ஆதிபுரி வடிவுடையம்மை பிள்ளைத்தமிழ்.
ஆசிரியர் வித்துவான் கனகசபைத்தம்பிரான்


Atipuri vaTivuTaiayammai piLLaittamiz
by vitvAn kanakacapaittampirAn
In tamil script, unicode/utf-8 format

ஆதிபுரி வடிவுடையம்மை பிள்ளைத்தமிழ்.
ஆசிரியர் வித்துவான் கனகசபைத்தம்பிரான்


This file was last updated on 10 Oct 2020.
Feel free to send the corrections to the webmaster.