வன் இங்கு அவனை விட்டே? (10)
3770. She says,
"The evening has come but that Maayan has not.
The bulls with their large bells have reached home.
The beautiful cows that saw their bulls jump in joy have come.
The music of the flute makes me prattle on.
Bees sing and fly around thriving jasmine and mullai buds.
The ocean looks at the sky and roars.
He has left me.
What can I say to survive now that he has left me?"

3771 அவனைவிட்டு அகன்று உயிர் ஆற்றகில்லா
அணி இழை ஆய்ச்சியர் மாலைப் பூசல்
அவனை விட்டு அகல்வதற்கே இரங்கி
அணி குருகூர்ச் சடகோபன் மாறன்
அவனி உண்டு உமிழ்ந்தவன்மேல் உரைத்த
ஆயிரத்துள் இவை பத்தும் கொண்டு
அவனியுள் அலற்றி நின்று உய்ம்மின் தொண்டீர்
அச் சொன்ன மாலை நண்ணித் தொழுதே (11)
3771. Saḍagopan Maaṛan of beautiful Thirukuruhur
composed a thousand pasurams on the god
who swallowed all the seven worlds and spit them out,
describing how the cowherd girls felt sad when he left them.
Ornamented with beautiful jewels,
they could not bear separation from Kaṇṇan
and felt they could not live.
O devotees, learn these ten pasurams, recite them
and worship him and you will be saved.
--------------

திருவாய்மொழி ஒன்பதாம் பத்து (பத்தாம் திருமொழி, 3772-3782)
திருக்கண்ணபுரம் சேருமாறு பிறருக்கு உபதேசம் செய்தல் (திருக்கண்ணபுரம்)

3772 மாலை நண்ணித் தொழுது எழுமினோ வினை கெட
காலை மாலை கமல மலர் இட்டு நீர்
வேலை மோதும் மதிள் சூழ் திருக் கண்ணபுரத்து
ஆலின்மேல் ஆல் அமர்ந்தான் அடி இணைகளே (1)
3772. Worship in the evening to remove
the results of your karma.
In the morning and evening place lotus flowers
at the feet of the god and worship him.
He slept on a banyan leaf
and he is the god of Thirukkaṇṇapuram
surrounded with walls
where the ocean waves come and break.


3773 கள் அவிழும் மலர் இட்டு நீர் இறைஞ்சுமின்
நள்ளி சேரும் வயல் சூழ் கிடங்கின் புடை
வெள்ளி ஏய்ந்த மதிள் சூழ் திருக் கண்ணபுரம்
உள்ளி நாளும் தொழுது எழுமினோ தொண்டரே (2)
3773. Worship the god with flowers dripping with honey.
O devotees, every morning when you get up
worship the feet of the god of Thirukaṇṇapuram
surrounded by tall walls that touch the stars
where crabs swim in the water in the fields.

3774 தொண்டர் நும் தம் துயர் போக நீர் ஏகமாய்
விண்டு வாடா மலர் இட்டு நீர் இறைஞ்சுமின்
வண்டு பாடும் பொழில் சூழ் திருக்கண்ணபுரத்து
அண்ட வாணன் அமரர் பெருமானையே (3)
3774. O devotees, pour water,
place fresh blooming flowers at the feet of the god
and worship him and he will remove your sorrows.
He is the god of the gods of Thirukkaṇṇapuram
surrounded by groves where bees sing.

3775 மானை நோக்கி மடப் பின்னை தன் கேள்வனை
தேனை வாடா மலர் இட்டு நீர் இறைஞ்சுமின்
வானை உந்தும் மதிள் சூழ் திருக்கண்ணபுரம்
தான் நயந்த பெருமான் சரண் ஆகுமே (4)
3775. He is the beloved of the beautiful doe-eyed Nappinai.
He is as sweet as honey—worship him,
pouring water and placing fresh flowers at this feet.
He is the god of Thirukkaṇṇapuram
surrounded by walls that reach the sky.
He loves to stay in Thirukannapuram
and his feet are the refuge for all his devotees.

3776 சரணம் ஆகும் தன தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம்
மரணம் ஆனால் வைகுந்தம் கொடுக்கும் பிரான்
அரண் அமைந்த மதிள் சூழ் திருக்கண்ணபுரத்
தரணியாளன் தனது அன்பர்க்கு அன்பு ஆகுமே (5)
3776. He loves all devotees who approach his feet.
He gives moksha in Vaikuṇḍam to them
when they leave this world.
He is the god of Thirukannapuram
surrounded with strong fort-like walls.
He is the friend of those who love him.

3777 அன்பன் ஆகும் தன தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம்
செம் பொன் ஆகத்து அவுணன் உடல் கீண்டவன்
நன் பொன் ஏய்ந்த மதிள் சூழ் திருக்கண்ணபுரத்து
அன்பன் நாளும் தன மெய்யர்க்கு மெய்யனே (6)
3777. If devotees approach his feet, he becomes their friend.
He split open the chest of the Asuran Hiranyan
that was as strong as pure gold.
He is a dear friend and he is the god in Thirukkaṇṇapuram
surrounded by shining walls covered with gold.
If devotees believe in him, he is real for them.

3778 மெய்யன் ஆகும் விரும்பித் தொழுவார்க்கு எல்லாம்
பொய்யன் ஆகும் புறமே தொழுவார்க்கு எல்லாம்
செய்யில் வாளை உகளும் திருக்கண்ணபுரத்து
ஐயன் ஆகத்து அணைப்பார்கட்கு அணியனே (7)
3778. If devotees believe in him and worship him,
he is real for them.
If anyone worships him without true devotion,
he is not real for them.
The god of Thirukaṇṇapuram
where vaalai fish frolic in the fields
is near to those who embrace him in their hearts.

3779 அணியன் ஆகும் தன தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம்
பிணியும் சாரா பிறவி கெடுத்து ஆளும்
மணி பொன் ஏய்ந்த மதிள் சூழ் திருக்கண்ணரம்
பணிமின் நாளும் பரமேட்டி தன் பாதமே (8)
3779. If devotees approach his feet every day
he will remove their sicknesses
and give his grace so they will not be born again.
Bow to the feet of the highest lord of heaven
of Thirukkaṇṇapuram
surrounded by walls studded with precious stones
and covered with gold.

3780 பாதம் நாளும் பணிய தணியும் பிணி
ஏதம் சாரா எனக்கேல் இனி என்குறை?
வேத நாவர் விரும்பும் திருக்கண்ணபுரத்து
ஆதியானை அடைந்தார்க்கு அல்லல் இல்லையே (9)
3780. Your sicknesses will go away if you worship
the feet of the lord every day.
I will not have trouble in my life.
There is nothing for me to worry about.
People will have no trouble
if they have taken refuge in the ancient lord
of Thirukaṇṇapuram where the Brahmins
recite the Vedas and live happily.

3781 இல்லை அல்லல் எனக்கேல் இனி என் குறை?
அல்லி மாதர் அமரும் திருமார்பினன்
கல்லில் ஏய்ந்த மதிள் சூழ் திருக்கண்ணபுரம்
சொல்ல நாளும் துயர் பாடு சாராவே (10)
3781. I will have no trouble in my life.
There is nothing for me to worry about.
Lakshmi abides on a lotus and stays on his chest.
If devotees every day praise Thirukkaṇṇapuram
surrounded by stone walls
they will have no trouble in their lives.

3782 பாடு சாராவினை பற்று அற வேண்டுவீர்
மாடம் நீடு குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்
பாடலான தமிழ் ஆயிரத்துள் இப்பத்தும்
பாடி ஆடிப் பணிமின் அவன் தாள்களே (11)
3782. Saḍagopan from Thirukuruhur filled with tall palaces
composed a thousand Tamil pasurams.
If you want to be without trouble and remove your karma
sing these ten pasurams
and dance and worship his feet.
-------------

திருவாய்மொழி பத்தாம் பத்து (3783-3892)
Divyaprabandham -Thiruvaymozhi - Pattaam Pathu 3783 - 3892

திருவாய்மொழி பத்தாம் பத்து (முதல் திருமொழி, 3783-3793)
திருமோகூர்ப் பெருமானைச் சரணம் அடைந்து தாம் பரமபதம்
அடையக் கருதியதை ஆழ்வார் அருளிச்செய்தல் (திருமோகூர்)

3783 தாள தாமரைத் தடம் அணி வயல் திருமோகூர்
நாளும் மேவி நன்கு அமர்ந்து நின்று அசுரரைத் தகர்க்கும்
தோளும் நான்கு உடைச் சுரி குழல் கமலக் கண் கனி வாய்க்
காளமேகத்தை அன்றி மற்றொன்று இலம் கதியே (1)
3783. He has the color of a dark cloud,
a mouth sweet as a fruit, lotus eyes, curly hair and four arms.
He destroys the Asurans.
He stays happily always in Thirumogur
surrounded by flourishing fields and ponds
blooming with lotuses on stalks.
I have no refuge but the dark cloud-colored god.

3784 இலம் கதி மற்றொன்று எம்மைக்கும் ஈன் தண் துழாயின்
அலங்கல் அம் கண்ணி ஆயிரம் பேர் உடை அம்மான்
நலம் கொள் நான்மறை வாணர்கள் வாழ் திருமோகூர்
நலம் கழல் அவன் அடி நிழல் தடம் அன்றி யாமே (2)
3784. My father, the god, has a thousand names
and is adorned with a cool thulasi garland and precious ornaments.
He is my only refuge for all my births.
There is no help for me except the shadow of his feet
ornamented with sounding anklets.
He is the god of Thirumogur where Brahmins live
who know all the good four Vedas.

3785 அன்றி யாம் ஒரு புகலிடம் இலம் என்று என்று அலற்றி
நின்று நான்முகன் அரனொடு தேவர்கள் நாட
வென்று இம் மூவுலகு அளித்து உழல்வான் திருமோகூர்
நன்று நாம் இனி நணுகுதும் நமது இடர் கெடவே (3)
3785. Nanmuhan, Shiva and the other gods
came to you and stood before you crying,
"We have no refuge!"
He, the god of divine Thirumogur, fought
and conquered all the enemies of the gods
and protected the three worlds and saved them.
We will go to Thirumogur
and our troubles will be removed.

3786 இடர் கெட எம்மைப் போந்து அளியாய் என்று என்று ஏத்தி
சுடர் கொள் சோதியைத் தேவரும் முனிவரும் தொடர
படர் கொள் பாம்பு அணைப் பள்ளி கொள்வான் திருமோகூர்
இடர் கெட அடி பரவுதும் தொண்டீர்! வம்மினே (4)
3786. The gods and sages went to the lord
shining as a bright light and praised him, saying,
"Give us your grace and remove our troubles!"
and he removed their troubles.
O devotees, come,
our god sleeps on the snake bed in Thirmogur.
Let us go there and worship him
and our troubles will go away.

3787 தொண்டீர் வம்மின் நம் சுடர் ஒளி ஒரு தனி முதல்வன்
அண்டம் மூவுலகு அளந்தவன் அணி திருமோகூர்
எண் திசையும் ஈன் கரும்பொடு பெரும் செந்நெல் விளையக்
கொண்ட கோயிலை வலஞ்செய்து இங்கு ஆடுதும் கூத்தே (5)
3787. O devotees, come.
He, the first ancient lord, shining like a bright light,
measured all the three worlds and the sky.
He is the god of the temple in beautiful Thirumogur
where abundant sugarcane and good paddy grow.
Let us go there, circle the temple,
worship the lord and dance the kuthu dance.

3788 கூத்தன் கோவலன் குதற்று வல் அசுரர்கள் கூற்றம்
ஏத்தும் நங்கட்கும் அமரர்க்கும் முனிவர்க்கும் இன்பன்
வாய்த்த தண் பணை வள வயல் சூழ் திருமோகூர்
ஆத்தன் தாமரை அடி அன்றி மற்று இலம் அரணே (6)
3788. He dances the kuthu dance.
He grazes the cows.
He is Yama for the Asurans and destroys them all.
He is a joy for sages, gods and those who praise him.
He is the god of Thirumogur surrounded
with flourishing cool fields and water ponds.
There is no protection except the lotus feet of the god, the friend of all.

3789 மற்று இலம் அரண் வான் பெரும் பாழ் தனி முதலாச்
சுற்றும் நீர் படைத்து அதன் வழித் தொல் முனி முதலா
முற்றும் தேவரோடு உலகுசெய்வான் திருமோகூர்
சுற்றி நாம் வலஞ் செய்ய நம் துயர் கெடும் கடிதே (7)
3789. We have no protection but him.
He created the sky, the wide worlds
and the oceans around them.
He created the ancient sages and other gods.
He, the creator of all the world,
stays in beautiful divine Thirumogur.
If we go there and circle the temple
all our troubles will swiftly disappear.

3790 துயர் கெடும் கடிது அடைந்து வந்து அடியவர் தொழுமின்
உயர் கொள் சோலை ஒண் தடம் அணி ஒளி திருமோகூர்
பெயர்கள் ஆயிரம் உடைய வல் அரக்கர் புக்கு அழுந்த
தயரதன் பெற்ற மரகத மணித் தடத்தினையே (8)
3790. O devotees, come and worship him
and all your troubles will swiftly disappear.
He has a thousand names.
He destroys the strong Asurans.
Worship the son of Dasarathan
shining like a precious emerald
of beautiful Thirumogur
surrounded by rich ponds and tall groves.


3791 மணித் தடத்து அடி மலர்க் கண்கள் பவளச் செவ்வாய்
அணிக் கொள் நால் தடம் தோள் தெய்வம் அசுரரை என்றும்
துணிக்கும் வல் அரட்டன் உறை பொழில் திருமோகூர்
நணித்து நம்முடை நல் அரண் நாம் அடைந்தனமே (9)
3791. The divine god, the king, has beautiful feet,
lotus eyes, a mouth red as coral
and four large ornamented arms.
He destroyed the strong Asurans.
Thirumogur surrounded by blooming groves is near.
Let us go there and gain good protection.

3792 நாம் அடைந்த நல் அரண் நமக்கு என்று நல் அமரர்
தீமை செய்யும் வல் அசுரரை அஞ்சிச் சென்று அடைந்தால்
காம ரூபம் கொண்டு எழுந்து அளிப்பான் திருமோகூர்
நாமமே நவின்று எண்ணுமின் ஏத்துமின் நமர்காள் (10)
3792. O devotees,
when the Asurans afflicted the gods with troubles
they were afraid, went to our lord and asked for help.
He took any form that he desired and showed them his grace.
Think only of the many names of the god
of Thirumogur, recite them and praise him.

3793 ஏத்துமின் நமர்காள் என்று தான் குடம் ஆடு
கூத்தனைக் குருகூர்ச் சடகோபன் குற்றேவல்கள்
வாய்த்த ஆயிரத்துள் இவை வண் திருமோகூர்க்கு
ஈத்த பத்து இவை ஏத்த வல்லார்க்கு இடர் கெடுமே (11)
3793. Saḍagopan of Thirukuruhur
composed a thousand pasurams
on the lord who danced on a pot, saying ,
"O devotees, praise him!"
Those who are able to recite these ten pasurams
on the god of flourishing Thirumogur
will have no trouble in their lives.
----------

திருவாய்மொழி பத்தாம் பத்து (இரண்டாம் திருமொழி, 3794-3804)
திருவனந்தபுரத்தைச் சேர்ந்தால் பரமபதத்திற் போலத் தொண்டு
செய்யலாம் என்று கூறுதல் (திருவனந்தபுரம்)

3794 கெடும் இடர் ஆய எல்லாம் கேசவா என்ன நாளும்
கொடுவினை செய்யும் கூற்றின் தமர்களும் குறுககில்லார்
விடம் உடை அரவில் பள்ளி விரும்பினான் சுரும்பு அலற்றும்
தடம் உடை வயல் அனந்தபுரநகர் புகுதும் இன்றே (1)
3794. If you say, "Kesavan!" all your troubles will disappear.
The cruel messengers of Yama will not be able to approach you.
Today itself let us go to Anandapuram surrounded by fields
and ponds where surumbu bees sing.
Let us praise Maayan, our god who likes to sleep on the snake bed.

3795 இன்று போய்ப் புகுதிராகில் எழுமையும் ஏதம் சாரா
குன்று நேர் மாடம் மாடே குருந்து சேர் செருந்தி புன்னை
மன்று அலர் பொழில் அனந்தபுரநகர் மாயன் நாமம்
ஒன்றும் ஓர் ஆயிரமாம் உள்ளுவார்க்கு உம்பர் ஊரே (2)
3795. If you go to Anandapuram
you will have no trouble for all your seven births.
It is a place filled with mountain-like palaces and groves
where kurundu, cherundi and punnai flowers bloom in the courtyards.
If devotees think of even one of the thousand names
of the god Maayan of that place they will reach the gods’ world.

3796 ஊரும் புள் கொடியும் அஃதே உலகு எல்லாம் உண்டு உமிழ்ந்தான்
சேரும் தண் அனந்தபுரம் சிக்கெனப் புகுதிராகில்
தீரும் நோய் வினைகள் எல்லாம் திண்ணம் நாம் அறியச் சொன்னோம்
பேரும் ஓர் ஆயிரத்துள் ஒன்று நீர் பேசுமினே (3)
3796. He rides on a eagle and carries an eagle flag
and he swallowed all the worlds and spat them out.
If you go to rich Anandapuram at once and worship the god
all the troubles from your bad karma will disappear.
I want you to realize that this is certain.
Praise one of the thousand names of the lord.

3797 பேசுமின் கூசம் இன்றி பெரிய நீர் வேலை சூழ்ந்து
வாசமே கமழும் சோலை வயல் அணி அனந்தபுரம்
நேசம் செய்து உறைகின்றானை நெறிமையால் மலர்கள் தூவி
பூசனை செய்கின்றார்கள் புண்ணியம் செய்தவாறே (4)
3797. The devotees with much good karma
sprinkle flowers and, without holding back, worship
the god of beautiful Anandapuram
surrounded with fields and fragrant groves
and the ocean with its abundant water.

3798 புண்ணியம் செய்து நல்ல புனலொடு மலர்கள் தூவி
எண்ணுமின் எந்தை நாமம் இப் பிறப்பு அறுக்கும் அப்பால்
திண்ணம் நாம் அறியச் சொன்னோம் செறி பொழில் அனந்தபுரத்து
அண்ணலார் கமல பாதம் அணுகுவார் அமரர் ஆவார் (5)
3798. Do good karma, sprinkle flowers with good water
and think of the names of our father.
That will remove your births—this is certain.
I am telling you so that you will know.
If devotees approach and worship the lotus feet
of the highest god of Anandapuram surrounded by thick groves,
they will join the gods in the sky.

3799 அமரராய்த் திரிகின்றார்கட்கு ஆதி சேர் அனந்தபுரத்து
அமரர் கோன் அர்ச்சிக்கின்று அங்கு அகப் பணி செய்வர் விண்ணோர்
நமர்களோ சொல்லக் கேள்மின் நாமும் போய் நணுகவேண்டும்
குமரனார் தாதை துன்பம் துடைத்த கோவிந்தனாரே (6)
3799. The king of the gods gives his grace
in everlasting Anandapuram to the gods of the sky
who have come there, wander and perform worship for the lord.
O devotees, listen to what I say.
We should go and approach Govindan.
He took away the trouble of Shiva, the father of Kumaran.

3800 துடைத்த கோவிந்தனாரே உலகு உயிர் தேவும் மற்றும்
படைத்த எம் பரம மூர்த்தி பாம்பு அணைப் பள்ளி கொண்டான்
மடைத்தலை வாளை பாயும் வயல் அணி அனந்தபுரம்
கடைத்தலை சீய்க்கப்பெற்றால் கடுவினை களையலாமே (7)
3800. Govindan removes the troubles of his devotees.
The highest god sleeps on a snake bed
and created all the creatures of the world and the gods.
If we go and sweep the front of the temple
in beautiful Anandapuram surrounded by fields
where vaalai fish frolic in the streams
all our bad karma will go away.


3801 கடுவினை களையலாகும் காமனைப் பயந்த காளை
இடவகை கொண்டது என்பர் எழில் அணி அனந்தபுரம்
படம் உடை அரவில் பள்ளி பயின்றவன் பாதம் காண
நடமினோ நமர்கள் உள்ளீர்! நாம் உமக்கு அறியச் சொன்னோம். (8)
3801. O devotees,
go to see the feet of the strong bull-like god
in beautiful Anandapuram where he sleeps on a snake bed
and your bad karma will go away.
It is the place of the god, the father of Kama.
O devotees, I want you to know this.

3802 நாம் உமக்கு அறியச் சொன்ன நாள்களும் நணிய ஆன
சேமம் நன்கு உடைத்துக் கண்டீர் செறி பொழில் அனந்தபுரம்
தூமம் நல் விரை மலர்கள் துவள் அற ஆய்ந்துகொண்டு
வாமனன் அடிக்கு என்று ஏத்த மாய்ந்து அறும் வினைகள் தாமே. (9)
3802. Gather fresh fragrant flowers to sprinkle
on the feet of our god Vamanan
and put out incense and worship his feet.
Go to Anandapuram surrounded by thick blooming groves
and worship the lord.
All your karma will go away.
I have been saying this for a long time.
There is only a little time left.

3803 மாய்ந்து அறும் வினைகள் தாமே மாதவா என்ன நாளும்
ஏய்ந்த பொன் மதிள் அனந்தபுரநகர் எந்தைக்கு என்று
சாந்தொடு விளக்கம் தூபம் தாமரை மலர்கள் நல்ல
ஆய்ந்து கொண்டு ஏத்த வல்லார் அந்தம் இல் புகழினாரே (10)
3803. If you worship every day saying,
"Madhava!" your karma will be destroyed.
Gather faultless lotus flowers, incense, sandal paste
and lamps and take them to worship our father,
the god of Anandapuram surrounded by golden walls.
If devotees go there and worship the lord
they will have endless fame.

3804 அந்தம் இல் புகழ் அனந்தபுரநகர் ஆதி தன்னைக்
கொந்து அலர் பொழில் குருகூர் மாறன் சொல் ஆயிரத்துள்
ஐந்தினோடு ஐந்தும் வல்லார் அணைவர் போய் அமர் உலகில்
பைந்தொடி மடந்தையர் தம் வேய் மரு தோள் இணையே (11)
3804. Saḍagopan of Thirukurugur
surrounded by groves with bunches of blooming flowers
composed a thousand pasurams on the ancient god
of Anandapuram that has endless fame.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will go to the world of the gods and enjoy women
who have bamboo-like arms and beautiful bangles.
----------

திருவாய்மொழி பத்தாம் பத்து (மூன்றாம் திருமொழி, 3805-3815)
ஆநிரை மேய்க்கச் சென்றால் பிரிவாற்றி இரோம் என்று போக்கைத்
தவிர்க்குமாறு ஆய்ச்சியர் கண்ணனை வேண்டுதல்

3805 வேய் மரு தோள் இணை மெலியும் ஆலோ
மெலிவும் என் தனிமையும் யாதும் நோக்காக்
காமரு குயில்களும் கூவும் ஆலோ
கண மயில் அவை கலந்து ஆலும் ஆலோ
ஆ மருவு இன நிரை மேய்க்க நீ போக்கு
ஒரு பகல் ஆயிரம் ஊழி ஆலோ
தாமரைக் கண்கள்கொண்டு ஈர்தி ஆலோ
தகவிலை தகவிலையே நீ கண்ணா (1)
3805. She says,
"My bamboo-like arms have become thin.
The lovely cuckoo birds keep on cooing.
They do not understand
how I have grown thin and how lonely I am.
The beautiful peacocks hear the cuckoos and dance,
yet you go to graze the cattle.
For me one day passes like a thousand eons.
You attract us with your lotus eyes.
O Kaṇṇan, this is not fair, it isn’t fair."

3806 தகவிலை தகவிலையே நீ கண்ணா
தட முலை புணர்தொறும் புணர்ச்சிக்கு ஆராச்
சுகவெள்ளம் விசும்பு இறந்து அறிவை மூழ்கச்
சூழ்ந்து அது கனவு என நீங்கி ஆங்கே
அக உயிர் அகம் அகம்தோறும் உள் புக்கு
ஆவியின் பரம் அல்ல வேட்கை அந்தோ
மிக மிக இனி உன்னைப் பிரிவை ஆமால்
வீவ நின் பசு நிரை மேய்க்கப் போக்கே (2)
3806. She says,
"O Kaṇṇan, this is not fair, it isn’t fair.
Whenever you embraced me my joy increased like a flood
and I couldn’t think of anything.
Afterwards, I felt it was only a dream.
Joy entered my heart more and more,
O god, it was more than the joy of entering moksha.
When you go to graze the cows
I cannot bear to be apart from you."

3807 வீவன் நின் பசு நிரை மேய்க்கப் போக்கு
வெவ்வுயிர் கொண்டு எனது ஆவி வேமால்
யாவரும் துணை இல்லை யான் இருந்து உன்
அஞ்சன மேனியை ஆட்டம் காணேன்
போவது அன்று ஒரு பகல் நீ அகன்றால்
பொரு கயல் கண் இணை நீரும் நில்லா
சாவது இவ் ஆய்க்குலத்து ஆய்ச்சியோமாய்ப்
பிறந்த இத் தொழுத்தையோம் தனிமை தானே (3)
3807. She says,
"When you go to graze the cows you take my life with you.
My heart burns and I have no help.
I am here and cannot see your body that is dark as kohl.
Even though you go for only one day I feel like it is an eon.
The tears do not stop from my eyes, shaped like fighting fish.
We were born as cowherd women and we are like slaves.
We are lonely."

3808 தொழுத்தையோம் தனிமையும் துணை பிரிந்தார்
துயரமும் நினைகிலை கோவிந்தா நின்
தொழுத்தனில் பசுக்களையே விரும்பி
துறந்து எம்மை இட்டு அவை மேய்க்கப் போதி
பழுத்த நல் அமுதின் இன் சாற்று வெள்ளம்
பாவியேன் மனம் அகம்தோறும் உள்புக்கு
அழுத்த நின் செங்கனி வாயின் கள்வப்
பணிமொழி நினைதொறும் ஆவி வேமால் (4)
3808. She says,
"O Govindan, we are lonely.
We are separated from you and you don’t think of us.
You like to graze the cows, taking them with you
and leaving us here alone.
Your words that are as sweet as ripe fruits
enter my heart like a flood of juice flowing from those fruits.
My heart burns when I think of the tender cheating words
that come from your red mouth that is as sweet as nectar.
I am pitiful."

3809 பணிமொழி நினைதொறும் ஆவி வேமால்
பகல் நிரை மேய்க்கிய போய கண்ணா
பிணி அவிழ் மல்லிகை வாடை தூவ
பெரு மத மாலையும் வந்தின்று ஆலோ
மணி மிகு மார்பினில் முல்லைப்போது என்
வன முலை கமழ்வித்து உன் வாய் அமுதம் தந்து
அணி மிகு தாமரைக் கையை அந்தோ!
அடிச்சியோம் தலைமிசை நீ அணியாய் (5)
3809. She says,
"Whenever I think of your sweet words my heart burns.
O Kaṇṇan, you went out at daytime to graze the cows.
The jasmine buds that bloom spread fragrance in the wind.
The terrible evening that fights with me arrives.
Come and embrace our beautiful breasts with your ornamented chest
that spreads the jasmine smell of your garlands.
Give us the nectar from your mouth.
Put your lovely lotus hands on our heads to adorn them."

3810 அடிச்சியோம் தலைமிசை நீ அணியாய்
ஆழி அம் கண்ணா உன் கோலப் பாதம்
பிடித்து அது நடுவு உனக்கு அரிவையரும்
பலர் அது நிற்க எம் பெண்மை ஆற்றோம்
வடித்தடம் கண் இணை நீரும் நில்லா
மனமும் நில்லா எமக்கு அது தன்னாலே
வெடிப்பு நின் பசு நிரை மேய்க்கப் போக்கு
வேம் எமது உயிர் அழல் மெழுகில் உக்கே (6)
3810. She says,
"Put your lovely lotus hands on our heads to adorn them.
O Kaṇṇan, you carry a beautiful discus.
There are many girls who want to rub your feet gently.
I cannot bear the love I have for you.
The tears from my wide pretty eyes do not stop.
My mind does not stop loving you.
We suffer all day when you go to graze the cows.
My life melts like wax in fire."

3811 வேம் எமது உயிர் அழல் மெழுகில் உக்கு
வெள் வளை மேகலை கழன்று வீழ
தூ மலர்க் கண் இணை முத்தம் சோர
துணை முலை பயந்து என தோள்கள் வாட
மா மணி வண்ணா உன் செங்கமல
வண்ண மெல் மலர் அடி நோவ நீ போய்
ஆ மகிழ்ந்து உகந்து அவை மேய்க்கின்று உன்னோடு
அசுரர்கள் தலைப்பெய்யில் எவன்கொல் ஆங்கே? (7)
3811. She says,
"My life melts like wax in fire.
My precious bangles and mekalai ornament become loose.
My pretty eyes shed pearl-like tears.
The color of my breasts grows pale.
My arms become weak.
You, colored like sapphire, happily go and graze the cows
even though your soft flower-like feet hurt.
What will you do if the strong Asurans come to fight with you there?"

3812 அசுரர்கள் தலைப்பெய்யில் எவன்கொல் ஆங்கு? என்று
ஆழும் என் ஆர் உயிர் ஆன் பின் போகேல்
கசிகையும் வேட்கையும் உள்கலந்து
கலவியும் நலியும் என் கைகழியேல்
வசிசெய் உன் தாமரைக் கண்ணும் வாயும்
கைகளும் பீதக உடையும் காட்டி
ஒசிசெய் நுண் இடை இள ஆய்ச்சியர் நீ
உகக்கும் நல்லவரொடும் உழிதராயே (8)

3812. She says,
"I suffer when I think,
‘What will you do if the strong Asurans come to fight with you there?’
Don’t go behind the cows to graze them.
The love and weakness I have for you make me suffer.
Don’t leave me.
You attract us young cowherd girls with your lotus eyes,
mouth, hands and the silk clothes you wear.
Our thin waists may break if we give in to your wiles.
Give us a place with those you love."

3813 உகக்கும் நல்லவரொடும் உழிதந்து உன் தன்
திருவுள்ளம் இடர் கெடும்தோறும் நாங்கள்
வியக்க இன்புறுதும் எம் பெண்மை ஆற்றோம்
எம் பெருமான் பசு மேய்க்கப் போகேல்
மிகப் பல அசுரர்கள் வேண்டு உருவம் கொண்டு
நின்று உழிதருவர் கஞ்சன் ஏவ
அகப்படில் அவரொடும் நின்னொடு ஆங்கே
அவத்தங்கள் விளையும் என் சொல் கொள் அந்தோ (9)
3813. She says,
"We see that you wander
with the cowherd girls and are happy with them.
We wonder how they could steal your heart while we cannot.
Our dear god! Do not go to graze the cows.
Many Asurans, sent by Kamsan,
may come in different forms and hurt you.
If they catch you, you will be in danger.
Dear one, listen to what I say."

3814 அவத்தங்கள் விளையும் என் சொல் கொள் அந்தோ
அசுரர்கள் வன் கையர் கஞ்சன் ஏவ
தவத்தவர் மறுக நின்று உழிதருவர்
தனிமையும் பெரிது உனக்கு இராமனையும்
உவர்த்தலை உடன் திரிகிலையும் என்று என்று
ஊடுற என்னுடை ஆவி வேமால்
திவத்திலும் பசு நிரை மேய்ப்பு உவத்தி
செங்கனி வாய் எங்கள் ஆயர் தேவே (10)
3814. She says,
"You will be in danger. Dear one, hear what I say!
The Asurans with their powerful arms have been sent by Kamsan
and will come to give you trouble.
Even sages are terrified when they see them.
You will be alone.
You wander by yourself and don’t take your brother Balarama with you.
My heart suffers thinking how you will be in trouble.
You like to graze the cows more than you enjoy staying in the highest heaven.
You have a mouth that is sweet as a fruit.
You are the god of the cowherds."

3815 செங்கனி வாய் எங்கள் ஆயர் தேவு அத்
திருவடி திருவடிமேல் பொருநல்
சங்கு அணி துறைவன் வண் தென் குருகூர்
வண் சடகோபன் சொல் ஆயிரத்துள்
மங்கையர் ஆய்ச்சியர் ஆய்ந்த மாலை
அவனொடும் பிரிவதற்கு இரங்கி தையல்
அங்கு அவன் பசு நிரை மேய்ப்பு ஒழிப்பான்
உரைத்தன இவையும் பத்து அவற்றின் சார்வே (11)
3815. Saḍagopan, the famous poet
of flourishing southern Thirukurugur
where the seashore is filled with conches
composed a thousand pasurams worshiping the divine feet
of the god of the cowherds whose red mouth is sweet as a fruit.
These ten pasurams describe how the cowherd girls are distressed
when he goes to graze the cows and they are separated from him.
-------------

திருவாய்மொழி பத்தாம் பத்து (நான்காம் திருமொழி, 3816-3826)
ஆழ்வார் தாம் பெறக் கருதிய பக்தி பலித்தமையை அருளிச்செய்தல்

3816 சார்வே தவநெறிக்குத் தாமோதரன் தாள்கள்
கார் மேக வண்ணன் கமல நயனத்தன்
நீர் வானம் மண் எரி கால் ஆய் நின்ற நேமியான்
பேர் வானவர்கள் பிதற்றும் பெருமையனே (1)
3816. Worshiping the feet of Damodharan is the only way
to perform tapas for him.
He has the color of dark clouds and lotus eyes.
He is water, sky, earth, fire and wind and carries a discus.
He has such fame that all the gods in the sky
repeat his names and praise him.

3817 பெருமையனே வானத்து இமையோர்க்கும் காண்டற்கு
அருமையனே ஆகத்து அணையாதார்க்கு என்றும்
திரு மெய் உறைகின்ற செங்கண் மால் நாளும்
இருமை வினை கடிந்து இங்கு என்னை ஆள்கின்றானே (2)
3817. He is praised by all the gods in the sky
yet it is impossible for those gods to see him.
If devotees do not embrace him in their hearts
they will not be able to see the beautiful lotus-eyed Maal
and lovely Lakshmi on the lotus
who stays on his chest as he embraces her.
He destroyed my good and bad karma and rules me here.

3818 ஆள்கின்றான் ஆழியான் ஆரால் குறைவு உடையம்?
மீள்கின்றது இல்லை பிறவித் துயர் கடிந்தோம்
வாள் கெண்டை ஒண்கண் மடப் பின்னை தன் கேள்வன்
தாள் கண்டுகொண்டு என் தலைமேல் புனைந்தேனே (3)
3818. He carries a discus and rules all.
We will not suffer trouble from anyone.
We will not be born on this earth.
The sorrows that births give are gone.
Beautiful Nappinnai, the beloved of the lord,
has lovely eyes like shining kendai fish.
I will worship his feet and place them on my head.


3819 தலைமேல் புனைந்தேன் சரணங்கள் ஆலின்
இலைமேல் துயின்றான் இமையோர் வணங்க
மலைமேல் தான் நின்று என் மனத்துள் இருந்தானை
நிலை பேர்க்கல் ஆகாமை நிச்சித்து இருந்தேனே (4)
3819. I place his feet on my head.
He sleeps on a banyan leaf.
He stands on the Venkaṭam hills
as the gods in the sky worship him.
He stays in my heart
and I am sure that no trouble will come to me.

3820 நிச்சித்து இருந்தேன் என் நெஞ்சம் கழியாமை
கைச் சக்கரத்து அண்ணல் கள்வம் பெரிது உடையன்
மெச்சப்படான் பிறர்க்கு மெய்போலும் பொய் வல்லன்
நச்சப்படும் நமக்கு நாகத்து அணையானே (5)
3820. I am sure that he will not go away from my heart.
The highest lord carries a discus in his hand.
He is truly a thief—
no one knows what he is doing.
He tells lies as if they are truths.
He sleeps on a snake bed and is lovable.

3821 நாகத்து அணையானை நாள்தோறும் ஞானத்தால்
ஆகத்து அணைப்பார்க்கு அருள்செய்யும் அம்மானை
மாகத்து இள மதியம் சேரும் சடையானைப்
பாகத்து வைத்தான் தன் பாதம் பணிந்தேனே (6)
3821. He sleeps on a snake bed.
If devotees embrace our father in their hearts,
he gives his grace to them.
In his body, the lord keeps Shiva
who has the crescent moon
that brightens the sky in his jaṭa.
I worship the feet of the lord.

3822 பணி நெஞ்சே நாளும் பரம பரம்பரனை
பிணி ஒன்றும் சாரா பிறவி கெடுத்து ஆளும்
மணி நின்ற சோதி மதுசூதன் என் அம்மான்
அணி நின்ற செம்பொன் அடல் ஆழியானே (7)
3822. O heart,
worship the highest of the highest lords
and no sickness will come to you.
He is a shining light that destroys the births of his devotees.
He, my father, is Madhusudanan.
He is pure precious gold.
He carries a heroic discus.

3823 ஆழியான் ஆழி அமரர்க்கும் அப்பாலான்
ஊழியான் ஊழி படைத்தான் நிரை மேய்த்தான்
பாழி அம் தோளால் வரை எடுத்தான் பாதங்கள்
வாழி என் நெஞ்சே! மறவாது வாழ்கண்டாய் (8)
3823. He carries a discus in his hands.
He is beyond even all the gods of the sky.
When the world ended, only he lived,
and then he created the whole world again.
He grazed the cows.
He carried Govardhana mountain with his strong arms.
O heart, praise his feet and live without forgetting him.

3824 கண்டேன் கமல மலர்ப் பாதம் காண்டலுமே
விண்டே ஒழிந்த வினையாயின எல்லாம்
தொண்டே செய்து என்றும் தொழுது வழியொழுக
பண்டே பரமன் பணித்த பணிவகையே (9)
3824. I found the lotus feet of the lord.
As soon as I saw him all my karma was destroyed.
I worship him and live serving others always
as the highest lord has commanded us to do
from ancient times.

3825 வகையால் மனம் ஒன்றி மாதவனை நாளும்
புகையால் விளக்கால் புது மலரால் நீரால்
திசைதோறு அமரர்கள் சென்று இறைஞ்ச நின்ற
தகையான் சரணம் தமர்கட்கு ஓர் பற்றே (10)
3825. Thinking only of him in their hearts,
the gods in the sky in all the directions
worship Madhavan every day
with fragrant smoke, lamps, fresh flowers and water.
He is the only refuge for all his devotees,
the only thing they can hold on to.

3826 பற்று என்று பற்றி பரம பரம்பரனை
மல் திண் தோள் மாலை வழுதி வளநாடன்
சொல் தொடை அந்தாதி ஓர் ஆயிரத்துள் இப் பத்தும்
கற்றார்க்கு ஓர் பற்றாகும் கண்ணன் கழல் இணையே (11)
3826. Saḍagopan of the flourishing Pandyan country
composed a thousand pasurams with beautiful words
in the andadi metre on the highest of the high
whom he took as his refuge.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will reach Kaṇṇan’s ankleted feet
and he will be their refuge.
------------

திருவாய்மொழி பத்தாம் பத்து (ஐந்தாம் திருமொழி, 3827-3837)
பக்தி பண்ணும் வகைகளைத் தொகுத்துக் கூறல்

3827 கண்ணன் கழல் இணை
நண்ணும் மனம் உடையீர்
எண்ணும் திருநாமம்
திண்ணம் நாரணமே (1)
3827. O devotees
Your minds should think only of joining the feet of Kaṇṇan.
The only divine name you should think of is Naraṇan.
Trust in this and you will be taken to the feet to the god.

3828 நாரணன் எம்மான்
பார் அணங்கு ஆளன்
வாரணம் தொலைத்த
காரணன் தானே (2)
3828. He is our father Naraṇan.
He is the ruler of the earth goddess.
He killed the elephant Kuvalayabeedaam.
He is the origin of all the worlds.

3829 தானே உலகு எல்லாம்
தானே படைத்து இடந்து
தானே உண்டு உமிழ்ந்து
தானே ஆள்வானே (3)
3829. He is himself all the world.
He created the world, split it open,
swallowed it and spit it out.
He rules all the worlds.

3830 ஆள்வான் ஆழி நீர்க்
கோள்வாய் அரவு அணையான்
தாள்வாய் மலர் இட்டு
நாள்வாய் நாடீரே (4)
3830. The god sleeps on the ocean on a snake bed
and rules the world.
Place fresh flowers at his feet
and worship him every day.

3831 நாடீர் நாள்தோறும்
வாடா மலர்கொண்டு
பாடீர் அவன் நாமம்
வீடே பெறலாமே (5)
3831. Place blooming fresh flowers
every day at his feet,
worship him and recite his names
and you will reach moksha.

3832 மேயான் வேங்கடம்
காயாமலர் வண்ணன்
பேயார் முலை உண்ட
வாயான் மாதவனே (6)
3832. He has the dark color of a kayam flower.
He drank milk from the breasts of the devil Putana.
He is Madhavan
and stays in the Thiruvenkaṭam hills.

3833 மாதவன் என்று என்று
ஓத வல்லீரேல்
தீது ஒன்றும் அடையா
ஏதம் சாராவே (7)
3833. If you recite always the name of the lord saying,
"Madhavan, Madhavan!"
all your karma will disappear.
No trouble will come to you.

3834 சாரா ஏதங்கள்
நீர் ஆர் முகில் வண்ணன்
பேர் ஆர் ஓதுவார்
ஆரார் அமரரே (8)
3834. All who recite the names
of the dark cloud-colored lord
become gods in the sky.
No troubles will come to them.

3835 அமரர்க்கு அரியானை
தமர்கட்கு எளியானை
அமரத் தொழுவார்கட்கு
அமரா வினைகளே (9)
3835. The gods in the sky cannot know him
yet he is easy for his devotees to know.
If devotees worship the lord in the sky,
the results of their karma will go away.

3836 வினை வல் இருள் என்னும்
முனைகள் வெருவிப் போம்
சுனை நல் மலர் இட்டு
நினைமின் நெடியானே (10)
3836. Worship the lord Nediyaan
with beautiful flowers that have bloomed in springs.
Any good or bad karma that is like past or future darkness
will give you no trouble and disappear.

3837 நெடியான் அருள் சூடும்
படியான் சடகோபன்
நொடி ஆயிரத்து இப் பத்து
அடியார்க்கு அருள்பேறே (11)
3837. Saḍagopan, the devotee blessed by the god Neḍiyaan,
composed a thousand pasurams on the highest god.
If devotees learn and recite these,
they will have the grace of the lord.
-----------

திருவாய்மொழி பத்தாம் பத்து (ஆறாம் திருமொழி, 3838-3848)
தமக்குப் பேறு அளிக்கச் சமயம் பார்த்திருந்த பேரருளைப் பாராட்டி
ஆழ்வார் நெஞ்சுடன் கூறுதல் (திருவாட்டாறு)

3838 அருள்பெறுவார் அடியார் தம் அடியனேற்கு ஆழியான்
அருள்தருவான் அமைகின்றான் அது நமது விதிவகையே
இருள் தரு மா ஞாலத்துள் இனிப் பிறவி யான் வேண்டேன்
மருள் ஒழி நீ மட நெஞ்சே வாட்டாற்றான் அடி வணங்கே (1)
3838. I am a devotee of the devotees
who have the grace of the lord.
He carries a discus and will give his grace to me.
We will have his grace according to our fate.
I do not want births on this earth that give sorrow in life.
O ignorant heart! Don’t be confused.
Worship the feet of the lord of Thiruvaaṭṭaṛu.

3839 வாட்டாற்றான் அடி வணங்கி மா ஞாலப் பிறப்பு அறுப்பான்
கேட்டாயே மட நெஞ்சே! கேசவன் எம் பெருமானைப்
பாட்டு ஆய பல பாடி பழவினைகள் பற்று அறுத்து
நாட்டாரோடு இயல்வு ஒழிந்து நாரணனை நண்ணினமே (2)
3839. Worship the feet of the lord of Thiruvaaṭṭaaṛu
and he will remove your births on this wide earth.
O heart! Did you listen to what I say?
We sing many songs and praise our great lord Kesavan
and the results of all our karma have gone away.
We have no desire and no relationship with the world
and we have joined him.

3840 நண்ணினம் நாராயணனை நாமங்கள் பல சொல்லி
மண் உலகில் வளம் மிக்க வாட்டாற்றான் வந்து இன்று
விண் உலகம் தருவானாய் விரைகின்றான் விதிவகையே
எண்ணினவாறு ஆகா இக் கருமங்கள் என் நெஞ்சே (3)
3840. We praised his many names and approached Narayaṇan.
He has come to rich Thiruvaaṭṭaaṛu flourishing on this earth
and stayed there.
Quickly, he will give his grace to his devotees
so that they can reach moksha.
O heart! We will achieve what we want if we worship him.

3841 என் நெஞ்சத்து உள் இருந்து இங்கு இரும் தமிழ் நூல் இவை மொழிந்து
வல் நெஞ்சத்து இரணியனை மார்வு இடந்த வாட்டாற்றான்
மன் அஞ்ச பாரதத்துப் பாண்டவர்க்காப் படைதொட்டான்
நல் நெஞ்சே நம் பெருமான் நமக்கு அருள் தான் செய்வானே (4)
3841. The lord stays in my heart
and inspires me to compose Tamil pasurams.
He split open Hiraṇyan’s strong chest
and he fought in the Bharatha war for the Pandavas.
O good heart, our great lord of Thiruvaaṭṭaaṛu
truly gives his grace to us.

3842 வான் ஏற வழி தந்த வாட்டாற்றான் பணிவகையே
நான் ஏறப் பெறுகின்றேன் நரகத்தை நகு நெஞ்சே!
தேன் ஏறு மலர்த் துளவம் திகழ் பாதன் செழும் பறவை
தான் ஏறித் திரிவான தாள் இணை என் தலைமேலே (5)
3842. He rides on beautiful Garuḍa.
His shining feet are decorated
with fragrant thulasi garlands dripping with honey.
He, the lord of Thiruvaaṭṭaaṛu,
has placed his lotus feet on my head
and will show me the way to moksa .
O heart, I will not go to hell—let us laugh at it.

3843 தலைமேல தாள் இணைகள் தாமரைக்கண் என் அம்மான்
நிலைபேரான் என் நெஞ்சத்து எப்பொழுதும் எம் பெருமான்
மலை மாடத்து அரவு அணைமேல் வாட்டாற்றான் மதம் மிக்க
கொலை யானை மருப்பு ஒசித்தான் குரை கழல்கள் குறுகினமே (6)
3843. My lotus-eyed father
placed both of his lotus feet on my head.
He will not leave my heart but will remain there always.
He, the lord of Thiruvaaṭṭaaṛu surrounded by hills and palaces,
sleeps on a snake bed.
He broke the tusks of the murderous elephant.
I have approached his feet that are adorned with sounding anklets.

3844 குரை கழல்கள் குறுகினம் நம் கோவிந்தன் குடிகொண்டான்
திரை குழுவு கடல் புடை சூழ் தென் நாட்டுத் திலதம் அன்ன
வரை குழுவு மணி மாட வாட்டாற்றான் மலர் அடிமேல்
விரை குழுவு நறும் துளவம் மெய்ந்நின்று கமழுமே (7)
3844. I approached the feet of Govindan
ornamented with sounding anklets.
He has entered my heart and stays there.
He is the god of Thiruvaṭṭaaṛu
surrounded by hills and oceans with roaring waves
and filled with palaces studded with jewels,
a place that is like a thilakam of the southern land.
The fragrance of thulasi on his lotus feet spreads everywhere.

3845 மெய்ந்நின்று கமழ் துளவ விரை ஏறு திருமுடியன்
கைந்நின்ற சக்கரத்தன் கருதும் இடம் பொருது புனல்
மைந்நின்ற வரை போலும் திரு உருவ வாட்டாற்றாற்கு
எந் நன்றி செய்தேனா என் நெஞ்சில் திகழ்வதுவே? (8)
3845. His divine hair is beautifully decorated
with fragrant thulasi garlands.
He is like a dark hill and carries a discus in his hand.
He wishes to stay in Thiruvaṭṭaaṛu
surrounded by the ocean with roaring waves.
What good karma I must have done!
He shines and stays in my heart.

3846 திகழ்கின்ற திருமார்பில் திருமங்கை தன்னோடும்
திகழ்கின்ற திருமாலார் சேர்விடம் தண் வாட்டாறு
புகழ்நின்ற புள் ஊர்தி போர் அரக்கர் குலம் கெடுத்தான்
இகழ்வு இன்றி என் நெஞ்சத்து எப்பொழுதும் பிரியானே (9)
3846. The beautiful Thirumal stays in Thiruvaṭṭaaṛu
and the goddess of wealth Lakshmi
stays on his divine shining chest.
He rides on Garuḍa
and destroyed the clan of his enemies, the Asurans.
He will never dislike me
and he will never leave my heart.

3847 பிரியாது ஆட்செய் என்று பிறப்பு அறுத்து ஆள் அறக்கொண்டான்
அரி ஆகி இரணியனை ஆகம் கீண்டான் அன்று
பெரியார்க்கு ஆட்பட்டக்கால் பெறாத பயன் பெறுமாறு
வரி வாள் வாய் அரவு அணைமேல் வாட்டாற்றான் காட்டினனே (10)
3847. He will not leave me and he rules me.
He destroyed my births and rules me with love.
He took the form of a man-lion
and split open the chest of Hiraṇyan.
He sleeps in Thiruvaṭṭaaṛu on Adisesha the snake
with a shining mouth and a lined body.
If someone receives the grace of the great god,
he will have a reward that no one can obtain.

3848 காட்டித் தன் கனை கழல்கள் கடு நரகம் புகல் ஒழித்த
வாட்டாற்று எம் பெருமானை வளங் குருகூர்ச் சடகோபன்
பாட்டாய தமிழ் மாலை ஆயிரத்துள் இப் பத்தும்
கேட்டு ஆரார் வானவர்கள் செவிக்கு இனிய செஞ்சொல்லே (11)
3848. Saḍagopan of rich Thirukuruhur
composed a garland of a thousand Tamil pasurams
on our dear god of Thiruvaṭṭaaṛu
who showed his sounding anklets to his devotees
and saved them from cruel hell.
Even the gods in the sky are happy to hear
these ten pasurams that are sweet to the ears.
-------------

திருவாய்மொழி பத்தாம் பத்து (ஏழாம் திருமொழி, 3849-3859)
ஆழ்வார் தமது மேனியின்மேல் எம்பெருமான் வைத்துள்ள
வாஞ்சையைப் பாராட்டிப் பேசுதல் (திருமாலிருஞ்சோலை)

3849 செஞ்சொல் கவிகாள் உயிர் காத்து ஆட்செய்ம்மின் திருமாலிருஞ்சோலை
வஞ்சக் கள்வன் மா மாயன் மாயக் கவியாய் வந்து என்
நெஞ்சும் உயிரும் உள் கலந்து நின்றார் அறியாவண்ணம் என்
நெஞ்சும் உயிரும் அவை உண்டு தானே ஆகி நிறைந்தானே (1)
3849. O poets, you compose pasurams with lovely words—
be sure to take care of yourselves.
He is the great Maayan, the lord of Thirumalirunjolai,
and he is a cheating thief.
He will enter your heart and life as a magic poet,
staying there unknown to anyone,
and he will devour your heart and life
and fill them until there is nothing there but him.

3850 தானே ஆகி நிறைந்து எல்லா உலகும் உயிரும் தானே ஆய்
தானே யான் என்பான் ஆகி தன்னைத் தானே துதித்து எனக்குத்
தேனே பாலே கன்னலே அமுதே திருமாலிருஞ்சோலைக்
கோனே ஆகி நின்றொழிந்தான் என்னை முற்றும் உயிர் உண்டே (2)
3850. He himself is all the world and the creatures in it.
He is himself and he worships himself.
He is my honey, milk, sugar juice and nectar.
He is the lord of Thirumalirunjolai.
He swallowed all my life and went away.

3851 என்னை முற்றும் உயிர் உண்டு என் மாய ஆக்கை இதனுள் புக்கு
என்னை முற்றும் தானே ஆய் நின்ற மாய அம்மான் சேர்
தென் நன் திருமாலிருஞ்சோலைத் திசை கைகூப்பிச் சேர்ந்த யான்
இன்னும் போவேனேகொலோ? என்கொல் அம்மான் திரு அருளே? (3)
3851. He swallowed all my life.
He entered my illusory body.
He himself is me.
He is Maayan, my father.
I reached Thirumalirunjolai of the Pandyan country
and worshiped the lord there folding my hands.
Do I need to search for him anywhere else?
Do I need to go somewhere to receive his divine grace?

3852 என்கொல் அம்மான் திரு அருள்கள் உலகும் உயிரும் தானே ஆய்
நன்கு என் உடலம் கைவிடான் ஞாலத்தூடே நடந்து உழக்கி
தென் கொள் திசைக்குத் திலதமாய் நின்ற திருமாலிருஞ்சோலை
நங்கள் குன்றம் கைவிடான் நண்ணா அசுரர் நலியவே? (4)
3852. How can I describe his grace?
He himself is the world and the creatures in it.
He will not leave my body.
He wanders everywhere in the world
and destroys the Asurans who do not approach him.
He will not leave the hills of Thirumalirunjolai
that shines as the thilagam of the southern land.

3853 நண்ணா அசுரர் நலிவு எய்த நல்ல அமரர் பொலிவு எய்த
எண்ணாதனகள் எண்ணும் நல் முனிவர் இன்பம் தலைசிறப்ப
பண் ஆர் பாடல் இன் கவிகள் யானாய்த் தன்னைத் தான் பாடி
தென்னா என்னும் என் அம்மான் திருமாலிருஞ்சோலையானே (5)
3853. He destroys the Asurans who do not come to him.
He made the good gods in the sky happy.
The sages think of the nature of the god however they wish
even though they do not know what it is
and yet he still makes them happy.
He sings himself pleasant songs with music about himself.
My father, the lord of Thirumalirunjolai sings songs
with the sound "thennaa, thennaa."

3854 திருமாலிருஞ்சோலையானே ஆகி செழு மூவுலகும் தன்
ஒரு மா வயிற்றின் உள்ளே வைத்து ஊழி ஊழி தலையளிக்கும்
திருமால் என்னை ஆளும் மால் சிவனும் பிரமனும் காணாது
அரு மால் எய்தி அடி பரவ அருளை ஈந்த அம்மானே (6)
3854. He is the lord of Thirumalirunjolai.
He swallowed all the rich worlds
and kept them in his great stomach.
He is the lord and gives his grace to the world eon after eon.
The god Thirumal rules the world.
Shiva and Brahma, unable to find his head or feet,
worshiped him and he gave his grace to them.

3855 அருளை ஈ என் அம்மானே என்னும் முக்கண் அம்மானும்
தெருள் கொள் பிரமன் அம்மானும் தேவர் கோனும் தேவரும்
இருள்கள் கடியும் முனிவரும் ஏத்தும் அம்மான் திருமலை
மருள்கள் கடியும் மணிமலை திருமாலிருஞ்சோலை மலையே (7)
3855. Thirumalirunjolai,
the divine jewel-filled hill that takes away the ignorance of all,
is where the three-eyed Shiva, the wise Brahma,
Indra the king of gods, all the gods,
and the sages who remove ignorance
praise the lord saying, "O father, give us your grace."

3856 திருமாலிருஞ்சோலை மலையே திருப்பாற்கடலே என் தலையே
திருமால் வைகுந்தமே தண் திருவேங்கடமே எனது உடலே
அரு மா மாயத்து எனது உயிரே மனமே வாக்கே கருமமே
ஒரு மா நொடியும் பிரியான் என் ஊழி முதல்வன் ஒருவனே (8)
3856. Thirumalirunjolai hill and the divine milky ocean are my head.
The lands of Thirumaal, Vaikuṇṭam and Thiruvenkaṭam are my body.
Even for a moment he will not leave my illusory life,
my mind, my words and my deeds.
He is unique, the ancient one of the eon,
and he will not leave me.

3857 ஊழி முதல்வன் ஒருவனே என்னும் ஒருவன் உலகு எல்லாம்
ஊழிதோறும் தன்னுள்ளே படைத்து காத்து கெடுத்து உழலும்
ஆழிவண்ணன் என் அம்மான் அம் தண் திருமாலிருஞ்சோலை
வாழி மனமே! கைவிடேல் உடலும் உயிரும் மங்க ஒட்டே (9)
3857. He alone was left at the end of the eon.
He created, protected and destroyed all creatures
at the end of the world.
O mind, think only of beautiful cool Thirumalirunjolai
where our father, the ocean-colored god, stays.
Do not forget him.
He is in your body and soul.

3858 மங்க ஒட்டு உன் மா மாயை திருமாலிருஞ்சோலை மேய
நங்கள் கோனே யானே நீ ஆகி என்னை அளித்தானே
பொங்கு ஐம்புலனும் பொறி ஐந்தும் கருமேந்திரியம் ஐம்பூதம்
இங்கு இவ் உயிர் ஏய் பிரகிருதி மான் ஆங்காரம் மனங்களே. (10)
3858. There is no limit to your Maayai.
You are our king of Thirumalirunjolai.
You are I and you gave me your grace.
The five feelings—seeing, hearing, breathing, taste and touch—
and the body parts—eyes, ears, nose, mouth and the part that acts—
and five elements—sky, wind, sound, light and ether—
and this life on earth, nature, the self, sense of ego and mind
are all only you.

3858 மான் ஆங்காரம் மனம் கெட ஐவர் வன்கையர் மங்க
தான் ஆங்காரமாய்ப் புக்கு தானே தானே ஆனானைத்
தேன் ஆங்காரப் பொழில் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல் ஆயிரத்துள்
மான் ஆங்காரத்து இவை பத்தும் திருமாலிருஞ்சோலை மலைக்கே. (11)
3859. Saḍagopan of Thirukurugur
surrounded by beautiful groves dripping with honey
composed a thousand pasurams praising the lord
who destroys the feelings of the five senses
and the ego-centered mind.
He himself is the creator of the mind and of all the five senses.
If devotees learn and recite these ten pasurams
on Thirumalirunjolai surrounded by groves dripping with honey,
the feelings of their senses and mind will be destroyed.
-------------

திருவாய்மொழி பத்தாம் பத்து (எட்டாம் திருமொழி, 3860-3870)
காரணம் இன்றியே அருளி மகிழும் எம்பெருமானது
திறத்தைப் பேசுதல் (திருப்பேர் நகர்)

3860 திருமாலிருஞ்சோலை மலை என்றேன் என்ன
திருமால் வந்து என் நெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான்
குரு மா மணி உந்து புனல் பொன்னித் தென்பால்
திருமால் சென்று சேர்விடம் தென் திருப்பேரே (1)
3860. When I said, "Thirumalirunjolai!"
Thirumal came and entered my heart making it full.
The southern Thirupperur where the water of the Ponni river
brings large precious stones and leaves them on its banks
is where Thirumaal stays.

3861 பேரே உறைகின்ற பிரான் இன்று வந்து
பேரேன் என்று என் நெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான்
கார் ஏழ் கடல் ஏழ் மலை ஏழ் உலகு உண்டும்
ஆரா வயிற்றானை அடங்கப் பிடித்தேனே (2)
3861. The lord of Thiruperur came, entered my heart
and said,"I will not leave you."
Even though he swallowed all the seven clouds in the sky,
the seven oceans, the seven mountains and the seven worlds
it was not enough for him.
I have caught him tightly in my heart and he stays there.

3862 பிடித்தேன் பிறவி கெடுத்தேன் பிணி சாரேன்
மடித்தேன் மனை வாழ்க்கையுள் நிற்பது ஓர் மாயையை
கொடிக் கோபுர மாடங்கள் சூழ் திருப்பேரான்
அடிச் சேர்வது எனக்கு எளிது ஆயினவாறே (3)
3862. I have caught him tightly and make him stay in my heart.
My future births are destroyed.
I will not get any sickness.
I do not want illusory family life.
Now it is easy for me to join the feet of the god
of Thiruperur filled with palaces that have towers
with flags flying on them.

3863 எளிதாயினவாறு என்று என் கண்கள் களிப்பக்
களிது ஆகிய சிந்தையனாய்க் களிக்கின்றேன்
கிளி தாவிய சோலைகள் சூழ் திருப்பேரான்
தெளிது ஆகிய சேண் விசும்பு தருவானே (4)
3863. My heart and my eyes are delighted
knowing that it is easy to reach the god.
The lord of Thiruperur
surrounded by groves where parrots fly
will give me moksa in the sky
that is pure and divine.

3864 வானே தருவான் எனக்காய் என்னோடு ஒட்டி
ஊன் ஏய் குரம்பை இதனுள் புகுந்து இன்று
தானே தடுமாற்ற வினைகள் தவிர்த்தான்
தேன் ஏய் பொழில் தென் திருப்பேர் நகரானே (5)
3864. The god of southern Thiruperur
surrounded by groves dripping with honey
wished to give me moksha and came to me, entering my body.
He removed the karma that gives me confusion.

3865 திருப்பேர் நகரான் திருமாலிருஞ்சோலைப்
பொருப்பே உறைகின்ற பிரான் இன்று வந்து
இருப்பேன் என்று என் நெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான்
விருப்பே பெற்று அமுதம் உண்டு களித்தேனே (6)
3865. The god of Thiruperur
who stays in the hills of Thirumalirunjolai
came to me today, said, "I will stay with you!"
and entered my heart, filling it.
I received his love
and am blissful, as if I had drunk nectar.

3866 உண்டு களித்தேற்கு உம்பர் என் குறை மேலைத்
தொண்டு உகளித்து அந்தி தொழும் சொல்லுப் பெற்றேன்
வண்டு களிக்கும் பொழில் சூழ் திருப்பேரான்
கண்டு களிப்ப கண்ணுள் நின்று அகலானே? (7)
3866. I am happy because I drank his nectar.
I am like the gods and need nothing.
I have served him
and in the evening I worship the god of Thiruperur
surrounded by groves where joyful bees drink honey.
He is happy to be before my eyes,
never leaving my sight.


3867 கண்ணுள் நின்று அகலான் கருத்தின்கண் பெரியன்
எண்ணில் நுண் பொருள் ஏழ் இசையின் சுவை தானே
வண்ண நல் மணி மாடங்கள் சூழ் திருப்பேரான்
திண்ணம் என் மனத்துப் புகுந்தான் செறிந்து இன்றே (8)
3867. He stays before my eyes and does not leave.
He is in all my thoughts.
When you think of him, he may be something tiny.
He is the seven musical notes.
The god of Thiruperur
surrounded by beautiful palaces
studded with jewels and tall as mountains
truly entered my heart today.

3868 இன்று என்னைப் பொருளாக்கி தன்னை என்னுள் வைத்தான்
அன்று என்னைப் புறம்போகப் புணர்த்தது என் செய்வான்?
குன்று என்னத் திகழ் மாடங்கள் சூழ் திருப்பேரான்
ஒன்று எனக்கு அருள் செய்ய உணர்த்தல் உற்றேனே (9)
3868. He made me important today.
He entered my heart and I keep him there.
Why did he make me wander about,
involved in the pleasures of five senses?
What did he gain by that?
The lord of Thiruperur
surrounded by shining hills that are like palaces
gave me his grace
and I understood why I was hurt by my senses.

3869 உற்றேன் உகந்து பணிசெய்து உன் பாதம்
பெற்றேன் ஈதே இன்னம் வேண்டுவது எந்தாய்
கற்றார் மறைவாணர்கள் சூழ் திருப்பேராற்கு
அற்றார் அடியார் தமக்கு அல்லல் நில்லாவே (10)
3869. I served you and received the grace to worship your feet.
O my father, this is the only thing I ever want.
If devotees give up their desire for the world
and become the slaves of the lord of Thiruperur
where Brahmins live who know the Vedas well,
they will have no trouble in their lives.

3870 நில்லா அல்லல் நீள் வயல் சூழ் திருப்பேர்மேல்
நல்லார் பலர் வாழ் குருகூர்ச் சடகோபன்
சொல் ஆர் தமிழ் ஆயிரத்துள் இவை பத்தும்
வல்லார் தொண்டர் ஆள்வது சூழ் பொன் விசும்பே (11)
3870. Saḍagopan of Thiruperur
surrounded by flourishing fields and filled with good people
composed a thousand Tamil pasurams with beautiful words.
If devotees learn and recite these ten Tamil pasurams
and serve the lord,
they will go to the golden sky and rule there.
-----------

திருவாய்மொழி பத்தாம் பத்து (ஒன்பதாம் திருமொழி, 3871-3881)
திருநாடு செல்வாருக்கு நடைபெறும் உபசாரங்களைத்
தாமே அனுபவித்துப் பேசுதல்

3871 சூழ் விசும்பு அணி முகில் தூரியம் முழக்கின
ஆழ் கடல் அலை திரைக் கை எடுத்து ஆடின:
ஏழ் பொழிலும் வளம் ஏந்திய என் அப்பன்
வாழ் புகழ் நாரணன் தமரைக் கண்டு உகந்தே (1)
3871. When they see the devotees
of my father Naraṇan, praised by all,
the beautiful clouds in the sky sound like drums.
The deep oceans dance moving their waves like hands.
All the seven worlds flourishing with groves feel joy.

3872 நாரணன் தமரைக் கண்டு உகந்து நல் நீர் முகில்
பூரண பொன் குடம் பூரித்தது உயர் விண்ணில்
நீர் அணி கடல்கள் நின்று ஆர்த்தன நெடு வரைத்
தோரணம் நிரைத்து எங்கும் தொழுதனர் உலகே (2)
3872. Seeing the devotees of Naraṇan,
the clouds filled with good water look like golden pots.
Oceans filled with abundant water roar reaching up to the sky.
The whole world puts up festoons of leaves and flowers
and worships him.

3873 தொழுதனர் உலகர்கள் தூப நல் மலர் மழை
பொழிவனர் பூமி அன்று அளந்தவன் தமர் முன்னே
எழுமின் என்று இருமருங்கு இசைத்தனர் முனிவர்கள்
வழி இது வைகுந்தர்க்கு என்று வந்து எதிரே (3)
3873. Everyone in the world worships his devotees.
They sprinkle a rain of flowers and show fragrances to them.
Sages stand at both sides of the devotees
of the god who measured the world and say,
"Come, this is the way to go to Vaikuṇṭam."

3874 எதிர் எதிர் இமையவர் இருப்பிடம் வகுத்தனர்
கதிரவர் அவர் அவர் கைந்நிரை காட்டினர்
அதிர் குரல் முரசங்கள் அலை கடல் முழக்கு ஒத்த
மது விரி துழாய் முடி மாதவன் தமர்க்கே (4)
3874. The gods in the sky make places
for the devotees to stay in front of them.
The twelve suns show each one of them
with their hands the way to moksha.
The loud sound of the drums roars out
like the sound of the waves in the ocean.
This is all for the devotees of Madhavan
who wears thulasi garlands dripping with honey in his hair.

3875 மாதவன் தமர் என்று வாசலில் வானவர்
போதுமின் எமது இடம் புகுதுக என்றலும்
கீதங்கள் பாடினர் கின்னரர் கெருடர்கள்
வேத நல் வாயவர் வேள்வி உள்மடுத்தே (5)
3875. The gods in the sky know
that they are devotees of Madhavan.
They welcome them at the thresholds
and say, "Come, enter into our homes."
The Kinnarars and Garuḍas sing songs.
The good sages who know the Vedas
perform sacrifices and worship them.

3876 வேள்வி உள்மடுத்தலும் விரை கமழ் நறும் புகை
காளங்கள் வலம்புரி கலந்து எங்கும் இசைத்தனர்
ஆள்மின்கள் வானகம் ஆழியான் தமர் என்று
வாள் ஒண் கண் மடந்தையர் வாழ்த்தினர் மகிழ்ந்தே (6)
3876. The sages perform sacrifices
and the fragrant smoke spreads everywhere.
Some play music with kaaḷams and valampuri conches.
Women with eyes like glistening swords
praise them joyfully and say,
"The lord carries a discus in his hand
and you are his devotees.
You come to rule the world of the sky."

3877 மடந்தையர் வாழ்த்தலும் மருதரும் வசுக்களும்
தொடர்ந்து எங்கும் தோத்திரம் சொல்லினர் தொடுகடல்
கிடந்த எம் கேசவன் கிளர் ஒளி மணிமுடி
குடந்தை எம் கோவலன் குடி அடியார்க்கே (7)
3877. The Apsarasas sing praises
and the Maruts and Vasus recite praises everywhere
for the devotees of Kesavan, the lord of the cowherds,
who wears a shining crown studded with jewels
and sleeps on the ocean in Kuḍandai.

3878 குடி அடியார் இவர் கோவிந்தன் தனக்கு என்று
முடி உடை வானவர் முறை முறை எதிர்கொள்ள
கொடி அணி நெடு மதிள் கோபுரம் குறுகினர்
வடிவு உடை மாதவன் வைகுந்தம் புகவே (8)
3878. The gods in the sky wearing golden crowns
welcome the devotees, praise them and say,
"These devotees come from the families of devotees.
For us, they are Govindan."
The devotees of the divine Madhavan enter Vaikuṇṭam
with towers and tall beautiful walls where flags fly.

3879 வைகுந்தம் புகுதலும் வாசலில் வானவர்
வைகுந்தன் தமர் எமர் எமது இடம் புகுத என்று
வைகுந்தத்து அமரரும் முனிவரும் வியந்தனர்
வைகுந்தம் புகுவது மண்ணவர் விதியே (9)
3879. When the devotees enter Vaikuṇṭam,
the gods in the sky come to the gate and say,
"The devotees of the god are our friends.
May you come to our home."
The gods and sages welcome them with wonder.
It is the good fortune of the devotees to enter Vaikuṇṭam.

3880 விதிவகை புகுந்தனர் என்று நல் வேதியர்
பதியினில் பாங்கினில் பாதங்கள் கழுவினர்
நிதியும் நல் சுண்ணமும் நிறை குட விளக்கமும்
மதி முக மடந்தையர் ஏந்தினர் வந்தே (10)
3880. Good Brahmins wash the feet of the devotees, thinking,
"These devotees enter here because of their good fortune."
Women with beautiful moon-like faces
come carrying precious things, fragrant powders
and shining pots with water and welcome them .

3881 வந்து அவர் எதிர் கொள்ள மா மணி மண்டபத்து
அந்தம் இல் பேரின்பத்து அடியரோடு இருந்தமை
கொந்து அலர் பொழில் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்
சந்தங்கள் ஆயிரத்து இவை வல்லார் முனிவரே (11)
3881. Saḍagopan of Thirukuruhur
surrounded with groves blooming with clusters of flowers
composed a thousand pasurams with music
describing how the devotees of the god
come to the heaven of highest pleasure
and how the gods welcome them
in their beautiful jewel-studded maṇḍapams.
---------

திருவாய்மொழி பத்தாம் பத்து (பத்தாம் திருமொழி, 3882-3892)
ஆழ்வார் பரம பக்தியால் கனிந்து திருமாலைத் தாம் அடைந்தமையை அருளிச்செய்தல்

3882 முனியே நான்முகனே முக்கண் அப்பா என் பொல்லாக்
கனிவாய்த் தாமரைக் கண் கரு மாணிக்கமே என் கள்வா
தனியேன் ஆர் உயிரே என் தலைமிசையாய் வந்திட்டு
இனி நான் போகல் ஒட்டேன் ஒன்றும் மாயம் செய்யேல் என்னையே (1)
3882. O god, you are the sages,
Brahma with faces in all directions,
and Shiva our father with three eyes.
O god, you are a dark-colored shining jewel,
you have a sweet fruit-like mouth
and your eyes are beautiful like lotuses.
You are a thief.
I am alone, you are my life.
Your divine feet are on my head.
I will not let you go away.
Do not do your tricks on me.

3883 மாயம் செய்யேல் என்னை உன் திரு மார்வத்து மாலை நங்கை
வாசம் செய் பூங் குழலாள் திரு ஆணை நின் ஆணைகண்டாய்
நேசம் செய்து உன்னோடு என்னை உயிர் வேறு இன்றி ஒன்றாகவே
கூசம் செய்யாது கொண்டாய் என்னைக் கூவிக் கொள்ளாய் வந்து அந்தோ! (2)
3883. Don’t cheat me.
I promise on Lakshmi on a fragrant beautiful lotus
on your divine chest.
See, this is your promise.
You make friendship with me.
You joined my life with you and we cannot be separated.
Do not ignore me.
Call me and join me with your feet.

3884 கூவிக் கொள்ளாய் வந்து அந்தோ! என் பொல்லாக் கருமாணிக்கமே
ஆவிக்கு ஓர் பற்றுக்கொம்பு நின் அலால் அறிகின்றிலேன் யான்
மேவித் தொழும் பிரமன் சிவன் இந்திரன் ஆதிக்கு எல்லாம்
நாவிக் கமல முதல் கிழங்கே உம்பர் அந்த அதுவே (3)
3884. Call me and join me with you.
You are a faultless dark jewel.
I do not know any support for my life except you.
You are the origin of Brahma, Shiva, Indra
and all the other gods .
You are the root of all and they all worship you.
You are the god of the gods in the sky.

3885 உம்பர் அம் தண் பாழே ஓ அதனுள்மிசை நீயே ஓ
அம்பரம் நல் சோதி அதனுள் பிரமன் அரன் நீ
உம்பரும் யாதவரும் படைத்த முனிவன் அவன் நீ
எம்பரம் சாதிக்கலுற்று என்னைப் போர விட்டிட்டாயே (4)
3885. You are the beautiful, precious source
of the gods in the sky.
You are inside all souls.
You are the shining light in the sky.
You are Brahma and Shiva.
You created the sages, the gods in the sky,
the cowherds and all others.
I thought you would take care of me
but you left me alone and went away.

3886 போர விட்டிட்டு என்னை நீ புறம் போக்கலுற்றால் பின்னை யான்
ஆரைக் கொண்டு எத்தை? அந்தோ எனது என்பது என்? யான் என்பது என்?
தீர இரும்பு உண்ட நீர் அது போல என் ஆர் உயிரை
ஆரப் பருக எனக்கு ஆரா அமுது ஆனாயே (5)
3886. You left me and made me wander alone.
How could I depend on you, my lord?
There is nothing that belongs to me.
What is there that I could call "I"?
What is the thing we call "mine"?
What is the thing we call "I"?
You have become sweet nectar for me to drink up my life
like water that is completely vaporized by hot iron.

3887 எனக்கு ஆரா அமுதாய் எனது ஆவியை இன் உயிரை
மனக்கு ஆராமை மன்னி உண்டிட்டாய் இனி உண்டொழியாய்
புனக் காயா நிறத்த புண்டரீகக் கண் செங்கனிவாய்
உனக்கு ஏற்கும் கோல மலர்ப்பாவைக்கு அன்பா என் அன்பேயோ (6)
3887. You are sweet nectar to me.
You are my soul and you stay as my sweet life and fill my heart.
You must not go away from me.
You have the color of a kaayam flower.
You have lotus eyes and a red fruit-like mouth.
You are the beloved of Lakshmi whose form is beautiful
and you love her.
You are my dear one.

3888 கோல மலர்ப்பாவைக்கு அன்பு ஆகிய என் அன்பேயோ
நீல வரை இரண்டு பிறை கவ்வி நிமிர்ந்தது ஒப்ப
கோல வராகம் ஒன்றாய் நிலம் கோட்டிடைக் கொண்ட எந்தாய்
நீலக் கடல் கடைந்தாய் உன்னை பெற்று இனிப் போக்குவனோ? (7)
3888. You are my dear one
and you are the beloved of Lakshmi whose form is beautiful.
As a lovely boar that was like a blue mountain
you carried the earth with two tusks
that were like two crescent moons.
You are my father.
You churned the blue milky ocean.
I have received you—how could I leave you.

3889 பெற்று இனிப் போக்குவனோ உன்னை என் தனிப் பேருயிரை?
உற்ற இருவினை ஆய் உயிர் ஆய் பயன் ஆயவை ஆய்
முற்ற இம் மூவுலகும் பெரும் தூறு ஆய் தூற்றில் புக்கு
முற்றக் கரந்து ஒளித்தாய் என் முதல் தனி வித்தேயோ (8)
3889. You are my dear life.
I have you—how could I leave you?
You give both kinds of karma to the creatures of the world.
You are the life of the world.
You create the lives in all the three worlds.
You are inside the world and no one knows where you are.
You are the unique seed, the origin of everything.

3890 முதல் தனி வித்தேயோ முழு மூவுலகு ஆதிக்கு எல்லாம்
முதல் தனி உன்னை உன்னை எனை நாள் வந்து கூடுவன் நான்
முதல் தனி அங்கும் இங்கும் முழுமுற்றுறு வாழ் பாழாய்
முதல் தனி சூழ்ந்து அகன்று ஆழ்ந்து உயர்ந்த முடிவிலீ ஓ! (9)
3890. You are the first ancient seed of the world.
You are the first one of all the three worlds.
O matchless god, when will I come and join you?
Souls wander here and there and waste their lives,
but you are the unique one and spread everywhere
among the deep, wide, high places—you are endless.

3891 சூழ்ந்து அகன்று ஆழ்ந்து உயர்ந்த முடிவில் பெரும் பாழே ஓ
சூழ்ந்து அதனில் பெரிய பர நல் மலர்ச் சோதீ ஓ
சூழ்ந்து அதனில் பெரிய சுடர் ஞான இன்பமே ஓ
சூழ்ந்து அதனில் பெரிய என் அவா அறச் சூழ்ந்தாயே (10)
3891. You are omnipresent and endless.
You are a divine beautiful flower
and a light, giving fragrance and brightness everywhere.
You are the pleasure of bright knowledge
that spreads everywhere.
You are everywhere—
you came to me and removed my desires and joined me.

3892 அவா அறச் சூழ் அரியை அயனை அரனை அலற்றி
அவா அற்று வீடு பெற்ற குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன
அவா இல் அந்தாதிகளால் இவை ஆயிரமும் முடிந்த
அவா இல் அந்தாதி இப் பத்து அறிந்தார் பிறந்தார் உயர்ந்தே (11)
3892. Saḍagopan composed a thousand andaadi pasurams
and received moksha because he had no desire.
He said, "You are omnipresent and have taken away my desires.
You are Brahma. You are Shiva and you are Hari."
If devotees learn and recite these ten pasurams,
they will reach the gods in the sky
even though they were born in this world.
-------------

SUBHAM - Nammaazhvaree saraṇam.
----------------

This file was last updated on 20 Sept. 2015
Feel free to send corrections to the Webmaster.